Afscheidssymposium bisschop

De Bisschoppelijke Commissie voor Communicatie en Media (BCCM) neemt op 23 november afscheid van bisschop Wiertz als haar voorzitter. De commissie organiseert bij die gelegenheid een symposium waarop de toekomst van de Kerk centraal staat, mede vanuit het perspectief van de rol die media hierin spelen.

Mgr. Wiertz was binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie de afgelopen 24 jaar portefeuillehouder communicatie en media. Dat wil niet zeggen dat hij woordvoerder van de conferentie was, maar als voorzitter van de mediacommissie nadacht over de vraag hoe de Kerk via media haar boodschap over het voetlicht kan brengen. Met name de contacten met de KRO over de (inmiddels opgeheven) RKK-zendtijd vroegen in die jaren veel aandacht, hetgeen tot vele mooie radio- en tv-programma’s heeft geleid.

Borgman en Bovens
Sprekers op het symposium op 23 november zijn hoogleraar publieke theologie prof. dr. Erik Borgman van de Tilburg University en de Limburgse gouverneur drs. Theo Bovens. Na de lezingen is er ruimte voor een debat dat wordt geleid door Leo Fijen, hoofd levensbeschouwelijke programmering van de KRO-NCRV.

Tijdens deze dag zal mgr. Wiertz ook het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testamant’ waarin hij zijn visie op de missionaire kerk van de toekomst uiteenzet. Dit boek wordt hem gepresenteerd door de schrijver, Christian van der Heijden.

Aanmelden en programma
Het symposium vindt plaats bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond. Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Belangstellenden kunnen zich tot 20 november aanmelden via mevrouw Francis Wout onder vermelding van BCCM Symposium Toekomst van de Kerk. 

Aanmelden

PDF download

Afscheid bisschop Wiertz

Nieuw boek: 'missionair testament'

Bisschop kijkt in boek terug én vooral vooruit

Verzamelde columns: Hij is ons leven

Columns bisschop gebundeld

Schutters begeleiden afscheid bisschop

Op zaterdag 9 december in Roermond

Dies Rolduc in teken afscheid bisschop

Mgr. Gerard De Korte is eregast

Interviews bisschop op tv en internet

Bij 'Roderick zoekt licht' en 'Geloofsgesprek'

Adviesraden nemen afscheid van bisschop

Veel 'laatste vergaderingen'


Achtergrond: Hoe profetisch is ons spreken?

door pastoor Bert Mom
Een van de taken van de kerk is profetisch te zijn: tegengeluiden laten horen of tekens stellen in een wereld die van God dreigt af te drijven. De profeten in het Oude Testament deden dat. Maar doet de kerk dat nu ook nog? Tijdens de laatste vergadering van de priesterraad op 2 november stond de vraag op de agenda: Hoe profetisch is ons spreken? Pastoor Bert Mom van Pey-Echt hield een korte inleiding hierover, die we hier integraal weergeven.

Aartsbisschop Romero van El Salvador beschreef ooit hoe hij zijn preken maakte. Op de ene hoek van zijn bureau lag de Bijbel en op de andere een stapel kranten van de afgelopen week. Pas wanneer beide verhalen elkaar raakten, was de aartsbisschop tevreden. Het Woord van God heeft immers in elke tijd een eigen zeggingskracht.

Denk maar aan de bekende uitspraak van Jezus: “Jullie zijn het zout van de aarde” Met deze woorden geeft Jezus een identiteit aan zijn volgelingen, aan de kerk. Hij zegt dát wij zout van de aarde zijn. Wij zijn geroepen om smaak te geven aan een wereld waarin wij leven, zonder van die wereld te zijn. Maar in één adem zegt Jezus vervolgens: “Wanneer het zout krachteloos is, waarmee moet je dan nog zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden.

Met deze woorden van Jezus in gedachten, kun je naar de wereld om je heen kijken en vervolgens naar jezelf. Wij leven in een wereld en een maatschappij, waarin ontwikkelingen gaande zijn, die op gespannen voet staan  met de boodschap van de Bijbel en met voorbeeld dat Jezus geeft. Waar Jezus grenzeloos liefheeft, worden grenzen getrokken en groeperingen gebrandmerkt. Denk aan de opkomst van nationalistische bewegingen, de houding ten opzichte van vreemdelingen en vluchtelingen, etc. De vraag is hoe de kerk haar profetisch spreken vorm kan geven?

