Bijeenkomsten over meerjarenplannen: 'Parochies, durf te dromen'

Durf te dromen hoe de ideale parochie van de toekomst eruit zou kunnen zien. Laat je niet ontmoedigen door praktische bezwaren of teleurstellende ervaringen uit het verleden. Maar durf te dromen over een geloof dat weer vonkt. Inventariseer vervolgens welke aanzetten daartoe al bestaan en gebruik die als hefboom om stap voor stap verder te komen.

Dat was kort samengevat de boodschap van het bisdom tijdens drie bijeenkomsten met leden van kerkbesturen uit Noord- Midden- en Zuid-Limburg, die afgelopen weken zijn gehouden. Aanleiding voor de bijeenkomsten was het verzoek van het bisdom aan alle parochies in Limburg om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Dit plan is nodig om de doelstellingen uit de Blauwdruk 2020 te kunnen halen.

De drie bijeenkomsten waren zeer goed bezocht, met soms wel meer dan 100 vertegenwoordigers van parochies. Anders dan sommige aanwezigen vooraf wellicht hadden verwacht, ging het tijdens de bijeenkomst niet over het samenvoegen van parochies of het sluiten van kerkgebouwen, maar vooral over de vraag: hoe kunnen we het geloof doorgeven? Of, zoals bisschop Wiertz het bij zijn afscheid formuleerde: hoe kunnen we het geloof weer laten vonken?

Nabijheid
Elke bijeenkomst begon met een overzicht van het tot nu toe gevoerde beleid in het bisdom Roermond over de herstructurering van parochies door diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers. Hij maakte duidelijk dat schaalvergroting noodzakelijk is, maar dat tegelijkertijd nabijheid bij mensen voor de kerk van wezenlijk belang is. Daarom kiest het bisdom Roermond voor een verschil in beleid tussen steden en landelijke gebieden en in alle gevallen voor maatwerk. “De kerk is geen bedrijf en niet alle samenwerkingsverbanden hoeven er hetzelfde uit te zien,” aldus Schnackers. Hij benadrukte ook het belang van de wekelijkse eucharistieviering voor elke parochiegemeenschap.

Vervolgens ging hulpbisschop Mgr. Everard de Jong in op de meer theologische betekenis van parochies als plaatsen van mysterie, gemeenschap en zending. Volgens de hulpbisschop zou elke parochie ernaar moeten streven om aan deze drie elementen evenveel aandacht te besteden. “Bidden is goed, maar je moet niet overdrijven. Er moet ook ruimte zijn voor onderling contact. En vergeet ook niet om voortdurend mensen van buiten je eigen kring bij je activiteiten te betrekken.”

Hefboommethode
Na deze twee min of meer theoretische inleidingen volgde een praktische uiteenzetting hoe je als parochie tot een beleidsplan kunt komen. Aan de hand van een rollenspel, videofilmpjes en het doorlopen van een stappenplan lieten diverse medewerkers van het bisdom zien hoe je als parochie aan het schrijven van een beleidsplan kunt beginnen.

Directeur Johan van der Vloet van de catechistenopleiding Kairos benadrukte dat het voor elke parochie van belang is om tijdens een zogeheten ‘kloostermoment’ eerst eens goed na te denken over vragen als: wat is de kern van ons geloof, wie zijn we als parochie en hoe staan we ervoor? Een volgende stap omschreef hij als de ‘droomfase’. “Laat je niet hinderen door obstakels, maar durf te dromen over de ideale parochie.” In een volgende fase kan geïnventariseerd worden wat er in een parochie al allemaal is. “En dat is veel meer dan we zelf vaak in de gaten hebben,” aldus Van der Vloet. Hij adviseerde de kerkbesturen vervolgens om deze dingen te gebruiken als ‘hefboom’ of ‘springplank’ om meer mensen te bereiken.

De bijeenkomsten werden alle drie afgesloten met een discussie, waarbij kerkbesturen fris van de lever durfden te reageren. De reacties liepen uiteen van: “Wat een dromers bij het bisdom,” tot:  “Eindelijk gaat het nu eens over de dingen die echt belangrijk zijn.”

Deadline losgelaten
Aanvankelijk had het bisdom alle parochies gevraagd om vóór 1 april van dit jaar een beleidsplan op te stellen. Omdat gebleken is dat dit voor de meeste parochies niet haalbaar is, is die deadline losgelaten. Wel worden alle parochies gevraagd om vóór 1 juni van dit jaar een stappenplan in te vullen, aan de hand waarvan ze vervolgens een beleidsplan denken te kunnen maken. Het blijft overigens wel de bedoeling dat alle samenwerkingsverbanden van parochies de komende anderhalf jaar een beleidsplan maken.

