Synode: wat doen we in Limburg?

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Hij wil iedereen laten meepraten over hoe die toekomst eruit moet zijn. Daarom is afgelopen najaar een zogeheten synodaal proces van start gegaan, waarin ook een rol is weggelegd voor parochies in het bisdom Roermond. De paus wil graag dat de Kerk haar oor te luisteren legt en in gesprek gaat met mensen binnen en buiten de Kerk.  

Synode is een chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk. In het bisdom Roermond zullen de synodale gesprekken op drie niveaus gevoerd worden:  lokaal door parochies/-federaties, regionaal door dekenaten en diocesaan door het bisdom zelf. 

Heilige Geest
Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Met andere woorden: hoe we een synodale Kerk kunnen worden. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden. De paus wil graag dat uit de ontmoetingen blijkt welke weg de Heilige Geest aan de Kerk wijst.

Ontmoetingen
De bedoeling is daarom dat dekenaten en parochies in Limburg in de eerste maanden van 2022 ontmoetingen gaan organiseren, waarin over de toekomst van de Kerk gesproken kan worden. Het Vaticaan heeft een lijst met onderwerpen aangereikt, die als basis kunnen dienen voor deze ontmoetingen. Het bisdom Roermond heeft deze lijst verder uitgewerkt in een werkmap, waarin ook ideeën en suggesties worden gedaan waarmee parochies op lokaal niveau aan de slag kunnen. De werkmap wordt deze week naar alle dekenaten en parochies in Limburg gestuurd. 

Volgens het bisdom bieden deze gesprekken ook kansen voor parochies/-federaties om nieuwe contacten te leggen en op een andere manier het gesprek met mensen aan te gaan. “Zeker nu wij ons in ons bisdom in een proces van vitalisering en herstructurering bevinden, kunnen deze gesprekken een goede opstap zijn naar het ontwikkelen van vitale geloofsgemeenschappen,” schrijft hulpbisschop Everard de Jong in de brief die met de werkmap naar alle parochies gaat. Mgr. De Jong is door bisschop Harrie Smeets gevraagd het synodale proces in het bisdom Roermond te coördineren.

Verslagen
Het is de bedoeling dat van alle ontmoetingen korte verslagen worden gemaakt, die uiterlijk 30 april 2022 ingeleverd moeten zijn. Het bisdom zorgt er dan voor dat deze via de bisschoppenconferentie uiteindelijk in Rome belanden, waar in oktober 2023 een bisschoppensynode zich samen met de paus over deze thema’s zal buigen. 
Op de website van het bisdom is een speciale pagina ingericht met meer achtergrondinformatie over de synode. Daar is ook een achtergrondartikel annex interview met Mgr. De Jong over de synode te downloaden uit de nieuwe uitgave van het bisdomblad De Sleutel dat ook deze week verschijnt.

Lees meer over de synode

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen

‘Tussen donkere wolken van coronapandemie is er licht’

Benoemingen nieuwe kerkbestuursleden

Formaliteiten duren iets langer

Fusie parochies Weert-Zuid per 1 januari

H. Jozef, H. Matthias, De Verrezen Christus en De Goede Herder

Herhaling tarieven misstipendia 2022

Lichte correctie bericht uit november

Jaarrekeningen inleveren voor mei 2022

Vooraankondiging voor parochies

Vacature directeur Huis voor de Pelgrim

Bedevaartorganisatie zoekt nieuwe algemeen directeur

Kantoren bisdom in Kerstweek gesloten

Van 24 december t/m 2 januari

Benoemingen in het Bisdom Roermond

Pastorale benoemingen december 2021

Overleden priesters in afgelopen periode

Overleden priesters in de afgelopen periode

Winteruitgave De Sleutel geeft nadere uitleg over synode

Deze week valt de winteruitgave van De Sleutel bij alle abonnees in de bus. Daarin deze keer uitgebreide achtergrondinformatie over het synodaal proces. Dit is onlangs van start gegaan en vraagt iets van alle parochies en gelovigen. In het omslagartikel van De Sleutel legt Mgr. De Jong uit wat de bedoeling is.