Een kerk die zwijgt,

verliest haar gezag.

Tegengeluid
Hoe kunnen wij de smaak van het evangelie aan onze omgeving geven? Op dit moment klinkt het tegengeluid slechts sporadisch en nogal zwak, terwijl het toch een deel is van onze roeping en van ons kerk-zijn. Het is uiteraard niet ons terrein om rechtstreeks een politieke discussie aan te gaan, maar wel om te getuigen van het evangelie. Dat is nou de vrijheid van het evangelie: we leven in de wereld, maar zijn niet van de wereld.

Jezus leert ons om tekens te stellen. Waar machtswoorden klonken, plaatste Hij een kind in het midden; Hij prees het geloof van een vreemdeling, om maar enkele voorbeelden te noemen. Wij zouden Hem daarin bewuster en duidelijker mogen navolgen. De geschiedenis leert dat een kerk die zwijgt, haar gezag verliest. Waar wij flauw het evangelie verkondigen, daar zijn we als het zout zonder smaak; je weet hoe het daarmee afloopt. Maak de Bijbelse houding ten opzichte van de vreemdeling tot onderwerp van verkondiging, wijd er een duidelijk artikel aan in een parochieblad. Zo schrijf ik af en toe over de positieve invloed van buitenlandse christenen in onze parochies, zij zijn vrijwilliger, misdienaar, kerkganger.

Vluchteling als inspiratie
Een prachtig voorbeeld van profetisch spreken gaf Marjorie Rieu, die in De Limburger van 20 maart getuigde van “de vluchteling als inspiratie” … zij geeft een krachtig tegengeluid vanuit haar familiegeschiedenis, met een Joodse vader die naar Limburg vluchtte. Een ander voorbeeld is het concert dat de Dresdner Sinfoniker onlangs gaf tijdens het Pinksterfeest. Muzikanten speelden aan beide zijden van de grens tussen de VS en Mexico, op de plaats waar een muur gepland staat. Met muziek wilden zij muren doorbreken en verbondenheid scheppen.

Ook in parochies kunnen kleine tekens met een grote zeggingskracht gesteld worden. Zo hebben sinds twee jaar asielzoekers tijdens de Nachtmis het Kerstkind de kerk van Pey ingedragen na het Kerstevangelie. In meerdere kerkelijke gebouwen wonen statushouders. Dergelijke gebaren brengen wel degelijk iets teweeg, dat zet mensen aan het denken, brengt gedachten in ontwikkeling en kan vooroordelen doorbreken. Zo raken de krant en de Bijbel met elkaar in gesprek. Wellicht goed om de vraag te delen, welke profetische tekens wij stellen om dat te bereiken?

Drs Bert Mom is pastoraaltheoloog en pastoor van de parochies van Pey, Maria Hoop en Koningsbosch. 

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Parochies gaan meerjarenplannen maken

Bisdom vraagt parochies vooruit te kijken

Fusie van parochies nu ook mogelijk

Bisdom wijzigt beleid

Nieuw reglement voor dekenaten

Vanaf 1 januari 2018

Nieuwe opzet vormingsaanbod parochies

Meer toegesneden op lokale behoefte

Laatste adventsbrief van bisschop Wiertz

Beschikbaar vanaf 5 december

Publicatie Naamlijst 2018 uitgesteld

Tot na benoeming nieuwe bisschop

Landelijke TV-mis vanuit Susteren

Op zondag 10 december

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Pastorale benoemingen in het bisdom

Catechisten benoemd in parochies

Eerste Werelddag voor de Armen

Komende zondag (19 november) is de eerste Werelddag van de Armen. Deze dag is in juni 2017 door paus Franciscus ingesteld maar werd al aangekondigd bij het eind van het Heilig jaar van de Barmhartigheid in 2016. In zijn boodschap voor deze dag herinnert de paus aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen te vertalen naar daden.

“Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden” (1 Johannes 3,18), zo citeert paus Franciscus uit een brief van de apostel Johannes: ‘Deze woorden brengen een opdracht tot uitdrukking die geen enkele christen mag negeren.’ De paus nodigt de hele Kerk en alle mensen van goede wil uit om op de Werelddag van de Armen ‘hun blik gericht te houden op allen die hun handen uitstrekken en om hulp schreeuwen en om solidariteit vragen. Het zijn onze broeders en zusters, geschapen en bemind door de ene hemelse Vader.’

Delen
De paus wil vraagt christelijke gemeenschappen om momenten van ontmoeting en vriendschap, solidariteit en concrete hulp te creëren. Hij vraagt met nadruk dat alles wat wordt georganiseerd gedragen wordt door het gebed, met een verwijzing naar het Onze Vader: “Laten wij niet vergeten dat het Onze Vader het gebed van de armen is,” aldus Paus Franciscus. “Vragen om brood brengt het vertrouwen op God voor de eerste behoeften van ons leven tot uitdrukking. Alles wat Jezus ons met dit gebed geleerd heeft, wordt door de kreet van wie lijdt onder de ongewisheid van het bestaan en het gebrek aan het noodzakelijke, tot uitdrukking gebracht en samengevat.”

In zijn boodschap spreekt paus Franciscus de wens uit dat “deze nieuwe Werelddag een sterke oproep aan ons gelovig geweten zal zijn om er steeds meer van overtuigd te zijn dat delen met de armen het ons mogelijk maakt het evangelie in zijn diepste waarheid te begrijpen. De armen zijn geen probleem: zij zijn een bron waaruit men kan putten om de essentie van het evangelie te aanvaarden en te beleven.”

Voorbede
Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie is voor het weekeinde van 18 en 19 november de volgende voorbede gemaakt om onder meer in de vieringen samen te bidden voor de armen:  Dat de materiële rijkdom van de wereld eerlijk verdeeld wordt en niemand honger moet lijden, dat door onze zorgzaamheid armen uit hun isolement worden gehaald en daadwerkelijk geholpen, dat ontheemden onder ons een thuis en veiligheid krijgen, en dat de harten van allen ontvankelijk worden voor de rijkdom van Christus. Laat ons bidden…

Nederlandse vertaling boodschap Werelddag van de Armen

PDF download

Heiligdomsvaart presenteert roman 'Servaas achterna'

In het licht van de naderende Heiligdomsvaart Maastricht presenteert de organisatie een roman met als titel ‘Servaas achterna’. Het boek beschrijft de zoektocht van een student in Maastricht naar het leven van Sint Servaas. Auteurs van deze roman zijn de Maastrichtse journaliste Jasmijn Mulkens en de in Rome studerende priester Eugène Dassen. De illustraties zijn van Mart Mulkens. De uitgave is in handen van uitgeverij TIC. Het boek wordt in het voorjaar van 2018 gepresenteerd. Belangstellenden kunnen tot 1 januari voorinschrijven op het boek.

Wie was Sint-Servaas en wat heeft hij voor mensen in verschillende tijden en culturen betekend? ‘Väös’, de hoofdpersoon uit de roman, gaat voor zijn studie op zoek naar de antwoorden op deze vraag. Zijn ontdekkingstocht brengt hem naar Frankrijk, Duitsland en Italië. Overal ontmoet hij mensen die geraakt werden door Sint-Servaas. Hoewel de reis begint als studieproject, raakt Väös gaandeweg zelf ook geïnspireerd door de heilige. Tijdens de zoektocht stuit hij op zijn familiegeschiedenis en krijgt de boodschap van Sint Servaas voor hem een persoonlijke betekenis. Väös vindt meer dan alleen antwoorden op zijn onderzoeksvraag.

Auteurs
‘Servaas achterna’ is geschreven door Jasmijn Mulkens (Maastricht, 1988). Zij studeerde Journalistiek in Tilburg en behaalde tegelijkertijd haar propedeuse theologie. Momenteel rondt ze haar masterstudie Nederlands af. Ze werkt afwisselend als docente Nederlands en als journaliste. Zij schreef het boek samen met de uit Maastricht afkomstige Eugène Dassen (Maastricht, 1979), die in zijn jonge jaren vertrouwd raakte met Sint Servaas en diens basiliek. Tijdens zijn studie kwam hij de Servaasverering op het spoor. Het boek kwam mede door zijn inhoudelijke inbreng tot stand.