Bij de concrete uitvoering hiervan kunnen parochies altijd een beroep doen op het bisdom. Op de website van het bisdom wordt een speciale pagina rond parochievernieuwing ingericht. Hier zijn op korte termijn ook de teksten en presentaties te downloaden die tijdens de bijeenkomsten zijn gebruikt. 

Op de website van het bisdom is een speciale pagina ingericht, waar alle documenten en presentaties gedownload kunnen worden

Download documenten

PDF download

Mgr. Schnackers: 'Vastentijd symbool voor eigen levensreis'

De Veertigdagentijd staat symbool voor onze eigen levensreis. We zijn op weg naar Pasen, maar onderweg komen we allerlei moeilijkheden en bekoringen tegen. Daardoor kunnen we het perspectief kwijtraken, maar Jezus helpt ons om hoopvol te blijven.

Dat schrijft diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers in zijn Vastenboodschap, die dit weekeinde in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of gepubliceerd. De vastentijd is volgens hem een goed moment om de band met Jezus aan te halen. “We kunnen toch moeilijk zeggen dat we geïnspireerd zijn door iemand die we nauwelijks kennen? In deze voorbereidingstijd op Pasen willen we stilstaan bij de vraag: wie is deze Jezus, naar wie ik me christen noem? Wat betekent Hij voor mij? Hoe kan Hij mij tot voorbeeld zijn?”

Volgens Schnackers had Jezus met dezelfde bekoringen van het dagelijks leven te maken als ieder mens. “Hij onderging daarmee dezelfde spanning die wij dagelijks ervaren: het gevoel dat we naar twee kanten getrokken worden. Wij dreigen dan snel over te gaan tot goedkope compromissen of het goedpraten van af te keuren gedrag.” Dat leidt er volgens de administrator toe dat veel mensen vervolgens hun eigen god te creëren, terwijl Jezus juist vasthoudt aan waarden als integriteit en oprechtheid. “God gaat niet in zee met het kwaad,” aldus Schnackers. “Al lijkt de liefde in zoveel harten te doven. Ze dooft niet uit in Gods hart.”

Hij noemt het hoopvol dat daar waar de liefde van Jezus de harten van mensen bereikt, ze tot in het diepst van hun wezen kunnen veranderen. “Dan houden we op om voor onszelf te leven, om ons als een eigen god te gedragen of om toe te geven aan bedrog of ander kwaad. Dat is wat wij nodig hebben voor ons dagelijks leven. Zó mogen wij nu al een Pasen ervaren.”

Lees volledige tekst Vastenboodschap

PDF download

Vernieuwing automatisering

Introductiedag parochie-automatisering

Maandag 19 maart in Roermond

Verplichte ledenadministratie parochies

Besluit van Bisschoppenconferentie

Gevolgen privacywet voor parochies

Nieuwe regels vanaf mei 2018

Zaligverklaring Clara Fey in Aken en Simpelveld

Zuster Clara Fey wordt op zaterdag 5 mei in de Dom in Aken zaligverklaard. Zij is de stichteres van de congregatie van de zusters van het Arme Kind Jezus, die lange tijd haar moederhuis en generalaat in Simpelveld heeft gehad. De zaligverklaring wordt uitgesproken door kardinaal Angelo Amato s.d.b., de prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen van het Vaticaan. Op dinsdag 8 mei is er een feestelijke dankviering in de H.-Remigiuskerk in Simpelveld.

Voor de zaligverklaring worden honderden zusters van de congregatie van het Arme Kind Jezus en vele gasten uit de hele wereld in Aken verwacht. Vanwege de te verwachten grote belangstelling is de feestelijke viering ook op een groot scherm te volgen op de Katschof naast de Dom en via internet op de speciale website.

