Op weg naar een synodale kerk

“Jezus keek niet op zijn horloge, maar maakte tijd om mensen te ontmoeten en naar ze te luisteren. Ook wij worden opgeroepen om ‘experts van de ontmoeting’ te worden.” Dat zei paus Franciscus afgelopen zondag (9 oktober) in Rome tijdens de openingsviering van het synodale proces, dat door hem in gang is gezet. Komende zondag (17 oktober) wordt in alle bisdommen over de hele wereld een diocesane openingsviering gehouden. Dat gebeurt ook in Roermond.

De paus heeft gelovigen over de hele wereld uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de Kerk. Dit moet over twee jaar leiden tot een nieuwe bisschoppensynode in Rome. Alle bisdommen zijn uitgenodigd mee te werken aan het voortraject. Volgens de paus gaat het daarbij niet om het organiseren van bijeenkomsten of het bediscussiëren van theoretische vraagstukken, maar om de tijd te nemen om God en medemensen te ontmoeten en proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons in die ontmoetingen duidelijk wil maken.

De kernwoorden voor deze synodale weg zijn volgens paus Franciscus: ontmoeten, luisteren en onderscheiden. In zijn preek tijdens de openingsviering ging de paus op alle drie de thema’s in. Hij riep iedereen op om vooral “met het hart te horen en niet alleen met de oren”. Ook noemde de paus het belangrijk om te luisteren naar wat er buiten de Kerk in de wereld wordt gezegd. De synodale weg is volgens Franciscus “geen kerkelijke overeenkomst, geen studiedag of politiek congres en ook geen parlement, maar een helingsproces onder leiding van de Heilige Geest.”

Handreiking
Om dit proces in gang te zetten heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie een handreiking voor de besprekingen in het kader van de synode 2023 naar de bisdommen gestuurd. Deze kan als uitgangspunt dienen voor gesprekken over het thema van de synode: ‘Voor een synodale kerk: communio, participatio en missio’.

Na de openingsviering van 17 oktober begint het diocesane traject als voorbereiding op de eigenlijke synode die in oktober 2023 in Rome zal plaatsvinden. Alle bisdommen geven zelf vorm aan dit traject door gesprekken en bijeenkomsten te organiseren waarin gesproken wordt over de aangegeven thema’s. Het bisdom Roermond zal binnenkort met voorstellen komen hoe dit in Limburg te doen, naar aanleiding van de handreiking die deze week is gepubliceerd.

Rode draad
Rode draad daarin vormen de trefwoorden uit het thema voor deze synode, te weten communio, participatio en missio (gemeenschap, participatie, zending). Het Vaticaan heeft tien kernthema’s geformuleerd, waaruit de bisdommen kunnen kiezen om in de voorbereidende fase over te spreken.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft er daarvan drie uitgekozen, die in ieder geval in alle bisdommen aan de orde zouden moeten komen. Dit zijn de thema’s ‘Vieren’,  ‘Medeverantwoordelijk voor missie’ en ‘Dialoog in Kerk en samenleving’. De keuze voor deze drie thema’s is mede ingegeven door de zorg van de Nederlandse bisschoppen over de kwetsbaarheid van de Kerk en het christendom in ons land en in de westerse samenleving én door de hoop dat het christendom en de Kerk in onze streken toekomst en voortgang zal kennen. De bisschoppen herkennen in deze drie thema’s bovendien de trefwoorden: communio, participatio en missio. Bij elk van deze thema’s is een aantal vragen beschikbaar om over door te spreken.

Rome
Ieder bisdom kan naar eigen keuze gremia, raden, groepen, individuen enzovoort bij de bespreking betrekken en ook over één of meer van de andere kernthema’s kan desgewenst worden gesproken. Alle inbreng wordt vervolgens verwerkt in een document per bisdom dat door de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt verwerkt in een nationaal document dat door wordt geleid naar het secretariaat van Bisschoppensynode in Rome.

Download logo
Vanuit het secretariaat van de Algemene Bisschoppensynode in Rome is een logo voor deze synodale weg ontworpen. Daarvan is nu ook een Nederlandse versie beschikbaar. Het logo kan in diverse varianten worden gedownload van de website van de bisschoppenconferentie.

Openingsviering Roermond
De openingsviering is zondag 17 oktober om 15.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden vooraf is gewenst. 

 

Preek paus openingsviering Handreiking Bisschoppenconferentie Download logo Alle berichten rkerk.nl over synode Aanmelden openingsviering Roermond

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Diakenwijding in kathedraal Roermond

Zaterdag 30 oktober

Steeds meer zenders in kerktorens

Zend/ontvanginstallaties voor mobiel dataverkeer

Nieuw model-privacyverklaring parochies

Donwload nieuwe versie

Bisdom op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Voor diverse soorten werkzaamheden

Twee lezingen van Academie Rolduc

Over corona en over oosterse kerken

Regionale startdag Vastenactie 2022

Zaterdag 20 november in Roermond

Allerheiligen: kantoren bisdom gesloten

Op 2 november Allerzielenmis in bisschopskapel

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen september/oktober 2021

Overleden priesters in afgelopen periode

Oud-pastoors Maesen en Valk

Kerkbesturen uitgenodigd voor inspiratieavonden

Alle parochies in Limburg hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen voor de drie inspiratieavonden voor kerkbesturen die dit najaar worden gehouden. Tijdens die bijeenkomsten wil het bisdom met bestuurders van parochies praten over de federaties die per 1 januari gevormd moeten zijn en over het vitaliseren van lokale geloofsgemeenschappen en te komen tot missionaire parochies.

