Ingrijpende reorganisatie bisdom Roermond

De curie (= de kantoororganisatie) van het bisdom Roermond wordt ingrijpend gereorganiseerd. Dat is het resultaat van een kerntakendiscussie die afgelopen maanden intern is gevoerd. Diverse afdelingen worden opgeheven. Als gevolg hiervan verdwijnen 9,9 van de 37 fte’s. Dit betekent dat voor veertien medewerkers van het bisdom geheel of gedeeltelijk ontslag is aangevraagd. Zij zijn hierover donderdag 17 oktober geïnformeerd.

Aanleiding voor de reorganisatie is een tekort van 1,3 miljoen euro op de begroting van het bisdom voor 2019. De meerjarenraming voor 2020 en de daaropvolgende jaren laat vergelijkbare tekorten zien, als er geen maatregelen zouden worden genomen. De tekorten worden vooral veroorzaakt door teruglopende inkomsten uit onder meer de kerkbijdragen van gelovigen, terwijl de kosten blijven stijgen. 

Reorganisatie
Het bisdom zal zich in de toekomst vooral toeleggen op de ondersteuning van parochies op het gebied van financieel-economische zaken, wet- en regelgeving en het onderhoud van kerkgebouwen en ander vastgoed. Uiteraard blijft het bisdom zich ook bezig houden met de zaken die kerkrechtelijk zijn voorgeschreven. 
De afdelingen die zich met pastorale taken bezighouden, zoals de Diocesane Pastorale Dienst (DPD) en daaronder vallende projecten en de Dienst Kerk en Samenleving (DKS) worden opgeheven. Ook de catechistenopleiding Kairos stopt. Omdat het bisdom geen eigen pastorale projecten meer gaat uitvoeren, verdwijnen er ook taken bij ondersteunende afdelingen. 

Kantoorgebouwen
Om verdere kosten te besparen, was eerder dit jaar al aangekondigd dat de kantoororganisatie van het bisdom komende maand teruggaat van drie naar twee panden en op termijn in z’n geheel op één locatie in Roermond zal worden gehuisvest. Welke locatie dat zal zijn, is nog niet bekend. Het besluit daarover wordt in de loop van volgend jaar genomen. 

Toekomstperspectief
Bisschop Harrie Smeets van Roermond betreurt het zeer dat hij afscheid moet nemen van toegewijde mensen die zich jarenlang voor het bisdom en de parochies hebben ingezet. Maar volgens hem is er op dit moment helaas geen andere mogelijkheid dan ontslag.  Mgr. Smeets geeft aan de kerk van de toekomst vooral te zien als een gemeenschap van lokale gemeenschappen, waarbij het bisdom op de achtergrond ondersteunend aanwezig is. De belangrijkste opdracht op het gebied van verkondigen, vieren en dienen ligt – onder leiding van de bisschop – vooral in de parochies. Daarbij zal zowel door het bisdom als de parochies gezocht moeten worden naar nieuwe en meer structurele bronnen van inkomsten voor de kerk.

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Preventiebeleid op parochiesite melden

Procedure aanvraag gratis VOG aangepast

'Bisdomretraite' wordt aangepast

Nieuwe opzet navorming en bezinning priesters

Op zoek naar de groene parochies

Universiteit Nijmegen doet onderzoek

Wijding transeunt diaken Paweł Żelazny

Zaterdag 26 oktober in Roermond

Presentatie rapport Armoede in Nederland

Inventarisatie door samenwerkende kerken

Adreswijziging drie bisdomdiensten

Missiebureau, Officialaat en Persdienst verhuizen

Benoemingen in het bisdom Roermond 

Pastorale benoemingen oktober 2019

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Pater Leo Elders in Teteringen overleden

Oud-docent grootseminarie Rolduc

Diocesane herdenking 75 jaar bevrijding

Het zal niemand ontgaan dat dit jaar en begin volgend jaar de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd. Sinds half september zijn er verspreid door Limburg al tal van activiteiten en herdenkingen gehouden. Ook de kerk wil hierbij aansluiten. Naast de vele plaatselijke herdenkingen die er zijn, wordt op vrijdag 28 februari 2020 in Roermond een diocesane herdenking gehouden. 

Tijdens de oorlog zijn veel priesters en religieuzen in Limburg actief geweest in het verzet. Een groot aantal van hen heeft dit met de dood moeten bekopen. Speciaal voor hen wordt op vrijdagavond 28 februari in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een plechtige requiemdienst opgedragen. De datum is niet toevallig gekozen, het is aan de vooravond van het weekeinde waarop de bevrijding van de stad Roermond groots wordt gevierd. Het is bovendien exact de datum waarop 75 jaar geleden de kathedraal werd opgeblazen. Tijdens de requiemviering zullen alle namen van de in de oorlog omgekomen Limburgse priesters en religieuzen worden genoemd. Uiteraard worden alle andere slachtoffers in het gebed ingesloten. 

