Parochies actief met kerkenvisies

In oktober heeft het bisdom Roermond alle parochiefederaties in Limburg gevraagd om pastorale toekomstvisies voor hun kerkgebouwen te maken. Een half jaar later zijn de meeste parochies hier serieus mee aan de slag. “De urgentie om een toekomstvisie te ontwikkelen, wordt breed onderschreven.”

Onder de titel ‘Het huis van God in de parochie’ presenteerde het bisdom eind vorig jaar een handreiking voor parochie(federatie)s om tot een duidelijk pastoraal profiel voor hun kerkgebouwen te komen en een visie op te stellen voor de komende 5, 10 en 20 jaar. “De parochies hebben die handschoen serieus opgepakt,” zegt algemeen gedelegeerde Harry Quaedvlieg. “Ik hoor van alle kanten dat kerkbesturen erover spreken en dat er bijeenkomsten met parochianen worden gehouden. Dat is heel goed, want dat betekent dat de zorg voor de toekomst van de kerkgebouwen breed leeft.”

Wat wel opvalt, is dat de gesprekken al snel gaan over de vraag: welke kerken gaan er dicht en welke herbestemming krijgen ze? “Dat is heel begrijpelijk,” zegt Quaedvlieg, “maar de eigenlijke vraag is: welke kerken blijven er in de toekomst open? Dat lijkt een woordenspel, maar het uitgangspunt is totaal anders. Ga je uit van de vraag: hoe lang houden we het nog vol met deze gebouwen? Of stel je jezelf de vraag: wat voor soort geloofsgemeenschap willen we zijn en welke gebouwen hebben we daarvoor nodig?” Het ene is een sterfhuisconstructie, het andere is missionair en toekomstgericht.

Gemeentelijke kerkenvisies
Gelijktijdig met de vraag naar pastorale toekomstvisies voor kerkgebouwen die het bisdom aan parochiefederaties heeft gesteld, worden door veel gemeentes op dit moment ook kerkenvisies ontwikkeld. Quaedvlieg juicht dit toe, maar wijst er wel op dat gemeentes en parochies een andere opdracht en een andere verantwoordelijkheid hebben. “Burgerlijke overheden kijken naar de maatschappelijke weerslag op de omgeving, met name als kerksluiting in het vizier komt. Als Kerk hoort het ons in eerste instantie om de verkondiging van de boodschap te gaan en alles wat daarmee samenhangt. Dat hoeft elkaar helemaal niet te bijten, maar het is wel goed dat kerkbesturen zich realiseren dat hun rol een andere is dan die van de gemeente.”

Het is ook niet aan gemeentes om te bepalen wat er met kerkgebouwen gebeurt. “Kerken zijn eigendom van de parochie en daarom zijn de kerkbesturen als eerste aan zet om te bepalen welke gebouwen ze voor de toekomst willen behouden,” zegt Quaedvlieg. “In sommige gevallen kan dat afwijken van de visie die een gemeente heeft.” De meeste gemeentes nemen in hun kerkenvisies overigens een afwachtende houding aan. “Dat onderschrijft de urgentie voor kerkbesturen om zelf goed te weten welke kant ze op willen,” aldus Quaedvlieg.

Hulp
Het bisdom heeft alle parochie(federatie)s gevraagd om uiterlijk 1 augustus een pastorale visie en functiebeschrijving voor hun kerkgebouwen in te leveren. Quaedvlieg heeft er alle vertrouwen in dat dit voor de meeste parochies ook gaat lukken. Desgewenst is de Commissie Herstructurering van het bisdom van harte bereid om parochies te helpen bij het opstellen van hun kerkenvisie, door mee te denken over de vraag hoe het ontwikkelen van zo'n visie het beste aangepakt kan worden en welke gesprekspartners daarbij betrokken kunnen worden. 

Mail bisdom

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Automatisering: hoe zit het ook alweer?

Wat zijn de afspraken rond parochie-automatisering?

Kerkbalans: evalueer en koppel terug

Actie Kerkbalans is nog niet voorbij

AVG: bewaartermijnen persoonsgegevens

Reminder voor parochies

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen april 2024

Overleden priester in afgelopen periode

Oud-rector Frans Schmeits

Reli-zoekrubriek Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Roepingenzondag: Wat vraagt God van jou?

Wat vraagt God van jou? Die vraag staat dit jaar centraal tijdens Roepingenzondag in het weekeinde van 20/21 april. Alle parochies en kloosters worden gevraagd om tijdens dit weekeinde extra aandacht te besteden aan roepingen tot het priesterschap, het diaconaat of het religieuze leven. In alle parochies zijn posters en gebedskaartjes met het thema van Roepingenzondag verspreid.

Studenten van het grootseminarie Rolduc zullen tijdens dit weekeinde diverse parochies bezoeken en daar iets over hun leven en de opleiding vertellen. Tijdens Roepingenzondag is ’s middags een bijeenkomst in het seminarie in Kerkrade, waarop enkele mensen over hun eigen roeping vertellen. Ook is er een rondleiding door het eeuwenoude abdijcomplex en om 18.00 uur is er een roepingenvesperviering in de abdijkerk, met opname van twee seminaristen onder de priesterkandidaten.