Verder in De Sleutel een gesprek met Theo Cloodt uit Heerlen. Tot een paar jaar geleden kwam hij nauwelijks in de kerk. Hij was niet voor kerk getrouwd en zijn kinderen waren niet gedoopt. Nu is hij diaken. Een bijzondere ervaring in het ziekenhuis veranderde zijn leven en dat van zijn gezin. In het interview met De Sleutel vertelt hij er uitgebreid over.

Waar gaat het in de Kerk nu écht om? Die vraag stelt vicaris Ed Smeets in een achtergrondartikel over de vitalisering van het parochiële en kerkelijke leven. Bisschop Smeets blikt aan het einde van dit Jozefjaar voor de laatste keer terug op het leven Sint-Jozef en leden van de broederschap in Weert vertellen dat zij met hun diaconale inzet het verschil willen maken.

In De Sleutel natuurlijk ook de vaste rubrieken Ziel en Zaligheid, selfie met Maria, een fotoreportage bij gelegenheid van 200 jaar pater Karel en we richten de blik op de wassen Jezusbeelden die de zusters van Simpelveld maakten voor de kerststal.

De Sleutel is het kwartaalmagazine van het bisdom voor iedereen die meer wil weten over geloof en leven in Limburg. Een jaarabonnement kost €29. Vraag een proefnummer aan of neem direct een abonnement.

Meer info over De Sleutel

PDF download

Pastorale projecten

Euregionale conferentie over ‘matigen’

Vooraankondiging voor 18 maart 2022

Open Info-ochtend Theologisch Instituut

Deeltijdstudie voor priesters, diakens en pastoraal werkers

Lezing 'dag van het Jodendom' 16 januari

Over afbeelding van Bijbelse Judit in de kunst

Conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ op 24 &25 maart 2022

De door corona uitgestelde conferentie ‘De Missionaire parochie - Als God renoveert’ zal plaatsvinden op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 op de wijze die op dat moment mogelijk is.

Om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s met betrekking tot coronamaatregelen, hebben de organisatie en de partners ervoor gekozen om de conferentielocatie te verplaatsen van het oorspronkelijk geplande Oudenbosch naar evenementenlocatie Breepark in Breda. Breepark biedt mogelijkheden om te kunnen omgaan met eventueel dan geldende coronamaatregelen en de conferentie ook te kunnen laten plaatsvinden op ‘anderhalve meter’ afstand.

De belangrijkste gast tijdens de conferentie is de Canadese priester James Mallon, de schrijver van het boek ‘Als God renoveert’ over parochievernieuwing in deze tijd. Het boek ‘Als God renoveert’ is een bestseller en de methode die hij aanreikt wordt in veel landen gebruikt om kerkelijk leven in parochies opnieuw op poten te zetten. Mallon beschrijft in dit boek hoe parochies zich kunnen ontwikkelen tot bloeiende  missionaire geloofsgemeenschappen. Ook na twee bewogen jaren blijven zijn inzichten relevant. Zijn methode is zeker niet de enige, maar

Aanmelden 
Om aan de slag te gaan met de Missionaire Parochie is het fijn om dit samen met anderen te kunnen doen. Geïnspireerd worden samen met de bijna duizend andere deelnemers en ideeën opdoen om te bouwen aan Missionaire Parochies. Belangstellenden worden gevraagd om zich voor het einde van het jaar aan te melden voor de conferentie. Er is nog ruimte vanwege de nieuwe conferentielocatie.

De Missionaire parochie is het afgelopen jaar doorontwikkeld tot een platform waar inspiratie en praktische stappen bijeen worden gebracht om parochies te ondersteunen om (opnieuw) missionair te worden met daarbij de stuwende kracht van de conferentie.

Voor de promotie van de conferentie zijn flyers, posters, gebedskaarten en verdere materialen beschikbaar. U vindt deze digitaal op onze website. U kunt deze ook bestellen en ontvangt dan begin januari het materiaal per post.

