Bisdom en parochies in gesprek over federatievorming

Het bisdom en kerkbesturen zijn afgelopen weken in gesprek gegaan over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen parochies en vooral over het vitaler maken van het kerkelijk leven in Limburg. Dat gebeurde tijdens zogeheten inspiratieavonden. Hieraan hebben tientallen kerkbestuursleden uit het hele bisdom deelgenomen.

De eerste twee van de drie inspiratiebijeenkomsten hebben eind oktober en begin november plaatsgevonden in Gulpen en Sevenum. Beide avond begonnen met een korte videoboodschap van bisschop Harrie Smeets, waarin hij de leden van de kerkbesturen opriep zich open te stellen voor de Heilige Geest om op die wijze nieuwe inspiratie op te doen.

Stand van zaken
Vervolgens ging de onlangs aangetreden vicaris-generaal Harry Quaedvlieg in op de stand van zaken met betrekking tot de federatievorming. Volgens Quaedvlieg is inmiddels iedere parochie overtuigd van de noodzaak tot samenwerking en samenvoeging. Aan de hand van een overzicht liet hij zien dat per 1 januari 2022 meer dan de helft van de beoogde 52 parochiefederaties gereed is. De overige dienen zo snel mogelijk daarna te volgen. Daar waar het proces wat moeizamer verloopt, wil het bisdom graag helpen om het vlot te trekken. Quaedvlieg riep parochies die nog niet klaar zijn met de federatievorming wel op “nu niet meer te treuzelen” en tot concrete afspraken te komen. 

Hulpbisschop Everard de Jong ging vervolgens in op het vitaler maken van het kerkelijk leven. Hij pleitte voor een open houding van parochies, waarbij mensen zich welkom mogen voelen. Ook riep hij parochies op om veel naar buiten te treden en aan gemeenschapsvorming te doen om zo hun zending waar te maken. Het synodale proces dat onlangs door paus Franciscus is gestart is volgens hem bij uitstek geschikt om ook op parochieel niveau het gesprek met veel mensen aan te gaan.  

Praktijkvoorbeelden
De inleidingen werden afgewisseld met korte video’s van kerkbestuursleden uit de parochiefederaties van Horst-Sevenum en Geleen, die vertelden hoe het proces van samenwerking in hun federaties met vallen en opstaan is verlopen. In twee andere video’s vertelden parochievrijwilligster Mario Kockelkoren en pastoor Carlos Martinez welke nieuwe initiatieven op het gebied van catechese zij hebben genomen. 

De tweede helft van de inspiratieavonden was ingeruimd voor discussie en vragen van de aanwezigen. Daarbij was ook ruimte voor de nodige kritische geluiden. Aan het einde van de bijeenkomsten stak vicaris Ed Smeets alle aanwezigen een hart onder de riem door hen op te roepen om niet te veel te kijken naar wat er niet meer kan in een parochie, maar vooral te letten op wat wel mogelijk is. 

Hulpmappen
Als concreet hulpmiddel kondigde vicaris-generaal Quaedvlieg aan dat het bisdom hulpmappen gaat publiceren over diverse onderwerpen, die parochies in het proces van vitaliseren en herstructureren kunnen tegenkomen. Deze hulpmappen zijn beknopte handleidingen waarmee kerkbesturen heel praktisch aan de slag kunnen rond onderwerpen als het onttrekken van een kerk aan de eredienst, de stappen die gezet moeten worden om tot een federatie of fusie te komen en bijvoorbeeld het ontwikkelen van een visie op gebouwen. De eerste hulpmappen worden in de loop van komende weken gepubliceerd op de intranetpagina van het bisdom en zijn daar voor kerkbesturen te raadplegen. In de loop van de komende maanden wordt het aantal mappen verder uitgebreid. Ook komen er instructieavonden voor leden van kerkbesturen rond bepaalde onderwerpen.