Na de zaligverklaring is er tussen 14.00 uur en 17.00 uur gelegenheid om in de Dom de relikwieën van de zalige Clara Fey te vereren. Bovendien zijn alle belangstellenden uitgenodigd voor een ontmoetingsfeest op de Münsterplatz in Aken, waar tussen 12.30 uur en 17.30 uur een gevarieerd programma wordt aangeboden. Om 18.00 uur wordt de feestdag afgesloten met een pontificale vesperviering in de Dom, onder leiding van de bisschop Helmut Dieser van Aken. Bij de plechtigheden zullen onder anderen ook hulpbisschop Everard de Jong en emeritus-bisschop Frans Wiertz van Roermond aanwezig zijn. Op zondag 6 mei worden na een pontificale mis in de Dom de relieken van Clara Fey in processie overgebracht naar een speciale Kind-Jezus-kapel.  

Feest Simpelveld
Op dinsdag 8 mei – de sterfdag en toekomstige feestdag van Clara Fey – wordt een dankviering gehouden in Simpelveld, waar ze vele jaren gewoond en gewerkt heeft en na haar dood ook begraven lag. Na de mis de in de parochiekerk van Simpelveld is er een ontvangst in het Huize Loreto, het voormalige klooster van de zusters, waar die dag ook een nieuw museum over Clara Fey en het werk van de zusters wordt geopend. Verder is er in Simpelveld het hele jaar door een programma met elke maand activiteiten rond Clare Fey.

Moeder Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren en overleed op 8 mei 1894 in Simpelveld. Daar was ze in 1878 met haar zusters naartoe gevlucht, vanwege de anti-kerkelijke Kulturkampf in Duitsland. De zusters bleven in Simpelveld tot 2012, toen het generalaat terug verhuisde naar Aken. Toen werden ook de stoffelijke resten van Clara Fey bijgezet in de Dom in Aken. Het proces tot zaligverklaring, dat grotendeels in het bisdom Roermond is gevoerd, is op dat moment overgedragen aan het bisdom Aken.

De zusters van het Arme Kind Jezus zijn vooral actief in het onderwijs en de opvang van kinderen. Wereldwijd telt de congregatie ongeveer 450 zusters, die actief zijn in Duitsland, België, Colombia, Groot-Brittannië, Letland, Luxemburg, Frankrijk, Indonesië, Oostenrijk, Peru en Spanje. Zij runnen er scholen en verzorgen catechese, familiepastoraat, werken met immigranten en werk- en daklozen, in gezondheidscentra en diverse andere diensten voor de arme medemens. In Nederland heeft de congregatie nog een kleine communiteit in Maastricht.

Website Clara Fey Website Zusters Arme Kind Jezus

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Parochianen op verzoek uitschrijven

Herhaalde richtlijn voor parochies

Gratis VOG voor parochies verlengd

Aanvragen kan tot 1 januari 2019

Jubilea emeritus-bisschop Wiertz

Zilveren bisschopsfeest in september

Conferentie over stervensbegeleiding

Vrijdag 20 april in Klooster Wittem

Open Dag catechistenopleiding Kairos

Zaterdag 21 april in Roermond

Info-ochtend Theologisch Instituut

Zaterdag 3 maart in Rolduc

Contactdag Kruisen-Kapellen in Sittard

Zaterdag 7 april in Sittard

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Diaken Ben ter Haar onlangs overleden

Overleden in het bisdom

Lezing Paul van Geest over Thema Heiligdomsvaart

Doe goed en zie niet om. Zo luidt het thema van de 55e Heiligdomsvaart die van 24 mei tot en met 3 juni in Maastricht wordt gehouden. Vooruitlopend daarop houdt hoogleraar prof. dr. Paul van Geest op 11 maart een lezing over dit thema, bezien door de ogen van Sint Augustinus. Wat betekent ‘goed doen’ volgens deze kerkvader?

De heilige Augustinus was bisschop van Hippo (354-430) een van de belangrijkste kerkvaders van het Westen. Zijn preken en geschriften hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de katholieke leer inzake de Drie-eenheid, het kwaad, de verlossing, de sacramenten en het kerkelijk ambt. De bekende theoloog Paul van Geest duikt in het historische verhaal van Augustinus en laat zien hoe gelovigen en niet-gelovigen in deze moderne tijd uiting (kunnen) geven aan het thema “Doe goed en zie niet om”.

Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de theologie aan Tilburg University/Tilburg School of Catholic Theology. Daarnaast is hij ‘distinguished lecturer’ Humanities & Economics aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam, als deskundige verbonden aan de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan en voorzitter van Christendemocratische Verkenningen, een tijdschrift van het CDA. Behalve een internationaal erkend wetenschapper is Van Geest in Nederland met enige regelmaat op radio en televisie te horen en zien om ontwikkelingen in de wereldkerken te duiden.