De avonden zijn in de vorige uitgave van Clavis al aangekondigd. De bijeenkomsten vinden plaats op drie verschillende plaatsen in Limburg en zijn in zekere zin een vervolg op gelijksoortige bijeenkomsten die in 2018 hebben plaatsgevonden. Inmiddels is het proces om tot samenvoeging van parochie te komen weer een fase verder. Zoals bisschop Smeets in zijn Beleidsbrief 2020 schreef, wordt de noodzaak voor parochies om missionair te worden steeds groter. Ook daarover zal het tijdens de inspiratieavonden gaan.  Dit sluit ook aan bij de thema’s over synodaliteit van de Kerk, waartoe paus Franciscus heeft opgeroepen.

De inspiratie-avonden vinden plaats in Gulpen (voor Zuid-Limburg) op 28 oktober, in Sevenum (voor Noord-Limburg) op 4 november en in Heel (voor Midden-Limburg) op 18 november. Parochies vinden de uitnodiging en de mogelijkheid om zich aan te melden op de intranetpagina van het bisdom, waarvoor alle pastores en kerkbesturen eerder dit jaar een inlogcode hebben ontvangen.

PDF download

Pastorale projecten

Meeloopdag Grootseminarie Rolduc

Welkom op 7 en 8 november

Jongerenbijeenkomst in Roermond

Op zondag 21 november

Identiteitsdag katholiek onderwijs

Woensdag 3 november in Driebergen

Jubileumsymposium over toekomst bedevaarten

In 1921 werd de Limburgse Bedevaart naar Lourdes opgericht. Het 100-jarig bestaan van de bedevaartorganisatie wordt dit najaar op diverse manieren gevierd. Onder meer met een jubileumsymposium op woensdag 3 november in Klooster Wittem.

Wat een eeuw geleden begon als ‘Limburgse Bedevaart’ heeft zich ontwikkeld tot het ‘Huis voor de Pelgrim’, dat elk jaar met enkele duizenden mensen op bedevaart naar Lourdes, Rome, Santiago of het Heilig Land gaat. De afgelopen honderd jaar hebben zo’n 250.000 mensen met de ‘Limburgse’ een bedevaart naar Lourdes of een pelgrimsoord gemaakt.

Hoewel het geloof niet voor iedereen een zelfde rol speelt, blijven bedevaarten populair, variërend van het opsteken van een kaars in een kapel via bezinningswandelingen en natuurervaringen tot en met de traditionele pelgrimstochten naar  grote heilige plaatsen. Tijdens het symposium gaat het onder meer over de vraag of bedevaarten en pelgrimages een rol kunnen spelen bij de behoefte aan een nieuwe evangelisatie. Is dat zinvol of wenselijk? En zo ja, hoe moet dat dan en waar liggen de kansen en (on)mogelijkheden?

Sprekers zijn Lic. Roderick van Attekum, docent Bijbelwetenschap aan het Grootseminarie Rolduc, dr. Hans Tercic, docent dogmatiek en Bijbelwetenschap aan diverse opleidingen in Vlaanderen, prof. dr. Hans Geybels die de leerstoel volksdevotie bekleedt aan de Katholieke Universiteit in Leuven en drs. Ed Smeets, pastoraal-directeur van het Huis voor de Pelgrim. De presentatie van de middag is in handen van Kirsten Paulus. De lezingen worden afgewisseld met bijdragen van het zangkwartet Pulse Ensemble uit Utrecht.

Het programma begint op 3 november om 13.30 uur. Inloop met koffie en broodjes is vanaf 12.30 uur. Deelname is gratis. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf aan te melden.

Download programma Aanmelden Website Huis voor de Pelgrim 

PDF download

Agenda

Zondag 24 oktober

Wereldmissiedag

Op de derde zondag van oktober viert de Kerk Wereldmissiedag. Missio/Pauselijke Missiewerken vraagt dit jaar aandacht voor de Kerk in Guinee. Parochies wordt gevraagd om dit weekeinde te collecteren voor het werk van Missio. 

Zaterdag 30 oktober

Feest zalige Maria Teresa Tauscher

In het bisdom Roermond wordt vandaag de gedachtenis gevierd van de zalige Maria Teresa van de heilige Jozef, de stichteres van de zusters karmelietessen van de Kollenberg in Sittard.

 

Om 10.30 uur begint in de kathedraal in Roermond de diakenwijding.

Maandag 1 en dinsdag 2 november

Allerheiligen en Allerzielen

Maandag 1 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Op dinsdag 2 november worden tijdens Allerzielen alle overledenen herdacht. 

Woensdag 3 november

Feest H. Hubertus

Vandaag wordt in het bisdom Roermond het feest van de heilige Hubertus gevierd, de bisschop die de zetel van Maastricht naar Luik verplaatste.

Zondag 7 november

Feest. H. Willibrord

Feestdag van de H. Willibrordus, patroonheilige van de Nederlandse kerkprovicie. Vandaag is het daarom ook Willibrordzondag en wordt in de kerken aandacht gevraagd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Zondag 14 november

Zondag van de Armen

Op initiatief van paus Franciscus wordt vandaag Zondag van de Armen gevierd.

 

Om 15.00 uur is er in de kathedraal in Roermond een vespervierig met uitreiking van de Missio Canonica aan de studenten die het Theologisch Instituut Rolduc hebben afgerond.

-->