De roman ‘Servaas achterna’ is bij voorinschrijving te koop voor € 17,50 (excl. verzendkosten). Daarna kost het € 19,95. Voorinschrijven kan tot 1 januari 2018.

Titel: Servaas achterna
Auteurs: Jasmijn Mulkens en Eugène Dassen
ISBN: 978-94-91561-94-8
verschijnt 11 maart 2018
Verkooprijs € 17,50 (bij voorintekening), daarna € 19,95 (excl. verzendkosten)

Voorintekenen

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Kerk onderzoekt jongerenwerk in parochie

In kader bisschoppensynode 2018

Jongerenweekend: Wat zou Jezus zeggen?

Vrijdag 26 t/m zondag 28 januari 2018

1 december: Herdenking aidsslachtoffers

Viering dit jaar in Maastricht

Week van het katholiek onderwijs

Van 11 tot en met 15 december

EvaVita-vieringen in 5 Limburgse Kerken

Maandelijks honderden belangstellenden

Aandacht voor islam op studiedag

Met diaken Régis de la Haye

Actie Kerkbalans houdt landelijke fotowedstrijd

‘Jouw kerk in beeld’. Dat is de titel van een landelijke fotowedstrijd die Actie Kerkbalans in het kader van de campagne 2018 houdt. Alle parochianen – jong en oud – kunnen aan de wedstrijd deelnemen. 

De bedoeling is dat deelnemers een foto insturen die de waarde van hun eigen kerk weergeeft “We verwachten dat dit hele mooie persoonlijke foto’s op gaat leveren,” zegt Anna Kruse van het campagneteam. “Veel mensen maken graag foto’s, of dat nu met hun telefoon is of met een professionele camera. De uitdaging is om dat wat de kerk voor iemand persoonlijk belangrijk maakt, in één foto te vangen. We zijn erg benieuwd wat dat aan bijzondere beelden gaat opleveren.”

Er zijn drie categorieën: kinderen (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar), volwassenen (18+). De jury staat onder leiding van Ramon Mangold, die zelf met een serie foto’s van bisschop Gerard de Korte van Den Bosch een eerste prijs bij de Zilveren Camera 2016 won. Ook maakte hij onlangs het fotoboek Katholiek Brabant. De prijs van de fotowedstrijd bestaat uit een award, een geldbedrag van 250 euro voor de lokale Actie Kerkbalans én een masterclass fotografie van Ramon Mangold. 

Actie Kerkbalans start in 2018 op zaterdag 20 januari en loopt tot 3 februari. Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in tweeduizend kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Kerkbalans is daarmee de grootste fondsenwervende campagne van Nederland. De winnaars van de fotowedstrijd worden bekend gemaakt tijdens het landelijk startmoment op zaterdag 20 januari om 13.00 uur. Op dat moment organiseren ook vele lokale kerken door heel het land een eigen startmoment voor Actie Kerkbalans. Inzenden kan tot en met vrijdag 22 december.

Meer informatie 

 

PDF download

Agenda

Maandag 20 november

DPR -vergadering

Laatste bijeenkomst van de Diocesane Pastorale Raad in huidige samenstelling.

Zondag 26 november

Hoogfeest Christus Koning

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vormingsdag voor jongeren

Dinsdag 28 november

Gedachtenis Zalige Helena Stollenwerk

Medestichteres Dienaressen van de Heilige Geest (blauwe zusters) en Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (roze zusters) in Steyl.

Dinsdag 28 t/m donderdag 30 november

Ontmoetingsdagen Mgr. Schrijnen Huis

Drie ontmoetingsdagen voor vrouwen over pelgrimage
Meer info

Zaterdag 2 & zondag 3 december

1e Zondag van de Advent

Start van het nieuwe kerkelijke jaar

Vrijdag 8 december

Hoogfeest Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Patrones van het bisdom Roermond

43e Dies Natalis Grootseminarie Rolduc

Zaterdag 9 & zondag 10 december

2e Zondag van de Advent

Zaterdag: afscheid bisschop Wiertz

Zaterdag & Zondag: voorlezen Adventsboodschap

-->