Wat brengt 2024 de Kerk in Limburg?

Het nieuwe jaar is een paar weken oud. Het jaar begon voor het bisdom Roermond in mineur met de uitvaart van bisschop Smeets. Hopelijk zijn er later dit jaar meer vreugdevolle momenten om samen te beleven. En welke stappen gaan we dit jaar zetten om de boodschap van het evangelie uit te dragen en de Kerk opnieuw op de kaart te zetten? Kortom: wat gaat 2024 de Kerk in Limburg brengen?

 

Jaar van gebed

Na een paar jaar zonder, is voor 2024 weer een pastoraal jaarthema uitgeroepen. Dit wordt het ‘Jaar van gebed’. Dit thema is bedoeld als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Met ingang van de Veertigdagentijd worden er diverse initiatieven genomen om het Jaar van gebed onder de aandacht te brengen. Het staat parochies, kloosters en alle anderen natuurlijk vrij om ook zelf initiatieven rond het gebed te nemen.

 

Nieuwe bisschop

Het bisdom Roermond is in afwachting van de benoeming van een nieuwe bisschop. Het opstellen van een zogeheten terna (lijst met mogelijke kandidaten) door het kathedraal kapittel is afgelopen najaar al gebeurd. Het wachten is nu op een bericht uit Rome. De verwachting is dat de nieuwe bisschop ergens in de loop van dit jaar benoemd zal worden, maar het is op dit moment niet bekend wanneer dit zal zijn en ook niet wie het zal zijn.

 

Pausbezoek België

Paus Franciscus zal in de loop van dit jaar onze buren in België bezoeken. Aanleiding hiervoor is het 600-jarig bestaan van de katholieke universiteit in Leuven. Het is nog niet bekend wanneer de paus België zal bezoeken.

 

Vastenactie

Op Aswoensdag 14 februari begint de Vasten, de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. Dat is ook weer het moment voor de jaarlijkse Vastenactie. Het thema van de Vastenactie 2024 is klimaatverandering en voedselzekerheid. Parochies zijn uitgenodigd om daar tijdens de campagne aandacht aan te besteden. Parochies kunnen voor meer informatie hierover terecht bij het Missiebureau van het bisdom.

Meer info Vastenactie

 

Conferentie Missionaire parochie

Na twee succesvolle edities wordt op 6 april in Veenendaal de derde landelijke conferentie ‘Missionaire Parochie’ gehouden. Het thema van de conferentie is deze keer ‘Volg Mij’. Dit verwijst naar de uitnodiging van Jezus die 2000 jaar geleden klonk en die ook vandaag actueel is. De organisatie ziet uit naar een dag van ontmoeting die parochies in het land bemoedigt en inspireert op hun weg om uitnodigende en missionaire gemeenschappen te worden. Ook parochies uit het bisdom Roermond zijn welkom om hieraan deel te nemen.

Meer info Missionaire parochie

 

Jubileum hulpbisschop

Hulpbisschop Everard de Jong viert op zondag 7 april dat hij 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd. Die middag is er om 14.30 uur een pontificale eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Aansluitend is er een receptie in TheaterHotel de Oranjerie, waar iedereen in de gelegenheid is om de hulpbisschop persoonlijk te feliciteren.

 

Dag van de Kerkmuziek

‘De Missie van Kerkmuziek’. Dat is de titel van een symposium dat op vrijdag 12 april in Den Bosch wordt gehouden in het kader van de ‘Dag van de Kerkmuziek'. Het symposium gaat over de missie, uitdagingen, mogelijkheden en perspectieven van kerkmuziek in hedendaagse parochies. De dag van de Kerkmuziek is een initiatief van de Gregoriusverenigingen uit de drie zuidelijke bisdommen. Welkom zijn cantores, dirigenten, organisten, vertegenwoordigers van bisschoppen en bisdommen, pastores en allen die zorg dragen voor zang en muziek in de liturgie.

 

Relieken H. Bernadette komen naar Limburg

De relieken van de Heilige Bernadette Soubirous komen in april vanuit Lourdes naar Nederland. De rondreis van de reliekschrijn langs alle Nederlandse bisdommen begint op 1 april (2e Paasdag) in Maastricht. Op 4 april zijn de relieken in Roermond en tenslotte op 5 april in het bedevaartoord Klein-Lourdes in Tienray. Daarna gaan ze naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en vervolgens andere regio’s in het land.

 

Wereldkinderdagen in Rome

Na het succes van de Wereldjongerendagen heeft paus Franciscus het initiatief genomen om ook Wereldkinderdagen te houden. Dit zal voor het eerst gebeuren in het weekeinde van 25 en 26 mei. De eerste editie van de Wereldkinderdagen is in Rome. 

 

Jubileum bisschoppelijk museum

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat het bisschoppelijk museum werd opgericht. Dit is geen fysiek museum dat je kunt bezoeken, maar een collectie van religieuze kunst die namens het bisdom wordt beheerd. De belangrijkste stukken uit de collectie zijn te zien in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Het 75-jarig jubileum wordt op vrijdag 28 juni gevierd met een symposium.

 

Toekomstvisies kerkgebouwen

Afgelopen najaar heeft het bisdom de handreiking ‘Toekomst kerkgebouwen’ gepresenteerd. Vervolgens hebben er drie regioavonden plaatsgevonden, waarop de inhoud van de handreiking met kerkbesturen uit heel Limburg is besproken. Parochies moeten vóór 1 augustus van dit jaar een toekomstvisie voor hun kerkgebouwen hebben opgesteld en bij het bisdom aangeleverd.

