Project Vier.nu wordt voortgezet

Wat geloven wij als katholieken nu eigenlijk? De kennis daarover is bij veel mensen weggezakt. De gezamenlijke Nederlandse bisdommen hebben daarom het project Vier.nu in het leven geroepen. Dit bestaat uit een website die informatie en downloads deelt rond de belangrijkste kerkelijke feestdagen.

De campagne ‘Vier’ begon in coronatijd als een mogelijkheid om mensen online betrokken te houden. De belangstelling daarvoor was zo groot, dat besloten is om deze voort te zetten. Zo is er nu op de speciale website volop informatie te vinden over Hemelvaart en Pinksteren. De informatie is voor iedereen beschikbaar en mag door parochies, scholen of catechesewerkgroepen vrij worden overgenomen.

Website
Het hart van Vier.nu bestaat uit de gelijknamige website, met achtergrondinformatie over de kerkelijke hoogfeestdagen. Eerder waren er al pagina’s over Kerstmis en Pasen. Nu wordt op de site uitgelegd wat gelovigen met Hemelvaart en Pinksteren vieren en welke tradities ermee verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld het bidden van een pinksternoveen. Geschikte gebedsteksten zijn ook via de site te downloaden.

Poster en kleurplaat
Ook is er Pinksterkleurplaat te downloaden, naar het voorbeeld van het glas-in-lood raam met een afbeelding van de Heilige Geest als duif in de Sint-Pieter in Rome. Parochies kunnen deze bijvoorbeeld gebruiken om er lokaal een kleurwedstijd mee te organiseren. Ook is er een online Pinksterposter op A4- of A3-formaat te downloaden, die in parochies kan worden gebruikt.

De bedoeling is om de site Vier.nu steeds verder uit te breiden en aan te vullen. Ook suggesties vanuit parochies zijn van harte welkom, zodat de site kan uitgroeien tot een gezamenlijk project van de katholieke Kerk in heel Nederland.

Vier.nu

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Priesterwijding zaterdag na Pinksteren

José Eduardo Guerrero Hoyos en Andy Garcia

Heeft u uw jaarrekening al ingeleverd?

Vraag aan kerkbesturen

'Parochies, overleg tijdig met bisdom'

Verzoek van algemeen-econoom Frank Hamers

Limburgse bijdrage Heiligdomsvaart Aken

Pelgrimstocht en oecumenische conferentie

Pastor Jacques Vestjens overleden

Op 3 mei begraven in Egchel

Reli-zoekrubriek Vraag & aanbod

Wie kan helpen?

Avond over parochievitalisering met gemeenschap Sant’Egidio

Sinds begin februari komt een groep mensen regelmatig samen tijdens vormingsavonden rond het thema parochievitalisering, aanvankelijk in ’t Stift in Susteren en later in het parochiehuis van Nieuwstadt. De avonden zijn bedoeld om mensen die met vitalisering in de parochie aan de slag willen, bagage mee te geven om deze in de parochies uit te delen. De avonden hebben zowel een praktisch als een getuigend karakter.

Groepen en gemeenschappen die het evangelie leven en doorgeven presenteren zich. ‘Best practices’ en beproefde pastorale methoden worden gepresenteerd. Daarbij gaat het enerzijds om pastorale initiatieven die de mogelijkheid bieden om met nieuwe mensen en randkerkelijken in contact te komen, alsook om initiatieven die mensen de kans geven om verder te groeien in geloof, gebed en gemeenschapsvorming.

Sant'Egidio
Op donderdag 25 mei wordt de groep meegenomen in een presentatie van en over de katholieke Gemeenschap van Sant’Egidio door Dirk van der Goten uit Antwerpen. Hij zal een inleiding geven over de beweging in het algemeen, haar geschiedenis en spiritualiteit, haar missie en activiteiten. Ook zal Dirk zelf getuigen van zijn verbondenheid met de gemeenschap en wat deze voor hem betekent.

Sant’Egidio begon tijdens de zomer van het revolutiejaar 1968, toen de 18-jarige Romeinse student Andrea Riccardi dacht: “We hebben behalve het ‘Rode Boekje’ ook nog een ander boek: de Bijbel. Als je de wereld wilt veranderen, dan begint dat met de bekering van je eigen hart.” Vanuit deze gedachte groeide de katholieke Gemeenschap van Sant’Egidio. Nu 55 jaar later is deze ‘familie’ verspreid over 70 landen en omvat zo’n 70.000 leden. Het DNA van de gemeenschap omvat de drie ‘P’s’: Prayer, Poor and Peace - gebed, armen en vrede. De beweging is wars van vergaderen. Ze stelt het evangelie en de ‘ontmoeting van hart’ centraal.

Welkom
Heeft u interesse om aan te sluiten bij de avond, dan bent u welkom van 19.30 u. tot 21.30 u. in het parochiehuis op de Millenerstraat 3 in Nieuwstadt. Graag wel vooraf even aanmelden. De volgende bijeenkomst is op donderdag 1 juni. Dan is het thema: straatmissies. Deze avond wordt verzorgd door Harm Ruiter en Thaddy de Deckere MHM, zelfde tijd, zelfde plaats.

Aanmelden voor 25 mei website Sant'Egidio

PDF download

Pastorale projecten

Jongeren opleiden tot ‘groen’ rolmodel

Project van Laudato Si' Alliantie

Open Kerkendag op 2e Pinksterdag

Zo’n 30 Limburgse kerken doen mee

Academie Rolduc: Theresia van Lisieux

Laatste lezing dit seizoen

Fotoreportage Misdienaarsdag

De eerste landelijke misdienaarsdag op zaterdag 13 mei was een groot succes.
Zo’n 350 misdienaars en acolieten uit heel Nederland waren hiervoor naar de bedevaartplaats Kevelaer gekomen.
Daar trokken ze in hun liturgische kleding in processie naar de basiliek voor een eucharistieviering.
Na de lunch volgde er een speurtocht door het zonnige Kevelaer. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de genadekapel
en het opsteken van een bedevaartkaars in de kaarsenkapel.

Bekijk fotoalbum

Agenda

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

Hemelvaart

Op donderdag 18 mei viert de Kerk het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.

In verband hiermee zijn de kantoren van het bisdom op donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei gesloten.

Zondag 28 en maandag 29 mei

Pinksteren

Dit weekend viert de Kerk het hoogfeest van Pinksteren. 

In verband hiermee zijn de kantoren van het bisdom op maandag 29 mei gesloten.  

Woensdag 31 mei

Mariavieringen

Vandaag worden er in diverse Mariabedevaartplaatsen speciale gebedsdiensten gehouden voor het welslagen van de bisschopppensynode van dit najaar.

Donderdag 1 juni

Dekensvergadering

Kwartaalvergadering van de dekens van het bisdom Roermond.

Maandag 5 juni

DPR-vergadering

Kwartaalvergadering van de nieuwe Diocesane Pastorale Raad.

-->