 

PDF download

Mgr. Harrie Smeets schrijft boodschap voor gelovigen

Bisschop Harrie Smeets is afgelopen maanden met chemokuren behandeld tegen de hersentumor, waaraan hij lijdt. Deze behandeling slaat aan, waardoor de groei van de tumor niet gestopt, maar wel afgeremd wordt. De bisschop voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed. Zo is hij in staat geweest om zelf de gebruikelijke boodschap aan de gelovigen bij gelegenheid van het einde van het jaar te schrijven. Deze wordt komend weekeinde (20/21 november) in alle kerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

Het is traditie dat de bisschop elk jaar een Adventsboodschap schrijft. Dit jaar heeft Mgr. Smeets ervoor gekozen om de brief een week eerder te publiceren bij gelegenheid van de laatste zondag van het liturgisch jaar, wanneer de Kerk het feest van Christus Koning viert. In de brief noemt de bisschop zijn persoonlijke situatie niet, maar indirect refereert hij daar wel aan als hij schrijft dat het koningschap van Christus “ons leven ten goede kan keren, maar ons ook zwaar kan vallen”.

Volgens Mgr. Smeets keren nogal wat mensen zich bij persoonlijke tegenslagen van God af. “Veel mensen in onze omgeving die iets ingrijpends ervaren, zijn geneigd om het geloof in Christus terzijde te schuiven. Geen Christus Koning meer, maar zelf koning.” Volgens de bisschop willen velen zelf over alles beslissen, tot het einde van het leven toe. Mgr. Smeets betreurt dat, omdat het koninkrijk van God volgens hem innerlijk aanwezig is en daardoor voor iedereen binnen handbereik, ongeacht ieders persoonlijke situatie. “Elke keer als iemand uit liefde handelt, is daar Gods rijk. Waar waarheid, schoonheid, eenheid en gerechtigheid worden gezaaid – hoe klein ook – daar groeit Christus’ rijk. Waar we vriendelijkheid, zachtmoedigheid, mededogen, edelmoedigheid geven of ontvangen, ervaren we Christus’ koninkrijk,” aldus bisschop Smeets.

Mgr. Smeets moest eind mei plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat hij een hersentumor heeft. Als gevolg daarvan raakte hij gedeeltelijk verlamd. De bisschop verplaatst zich nog steeds in een rolstoel, maar de medicijnen die hij krijgt zorgen ervoor dat hij iets mobieler is. Hoewel de situatie nog steeds fragiel is, is de bisschop erg dankbaar dat zijn bewegingsvrijheid groter is geworden. Voor zover zijn situatie dat toestaat, bezoekt Mgr. Smeets elke dag de eucharistieviering in de Munsterkerk in Roermond. In het weekeinde probeert hij steeds in een van de dekenaten bij een zondagsviering aanwezig te zijn. 

Download boodschap voor Christus Koning

(c) Foto: John Peters

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Sjabloon voor synodale gesprekken

Handreiking parochies voor eerste helft 2022

Tarieven misstipendia ongewijzigd

Geen verhoging in 2022

Oplichtingspogingen via whatsapp

AVG: parochies signaleren incidenten

Startdag Vastenactie vindt online plaats

Campagnethema 2022: Landrechten

Dit jaar weer campagne Vier Kerstmis

Website vanaf 26 november online

Binnenkort nieuwe Naamlijst bisdom

Waarschijnlijk begin december

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen november 2021

Overleden priesters in afgelopen periode

In oktober en november

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Actie Kerkbalans blijft belangrijk voor parochies

De jaarlijkse kerkbijdrage van gelovigen blijft voor veel parochies de belangrijkste bron van inkomsten. Het is daarom belangrijk dat parochies elk jaar opnieuw werk maken van de Actie Kerkbalans, waarvoor in januari weer de landelijke campagne wordt gehouden. Het promotiemateriaal dat parochies hiervoor besteld hebben, wordt binnenkort bezorgd.