Programma conferentie Reserveer tickets Download promotiemateriaal

PDF download

Tarcisiusmedaille: nieuwe onderscheiding voor misdienaars en acolieten

De Tarcisiusonderscheiding. Zo heet een nieuwe medaille van het bisdom Roermond voor misdienaars en acolieten. De medailles zijn onlangs door bisschop Harrie  Smeets gezegend (foto), waarmee hij zijn waardering uitdrukt voor het dienstwerk van misdienaars en acolieten.

De nieuwe onderscheiding is een initiatief van de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom in samenwerking met de Sint-Gregoriusvereniging. De Tarcisiusmedaille kan uitgereikt worden bij bijzondere gelegenheden: bij jubilea van misdienaars en acolieten of als iemand na een langjarige inzet afscheid neemt.

Er zijn vier soorten medailles: een kleinere aan een lint voor misdienaars en drie grotere in verschillende kleuruitvoeringen, naar inzicht van de parochie in te delen voor verschillende jubilea of andere bijzondere gelegenheden. De onderscheidingen zijn bewust niet aan aantal jaren gekoppeld omdat dat nogal verschilt per parochie. Op de website van de Sint-Gregoriusvereniging is onder de button Onderscheidingen alle informatie te vinden.

Palmzondag: misdienaars- & acolietendag
Op Palmzondag 10 april 2022 – aan het begin van de Goede Week – is ’s middags een feestelijke bijeenkomst gepland in Roermond, waarvoor alle misdienaars en acolieten uit heel Limburg (en daarbuiten) uitgenodigd zijn. Tijdens deze feestelijke dag zullen de eerste Tarcisiusonderscheidingen officieel uitgereikt en opgespeld worden. Over de verdere invulling van die dag volgt later meer info, ook mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona.

Het is echter al mogelijk om de onderscheidingen te bestellen en te ontvangen. Bestellen kan bij de Sint-Gregoriusvereniging. Net als bij de onderscheidingen voor koorzangers wordt gevraagd rekening te houden met een afhandelings- en levertijd van tenminste zes weken. Reden te meer om op tijd de onderscheidingen aan te vragen!

Download flyer Tarcisiusmedaille Vraag onderscheiding aan

PDF download

Agenda

Zondag 19 december

Vierde zondag van de Advent | Afhalen Vredeslicht

11.30 uur: Aanbieden Vredeslicht uit Bethlehem
aan Mgr. Smeets in de kathedraal in Roermond.
Parochies en belangstellenden kunnen het Vredeslicht
tot 16.00 uur afhalen.
Meer info

Vrijdag 24 t/m zondag 26 december

Hoogfeest van Kerstmis

De Kerk viert het Hoogfeest van de Geboorte van de Heer.
Vanwege de coronamaatregelen zijn er op Kerstavond
geen vieringen vanaf 17.00 uur. Wel worden vanuit veel kerken de Kerstvieringen online uitgezonden.
Kijk voor overzicht

Zaterdag 1 januari

Nieuwjaar - Hoogfeest H. Maria

Op Nieuwjaarsdag viert de Kerk het feest van Maria, Moeder van God. Op deze dag wordt ook speciaal gebeden voor vrede in de wereld. 

Woensdag 12 januari

Kostersdag wordt verschoven

Vanwege de verlenging van de coronamaatregelen wordt de op deze datum geplande kostersdag verschoven naar 2 februari. Locatie en programma blijven hetzelfde.

Zaterdag 15 t/m zaterdag 29 januari

Actie Kerkbalans

Een groot aantal christelijke kerken voert deze weken gezamenlijk actie om geld in te zamelen voor lokale kerken. Ook de Katholieke Kerk doet hieraan mee. Voor parochies is dit een belangrijke campagne.
Lees hoe uw kerk mee kan doen 

Zondag 16 januari

Dag van het Jodendom

Lezing in Eygelshoven in het kader van de Dag van het Jodenom. Zie ook rubriek Pastorale Projecten. 

Zondag 16 t/m zondag 23 januari

Gebedsweek voor de eenheid

Week van gebed voor de eenheid van de Christenen.
Thema is dit jaar: Licht in de duisternis'. 
Meer info

-->