De lezing wordt gehouden in het grootseminarie Redemptoris Mater van de Neocatechumenale Weg, dat gevestigd is in Huize Blankenberg in Cadier en Keer. Inloop vanaf 14.00 uur. Het programma begint om 14.30 uur met een welkom door rector Stanislaw Kylek en een introdructie van de spreker door oud-burgemeester Herman Kaiser. Na de lezing van Paul van Geest is er gelegenheid om een rondleiding door het seminarie te krijgen.

In verband met de organisatie is aanmelding vooraf gewenst. Entree is gratis. Een vrije gave wordt en/of aanmelding als vriend(in) van Huize Blankenberg wordt gewaardeerd!

Aanmelden  Vrienden van Blankenberg

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Gebedsactie voor communicanten

Communicanten bidden voor communicanten

Palmzondag over WJD-reis Panama

Zondag 25 maart in Roermond

Weekend voor gezinnen over Paasthema

Thema: Hij leeft, Hij leeft!

Gebedsmiddag op roepingenzondag

Op 22 april in Abdij Rolduc

Lezing over Christenen in Midden-Oosten

Bijeenkomsten in de vasten van St. Mgr. Schrijnen Huis

Pastoraal congres nieuwe bewegingen

Tiende congres in Nieuwkuijk


vastenactie 2018: Geer meer door te minderen

Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit in de parochies. In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere ‘HID’-programma, dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in 1991 in Mbala in Zambia zijn gestart. HID staat voor ‘Households in distress’. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Om die doelstelling te bereiken heeft Vastenactie iets nieuws ontwikkeld: de ‘40 Dagen Challenge’. Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke kerk. Maar tegenwoordig is het ook buiten de religieuze kaders een herkenbare gedachte om ergens voor een bepaald aantal dagen mee te minderen. Jongeren, bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het minderen met hun social-media gebruik.

Wat houdt de ’40 Dagen Challenge’, of uitdaging, precies in en hoe werkt het? Tijdens de vasten kunnen mensen een uitdaging aangaan met zichzelf en doneren ze daarvoor een bedrag aan de Vastenactie. Iemand drinkt bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneert daarvoor 40 x € 1,- aan de Vastenactie. Of iemand eet minder koekjes bij de koffie en doneert daarvoor 40 x € 0,50 aan de Vastenactie.

Deelnemers bepalen dus helemaal zelf waarmee ze gaan minderen en welke donatie dat oplevert voor de Vastenactie en de zusters in Zambia. Tijdens de vastenperiode luidt het motto van de stichting: ‘Even minderen. Voor een ander’. Doe dus mee en help daarmee de zusters en de inwoners van Mbala in Zambia.

Vastenactie

PDF download

Priesterwijding Rajan Arulraj

In zijn eigen bisdom in Zuid-India is op 28 janauri 2018 Rajan Arulraj tot priester gewijd. Bij de wijding waren ook enkele Limburgse priesters aanwezig.
Rajan gaat de komende jaren als kapelaan in Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg in het bisdom Roermond werken.

Bekijk het hele foto-album

Agenda

Vrijdag 23 februari

Academie Rolduc

Lezing door dr. Lambert Hendriks over de theologie van het lichaam. Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: Abdij Rolduc. Toegang: 5 euro.
Meer informatie >>>

Zondag 11 maart

Halfvasten

De 4e zondag van de Veertigdagentijd is Zondag Laetare of 'Halfvasten' 

Maandag 19 maart

Introductiedag parochie-automatisering

Tijdens een introductiedag in Roermond krijgen kerkbestuursleden en vrijwilligers van parochiebureaus tekst en uitleg over de nieuwe parochie-automatisering.
Zie bericht hierboven.

 

Sint Jozef

Vandaag is ook het hoogfeest van Sint Jozef, een gebedsdag in het kader van de gebedsactie voor vrede van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Zondag 25 maart

Palmzondag

Vandaag viert de Kerk Palmzondag. Dit is begin van de Goede Week, waarin het lijden van Christus wordt herdacht.

's Middags: Bijeenkomst in Roermond voor jongeren over de Wereldjongerendagen in Panama. 

Woensdag 28 maart

Chrismamis

Tijdens een eucharistieviering in de kathedraal in Roermond worden de heilige oliën gezegend. Ook vernieuwen de aanwezige priesters de beloften van hun priesterwijding.
Alle parochies en overige belangstellenden zijn welkom. Aanvang: 19.00 uur.

-->