De slogan van Actie Kerkbalans luidt: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Dit is een appel op zowel kerkbetrokken gelovigen als ook op mensen die iets verder van de kerk staan om hun plaatselijke parochie financieel mee te ondersteunen. “We moeten steeds opnieuw blijven uitleggen hoe parochies gefinancierd worden en dat de bijdrage van parochianen daarbij van wezenlijk belang is,” zegt woordvoerder Matheu Bemelmans van het bisdom Roermond.

Hij roept parochies op om op creatieve manieren aandacht te vragen voor de Actie Kerkbalans. “Het is van belang om elk jaar een op de eigen parochie toegesneden campagne op te zetten. Bedenk daar leuke dingen bij die mensen duidelijk maken wat de kerk allemaal voor goede dingen doet en waarom het dus van belang is dat ze hun parochie financieel ondersteunen.”

Zo geeft de landelijke organisatie van de Actie Kerkbalans rode lopers uit, die in januari uitgerold kunnen worden om kerkgangers te laten voelen dat ze welkom zijn. Ook een startbijeenkomst met een lokaal bekende persoon (een artiest, een ondernemer of een sporter) die de actie mee ondersteunt, kan helpen om aandacht hiervoor te vragen. Op de website van de Actie Kerkbalans staan nog veel meer tips en voorbeelden om de campagne lokaal kracht bij te zetten.

Brutaler
Bemelmans adviseert parochies ook om wat brutaler te zijn in het vragen van de jaarlijkse bijdrage. “We zijn in Limburg altijd heel bescheiden, zeker als het om geld gaat. We willen niet bedelen. Maar de praktijk laat zien dat mensen het helemaal niet erg vinden om wat meer te betalen. Als het maar vriendelijk gevraagd wordt. Als parochies niks vragen, denken mensen al gauw dat de kerk het geld niet nodig heeft. Terwijl het toch goed uit te leggen is dat ook de kerken het in deze coronatijd niet gemakkelijk hebben.”

Op de website van Actie Kerkbalans staan stappenplannen met tientallen tips en hulpmiddelen om een lokale campagne goed op te zetten. Ook wordt er regelmatig een nieuwsbrief met suggesties uitgegeven.

website Actie Kerkbalans 

PDF download

Pastorale projecten

In twee dagen beter leren preken

Op 13 en 14 januari in Helvoirt

Kansen joods-christelijke ontmoetingen

Dag van Jodendom in januari

Weer Kerstposter voor katholieke scholen

Week Katholiek Onderwijs: 13 tot en met 17 december

Fotoreportage diakenwijding

In de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond zijn Theo Cloodt, Arulraj Mariasusai
en Miguel Alberto Estrada Alfaro zaterdag 30 oktober tot diaken gewijd.
De plechtigheid werd geleid door hulpbisschop Mgr. Everard de Jong.
Hij deed dit namens de zieke bisschop Harrie Smeets,
die wel bij de wijding aanwezig was.

Bekijk de foto's van de wijding

Agenda

Zaterdag 20 en zondag 21 november

Feest Christus Koning

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Publicatie voorleesbrief bisschop in parochies.

Zaterdag 27 en zondag 28 november

1e Zondag van de Advent

Dit weekeide begit de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis. Dit is tevens het begin van een nieuw kerkelijk jaar. 

Zondag 5 december

TV-mis vanuit Landgraaf

9.45 uur: Geloofsgesprek met pater Martin de Korte

10.00 uur Live-uitzending eucharistieviering vanuit Landgraaf-Waubach.

Beide programma's zijn te zien op NPO2

Woensdag 8 december

Hoogfeest Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, patrones van het bisdom Roermond.

Het grootseminarie Rolduc viert zijn Dies Natalis 

Donderdag 16 december

Priesterraadvergadering

Kwartaalvergadering van de priesterraad van het bisdom Roermond.

-->