 

Virga Jessefeesten in Hasselt

In het kader van de zevenjaarlijkse feesten in de Euregio is het dit jaar de beurt aan Hasselt. Van 11 tot en met 25 augustus worden daar de Virga Jessefeesten gehouden. De voorbereidingen voor de bedevaart en het culturele programma zijn al in volle gang.

Meer info Virga Jesse 

 

Vervolg bisschoppensynode

In oktober wordt in Rome het vervolg gehouden op de bisschoppensynode over synodaliteit. Op initiatief van paus Franciscus wordt al enkele jaren gesproken over vernieuwing van de katholieke Kerk. Daarbij staat het thema synodaliteit centraal. Daarmee wordt gedoeld op meer betrokkenheid van gelovigen en kerkelijke groeperingen bij het bestuur van de Kerk. Dit voorjaar is er een nieuwe ronde met gesprekken in bisdommen en bisschoppenconferenties. In oktober komen bisschoppen en andere vertegenwoordigers uit alle delen van de wereld opnieuw samen in Rome voor een afsluitende synode over dit onderwerp.

 

50 jaar grootseminarie Rolduc

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat het grootseminarie Rolduc werd opgericht. Dit gouden jubileum wordt onder meer in december gevierd tijdens de jaarlijkse Dies Natalis.

 

Heilig Jaar 2025

Elke 25 jaar wordt in de katholieke Kerk een heilig jaar of jubeljaar gehouden. Dit is in 2025 ook weer het geval. Het thema voor dit jubeljaar luidt ‘Pelgrims van hoop’. In de loop van het jaar zullen er diverse initiatieven worden genomen, waaronder een Nationale Bedevaart naar Rome in april 2025. De werving daarvoor start in de loop van dit voorjaar.

Meer info Romebedevaart

 

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Jubilea priesters en diakens 2024

Wie viert er een wijdingsjubileum

Jubileum Mgr. De Jong gevierd op 7 april

25 Jaar bisschop

Jaarrekeningen inleveren vóór 1 mei 2024

Jaarrekeningen inleveren vóór 1 mei

Drie nieuwe vacatures bij bisdom

Nieuwe lekenmedewerkers gezocht

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen januari 2024

Drie dagen voor Limburgse religieuzen

Dag van Godgewijde leven

Actie Kerkbalans in volle gang

De Actie Kerkbalans is in volle gang. De jaarlijkse financiële inzamelingsactie van een aantal kerkgenootschappen bestaat dit jaar 50 jaar. Bij gelegenheid daarvan zijn er erepenningen uitgereikt aan bijna 600 vrijwilligers die zich de afgelopen jaren actief voor Actie Kerkbalans hebben ingezet. In Limburg zijn 15 van deze erepenningen aangevraagd.

Voor parochies is de vrijwillige kerkbijdrage van parochianen een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. Van oudsher werd deze bijdrage door vrijwilligers bij parochianen thuis opgehaald in zakjes of collectebussen. In de meeste parochies heeft deze vorm van fondswerving plaatsgemaakt voor overschrijvingen via de bank. Maar het blijft belangrijk om parochianen elk jaar opnieuw eraan te herinneren om hun bijdrage te betalen. Ook daarin kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen, door bij mensen brieven te bezorgen met het verzoek om hun de parochie te steunen. Dat kan ook een moment zijn om het gesprek met mensen aan te gaan over het belang van de kerk in de lokale gemeenschap.

Campagne
Om die reden wordt er landelijk al jaren op ingezet om in de periode van de Actie Kerkbalans in parochies een echte campagne te organiseren met een startmoment, vlaggen en banieren aan de kerk of het uitdelen van flyers waarin uitgelegd wordt dat de kerk van onderop wordt gefinancierd. Dit kan ook een goed moment zijn om via lokale media of de eigen communicatiekanalen van de parochie mensen te vragen om hun bijdrage te betalen. Belangrijk is ook om elk jaar te proberen om de groep parochianen die kerkbijdrage betaalt uit te breiden. De ervaring leert dat de beste methode daarvoor is: het gewoon vragen!

Op de website van Kerkbalans staan tal van tips en suggesties om de opbrengst van de kerkbijdrage te verhogen.

Website Kerkbalans

PDF download

Pastorale projecten

Dag van Jodendom over lef en moed

Lezing door Herman Kaiser

Deze zomer Jongerenreis naar Frankrijk

Van 1 – 9 augustus

Lezing Missieraad met pater Jan Stuyt

Diaconie en Missie

Afscheid bisschop Smeets

In de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond heeft zaterdag 6 januari
de pontificale requiemviering plaatsgevonden voor bisschop Harrie Smeets.
Zo’n elfhonderd mensen waren in de bisschopskerk verzameld om afscheid van de bisschop te nemen.
Onder hen zestien bisschoppen, ruim 120 priesters en diakens en honderden belangstellenden.
Mgr. Smeets overleed op 20 december aan de gevolgen van een hersentumor.
Hij is bijna vijf jaar bisschop van Roermond geweest.
Op de website van het bisdom is een themapagina gemaakt met alle relevante links

Bekijk themapagina

Agenda

Zondag 21 januari

Zondag van het Woord van God

Sinds 2020 is de derde zondag door het jaar de Zondag van het Woord van God. Paus Fransciscus vraagt om meer aandacht besteden aan de Bijbel. 

Zondag 11 t/m dinsdag 13 februari

Carnaval

Op carnavalsmaandag en carnavalsdinsdag (vastenavond) zijn de kantoren van het bisdom Roermond gesloten.

Woensdag 14 februari

Aswoensdag

Vandaag is het Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd. Dit is tevens het begin van de Vastenactie.

-->