Kent u in uw parochie mensen die er wel eens over denken om priester of religieuze te worden? Laat hen dan contact opnemen met rector Hendriks van het seminarie:

Stuur mail naar rector

PDF download

Pastorale projecten

Pinksteractie Week NLse Missionaris

Collecte voor Week Nederlandse Missionaris

Immanuel Kant: Theorie: Nee - Praxis: Ja

Vrijdag 26 april lezing Academie Rolduc

Open Kloosterdag op zondag 9 juni

Thema: Wat is jouw verhaal?

Toekomst kerkmuziek: ‘Mensen willen geraakt worden’

Op vrijdag 12 april vond in het Sint-Janscentrum in Den Bosch een symposium plaats, georganiseerd door de gezamenlijke drie ‘Gregoriusverenigingen’ van de bisdommen Breda, Den Bosch en Roermond. Een 80-tal deelnemers was present. Hoofdmoot van de dag was de voordracht door theoloog en musicus Hanna Rijken. Op voorhand is gesproken over het karakter van de dag: de problemen in de kerkmuziek zijn helder, maar waar zit de hoop? Waar dromen we van als kerkmusici en wat doen we eraan onze dromen te realiseren?

Deze positieve insteek straalde door het hele programma heen. Hanna Rijken schetste een nuchter beeld van de stand van zaken – op zich niet om vrolijk van te worden – maar leidde het gehoor tegelijkertijd langs allerhande ‘oases in het dorre land’. De grootste hoop die we koesteren, is volgens haar het gegeven dat geloof en kerkmuziek het altijd moeten hebben van inspirerende plekken die een uitstraling kennen. Voila: de missionaire kerk.

Authenticiteit
Om uitstraling te kunnen hebben, is het niet per se noodzakelijk dat er een groot meerstemmig koor aantreedt, maar een cantor of een kleine groepje zangers Gregoriaans of welke muziek dan ook, kan voldoende zijn om begeesterd te raken. Veel nadruk werd gelegd op de authenticiteit van de kerkmuziek en de verzorging van de viering. Waar in het verleden wellicht eenzijdig gekeken werd naar kwaliteit en kwantiteit (niet dat die nu niet meer belangrijk zijn!), is het nu vooral zaak oog en hart te hebben voor authentieke vieringen, waarin alles met elkaar rijmt en klopt. ‘Eenvoudig en/maar/doch goed,’ is het motto. Geloofsgemeenschappen waar mensen dat kunnen ervaren en beleven, werken als balsem voor de ziel, als vluchtheuvels in het bestaan.

Hoewel de getallen detoneren, merken we tegelijkertijd een nieuwe beweging. Er is een hunkering te bespeuren naar schoonheid en waardigheid, verhevenheid en heiligheid (beauty and holiness). Rijken werkte dit alles bemoedigend uit in een ‘tien-dromen-plan’. De volledige tekst van haar voordracht zal spoedig via verschillende kanalen gepubliceerd worden. Bijgaand alvast twee kleine quotes: “Al het goede is ooit ergens begonnen”, en “geld-volgt-plan, in plaats van andersom”.

Wauw-effect
Frans Bullens en Han Akkermans vroegen in hun workshop aandacht voor de muziek in de missionaire parochie. Het heeft geen zin langs alles de lat van de traditionele beoordeling te leggen: mensen moeten erdoor geraakt kunnen worden, een wauw-effect kan een goede binnenkomer zijn. Ook hier geldt het aspect van de authenticiteit en de betrokkenheid. Je hebt het niet allemaal en niet helemaal in de hand, maar je kunt (en moet) wel de voorwaarden scheppen die het mogelijk tot iets goeds en moois kunnen maken. Een goede verdeling tussen koor- en samenzang is onontbeerlijk voor actieve deelname.

Klinkend Materiaal
Jan van de Laar nam met zijn cantrogroep uit de Lambertuskerk in Helmond de deelnemers mee langs Klinkend Materiaal. Wat is er op de markt en hoe voer je het uit? Hij liet zien dat met eenvoudige middelen en toegewijde zangers veel mogelijk is, ook in de samenzang. Hanna Rijken sloot zich in haar workshop daarbij aan.

De dag werd dubbel besloten: eerst met een inspirerende vesperviering en zeer bemoedigende woorden van bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en daarna met een rijkelijk buffet en een feestelijk slot van een mooie dag. De eerste reacties waren positief: je ging geïnspireerd naar huis, naar je parochie, naar je koor en geloofsgemeenschap.

Ed Smeets, gedelegeerde voor liturgie en kerkmuziek

PDF download

Fotoalbum jubileum Mgr. De Jong

Mgr. Everard de Jong vierde op zondag 7 april dat hij 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd.
Na een mis in een volle kathedraal volgde een zeer drukbezochte receptie in TheaterHotel De Oranjerie.
Bekijk enkele sfeerbeelden van die dag.
Foto's: Irene Wilms en Bisdom Roermond

Bekijk alle foto's

Agenda

Zondag 21 april

Roepingenzondag | TV-mis Roermond

Op deze 4e zondag van Pasen wordt de televisiemis van KRO-NCRV uitgezonden vanuit de H. Hartkerk in Roermond-Oost. Het is vandaag ook Roepingenzondag.  

Maandag 22 april

DPS-Lezing

Lezing over de bijdrage van het monastieke leven in de Kerk van vandaag door zuster Mary Amata O.P. voor leden van de Diocesane Pastorale Studiegroep (voormalige DPR).  

Donderdag 9 mei

Hemelvaart

Op deze donderdag viert de Kerk het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.

Op Hemelvaartsdag en op vrijdag 10 mei zijn de kantoren van het bisdom Roermond gesloten.

-->