Synodaal proces: ‘Inclusieve Kerk’

Als de luisterfase in het synodaal proces van de afgelopen maanden iets duidelijk naar voren heeft gebracht, dan is het dat de Kerk inclusief hoort te zijn en niemand mag afschrijven of uitsluiten. Tot die conclusie komt hulpbisschop Everard de Jong, die het synodaal project in het bisdom Roermond heeft gecoördineerd. “Dat is precies wat Jezus ook voortdurend zegt: ‘Ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden’. Hoewel onze maatschappij heel individualistisch is, is er blijkbaar ook grote behoefte aan gemeenschap.”

Mgr. De Jong zegt dit twee weken nadat de Nederlandse bisdommen hun diocesane verslagen van het synodaal proces hebben gepubliceerd. Hoewel er nuanceverschillen tussen de bisdommen zijn, is de rode draad in alle verslagen dat er om een open en uitnodigende Kerk wordt gevraagd. Dat is een van de belangrijkste conclusies die getrokken kan worden uit alle gesprekken die afgelopen voorjaar op verzoek van paus Franciscus zijn gehouden.

Luisteren naar H. Geest
Ook het bisdom Roermond heeft alle parochiefederaties gevraagd om ontmoetingen te organiseren waarop mensen in de gelegenheid waren te vertellen hoe zij tegen de toekomst van de Kerk aankijken. Verspreid door het bisdom hebben zeventien van dit soort gesprekken plaatsgevonden, waarvan veertien in parochiefederaties en drie in groepen die zich met de Kerk verwant voelen. Mgr. De Jong is blij met het resultaat. “Er heeft een heel aantal mensen aan deze gesprekken meegedaan, met name mensen die heel kerkbetrokken zijn. Het was mooi geweest als we ook mensen die meer randkerkelijk of onkerkelijk zijn hadden bereikt, maar kerkbetrokken gelovigen zijn ook echt mensen van deze tijd en zeker niet wereldvreemd. Daardoor is toch goed naar voren gekomen wat er in de samenleving speelt.”

Volgens Mgr. De Jong vindt de paus dit soort gesprekken belangrijk om op deze manier te luisteren naar wat de Heilige Geest tegen de Kerk te zeggen heeft. “De stem van de Geest wordt verwoord in vele stemmen. De paus wil geen enkel van die geluiden verloren laten gaan. Vandaar die gesprekken tot in de periferie van de Kerk. We moeten samen goed luisteren naar wat de Geest ons wil zeggen.”

Verslagen gepubliceerd
De Nederlandse bisdommen hebben hun verslagen bewust gepresenteerd aan de vooravond van Pinksteren, omdat dit het feest van de Heilige Geest is. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

Als handreiking voor de gesprekken had het Vaticaan een lijst met tien themavelden aangereikt, die in december vorig jaar door het bisdom naar alle parochies is gestuurd. De Nederlandse bisschoppenconferentie had parochies gesuggereerd om minstens drie van deze thema’s te behandelen: ‘vieren’, ‘medeverantwoordelijkheid’ en ‘missie’.

De gesprekken in de Limburgse parochies laten volgens Mgr. De Jong zien dat er gevraagd wordt om authentieke vieringen, die communicatief goed in elkaar zitten en waarin de priester zich een betrokken pastor toont die echt een boodschap heeft en mensen verder kan helpen in het leven.” Tegelijkertijd ziet de hulpbisschop ook een verlangen naar een mystieke kerk, waar je stil kunt worden om te bidden en je relatie met God te versterken. Ook in vieringen speelt volgens hem het gemeenschapsgevoel een belangrijke rol. “Verwelkomd worden als je binnenkomt en meer samen zingen, geeft je minder het gevoel als eenling in de kerk te zitten, maar onderdeel van een gemeenschap te zijn, die ook een boodschap heeft voor de buitenwereld.”

Blijven luisteren
Het diocesane verslag van de synodale gesprekken wordt binnenkort besproken tijdens de vergaderingen van de dekens en de priesterraad. Mgr. De Jong: “Wat de paus graag wil, is dat het proces nu niet ophoudt, maar dat we als Kerk blijven luisteren naar wat de Heilige Geest ons via mensen zegt, dat we blijven luisteren en onderscheiden waar de samenleving ons nodig heeft. Dat is dan ook meteen onze missie.”

Download verslag bisdom Roermond Lees verslagen andere bisdommen

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Mandaat Mgr. Maessen opnieuw verlengd

Vicaris-generaal blijft bestuurder tot einde jaar

Eerste bestuurdersconferentie op 4 juli

Cursusavond voor nieuwe kerkbestuursleden

Euregionale conferentie over ‘matigen’

Vrijdag 30 september in Eupen

Europaxcongres 2022 in bisdom Roermond

Maandag 26 september in Klooster Wittem

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen juni 2022

Oud-pastoor Frans Lemmens overleden

Oudste priester bisdom Roermond

Actie Kerkbalans helpt parochies met belactie voor beter resultaat

Vanaf oktober zet Actie Kerkbalans de telefoon in als nieuwe manier om de ‘geefvraag’ te stellen. Door parochianen telefonisch te benaderen over een bijdrage aan Actie Kerkbalans, bereiken parochies meer mensen én wordt de kans op een hogere of structurele gift vergroot, zo is het idee. De landelijke organisatie van Actie Kerkbalans neemt de inzet van de telefoon volledig uit handen van plaatselijke parochies en helpt zo de opbrengst te verhogen.