Alle priesters, diakens, kerkbesturen en kloosters zullen te zijner tijd een uitnodiging voor deze viering ontvangen. Wellicht goed om de datum alvast te noteren. 

PDF download

Economie & Bouwzaken

Collecteschema 2020 vastgesteld

Verplichte collectes voor parochies

Kerkbalans peilt onder parochianen

Landelijk onderzoek naar waarde van lokale kerk

Landelijk symposium: Wees de brand voor!

10e Brandsymposium cultureel erfgoed

Regionale Startdag Vastenactie 2020

De regionale Startdag voor de Vastenactie vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 november in Roermond.

Het thema van de Vastenactie 2020 luidt ‘Werken aan je toekomst’. Tijdens de startdag wordt het campagnemateriaal gepresenteerd. Vanuit de landelijke organisatie van Vastenactie wordt een en ander toegelicht. Ton Korsten uit Jabeek vertelt over het project 'Geef de kinderen van Mponge een toekomst'. Als het lukt is er ook een skypeverbinding met een van de projecten waarvoor de Vastenactie zich komend jaar inzet. Ook is er een workshop communicatie voorzien. 

De Startdag Vastenactie is bedoeld voor iedereen die zich in parochies in Limburg inzet voor de Vastenactie. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en is rond 14.00 uur afgelopen. De Startdag vindt plaats bij het bisdom, Swalmerstraat 100 in Roermond. 

Adreswijziging
Op maandag 4 november verhuist het Missiebureau naar een nieuwe locatie. Vanaf die dag komt het adres Neerstraat 49 te vervallen. Het nieuwe adres van het Missiebureau Roermond wordt:

Swalmerstraat 100
6041 CZ  Roermond
0475-386880

Aanmelden Startdag

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Landelijke jongerenbedevaart naar Rome

In meivakantie 2020

Uitwisseling huwelijk- & gezinspastoraat

Hoe ermee om te gaan in de parochie?

Tienerweekend over No Apologies

31 januari - 1 februari in Helvoirt

Gebedsdag voor Roepingen in bisdom

Woensdag 6 november

Willibrordzondag: Uit liefde voor God

Jaarlijkse dag voor oecumene op 10 november

Dagen Schrijnenhuis over eenzaamheid

Op 26 en 28 november

Terugblik dekenale werkbezoeken bisschop

De afgelopen weken heeft bisschop Harrie Smeets veel werk gemaakt van zijn rondgang langs de dekenaten in het bisdom.
Vanaf eind augustus tot half oktober was hij zo goed als elk weekeinde op pad.
Hij bezocht onder meer de dekenaten Sittard, Maastricht, Thorn, Roermond en Venray 

Lees de verslagen Bekijk de fotoalbums

 

 

Agenda

Vrijdag 18 t/m zondag 20 oktober

Werkbezoek dekenaat Susteren

Op zijn kennismakingstocht door het bisdom is Mgr. Harrie Smeets dit weekeinde te gast in het dekenaat Susteren.

Zondag 20 oktober

TV-mis vanuit Waubach

De TV-mis komt vandaag vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. Voorafgaand is een interview te zien met pastoor Harry Notermans in het Geloofsgesprek. 9.45 uur NPO2.

Donderdag 24 oktober

Priesterraad

Vergadering priesterraad bisdom Roermond

Vrijdag 25 oktober

Lezing Academie Rolduc

Kardinaal Eijk houdt vandaag een lezing in de reeks Academie Rolduc over intelligent design. Locatie: Abdij Rolduc. Aanvang: 19.00 uur.

Vrijdag 1 t/m zondag 3 november

Verdiepingsweekend voor jongeren

Verdiepingsweekend voor jongeren in Sittard

In verband met Allerzielen is de bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond van vrijdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur voor het publiek geopend.

Vrijdag 1 november

Allerheiligen

De Kerk viert het hoogfeest van Allerheiligen. De kantoren van het bisdom Roermond zijn vandaag gesloten. 

Zaterdag 2 november

Allerzielen

De Kerk herdenkt alle overledenen. Bisschop Harrie Smeets en hulpbisschop Everard de Jong vieren de eucharistie in de grafkapel van de Limburgse bisschoppen. Locatie: Oude Kerkhof Roermond. Aanvang: 8.00 uur. Iedereen is welkom.

-->