Met Actie Kerkbalans vragen parochies en protestantse gemeentes in heel Nederland de gelovigen jaarlijks om een vrijwillige bijdrage voor het functioneren van de kerk. Al jaren worden brieven en folders ingezet om deze giftvraag te stellen. Dit blijken nog steeds effectieve middelen. Maar tegelijk is de brief ook een passief middel, waarmee slechts een bepaalde doelgroep wordt bereikt. Daarom biedt Actie Kerkbalans parochies en gemeentes vanaf komend najaar de kans om ook de telefoon in te zetten in de werving. 

Betrokken en minder betrokken leden
In een persoonlijk en open gesprek aan de telefoon wordt het belang van Actie Kerkbalans benadrukt en het geefgedrag bespreekbaar gemaakt. Parochies kunnen kiezen uit twee type acties. Als eerste een belronde waarin trouwe parochianen gevraagd wordt een periodieke schenking te overwegen, wat voor de gever zelf een belastingvoordeel oplevert. Als tweede is er een belronde mogelijk waarin parochianen die de afgelopen jaren minder goed bereikt zijn, worden gereactiveerd. Het doel is dus dat een grote groep parochianen wordt gebeld: zowel de kerkbetrokkenen die al (hoge) giften doen, als de minder kerkbetrokkenen die niet of minder geven. 

Volledig uit handen
Actie Kerkbalans maakt het parochies makkelijk door hen de werving via de telefoon volledig uit handen te nemen. Hiervoor werkt Actie Kerkbalans samen met wervingsbureau Christal uit Zwolle. Deze organisatie heeft veel ervaring in het bellen voor christelijke goede doelen en voerde in het voorjaar van 2022 in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland al een pilot uit naar werving voor kerken via de telefoon. Uit die pilot bleek dat de inzet van de telefoon tot goede resultaten leidt. Zo zorgt het ervoor dat meer mensen worden bereikt, ook de randkerkelijken. Daarnaast helpt het om trouwe leden na te laten denken over een structurele of hogere gift. Dit resulteerde in nieuwe financiële toezeggingen, zowel bij betrokken als minder betrokken kerkleden. 

Vorm van persoonlijk contact 
De belactie levert ook waardevolle gesprekken op en draagt daardoor bij aan verbinding binnen de betreffende parochie. Er wordt namelijk volledig ingezet op een open en eerlijk gesprek. Parochianen wordt daarin allereerst gevraagd wat zij waarderen in hun kerk en hoe zij zich al dan niet betrokken voelen bij hun parochie of gemeente. Kerken leveren van tevoren informatie aan over de gemeente of parochie en zijn transparant over de belactie naar hun parochianen. Hierdoor ontstaat een positieve verwachting. In de pilot ervoeren deelnemers het telefoongesprek als een prettige vorm van persoonlijk contact; ze vonden het fijn dat de kerk op deze manier naar hen omzag. 

Organisatoren van de plaatselijke Actie Kerkbalans kunnen op de website van Kerkbalans meer lezen over de inzet van de telefoon of zich hier gelijk aanmelden.  

Meer info over belactie

 

PDF download

Studeren aan het Theologisch Instituut Rolduc 

Interesse in een studie theologie of persoonlijke geloofsverdieping? Kom dan studeren aan het Theologisch Instituut Rolduc. De opleiding biedt diverse studierichtingen aan. Ook losse cursussen volgen, is mogelijk.

Het Theologisch Instituut Rolduc is een weekendopleiding tot permanent diaken, pastorale medewerker, assistent geestelijk verzorger, catechist en docent godsdienst/levensbeschouwing. Al naar gelang de studiekeuze duurt de opleiding vier, vijf of zes jaar. Wie geen volledige opleiding wil volgen, maar zijn of haar eigen geloof wil verdiepen of herontdekken, kan ook bij het Theologisch Instituut terecht voor een of meer kortlopende cursussen. Vanaf het nieuwe studiejaar 2022/2023 kan daarvoor gekozen worden uit alle vrijdag- en zaterdagcursussen. In september start er weer een nieuw studiejaar. Aanmelden kan nog.

Wie al met een zending in de parochies in het bisdom Roermond werkt, kan de voortgezette vorming bij het Theologisch Instituut volgen. Er zijn onder andere intervisieavonden en er is veel contact met anderen die ook pastoraal actief zijn. 

Meer informatie over aanmelden of de studiemogelijkheden is verkrijgbaar bij rector Lambert Hendriks (045-5466810) en bij Gerwin Lux-Zinzen (045-5466930) of stuur een e-mail:

rector@rolduc.nl g.lux@bisdom-roermond.nl 

PDF download

Terugblik priesterwijding Miguel Estrada

Miguel Estrada uit El Salvador is zaterdag 11 juni
in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond
door bisschop Harrie Smeets tot priester gewijd.
Het was de eerste keer sinds zijn ziekte
dat Mgr. Smeets weer een wijding verrichte.

Bekijk het hele fotoalbum

 

Agenda

Zondag 19 juni

Sacramentsdag

Vandaag wordt in de katholieke kerk in Nederland Sacramentsdag gevierd. Op veel plaatsen trekt in deze periode ook de sacramentsprocessie.

Donderdag 23 juni

Dekensvergadering

Kwartaalvergadering van de dekens van het bisdom Roermond met de bisdomstaf. 

Zondag 10 juli

TV-mis Waubach

Om 10.00 uur wordt de televisiemis van KRO-NCRV live uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach.

-->