Vicaris-generaal Quaedvlieg: 'Nieuwe hulpmiddelen voor parochies'

Een nieuwe visie op de rol van de Kerk in onze tijd ontwikkelen. Dat ziet vicaris-generaal Harry Quaedvlieg als een van de belangrijkste uitdagingen voor de parochies en het bisdom in de komende jaren. Het creëren van vitale parochiefederaties is volgens hem van groot belang. Quaedvlieg wil parochies daar graag bij helpen. Daarom heeft hij afgelopen maanden meegewerkt aan een aantal nieuwe hulpmiddelen voor kerkbesturen, zoals werkmappen, bestuurdersconferenties en het opzetten van een vastgoedcommissie. 

In mei is het een jaar geleden dat Harry Quaedvlieg benoemd werd tot de nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Na vele jaren verruilde hij het pastorale werk in de parochie voor een bestuursfunctie bij het bisdom. De herstructurering van parochies en het benoemingenbeleid werden z’n belangrijkste taken. Ook werkte hij de afgelopen maanden aan de ontwikkeling van een aantal nieuwe beleidsinstrumenten, vooral bedoeld om parochies te helpen.  

U bent nu bijna een jaar vicaris-generaal. Hoe bevalt het?
“Het was even wennen om op het diocesane niveau actief te zijn. Dat is heel anders dan in een parochie. Als pastoor heb je wel een voorstelling van het werk op het bisdom, maar nu ik er dagelijks mee bezig ben zie ik het van de andere kant en ontdek je ook alle verschillende belangen die tegen elkaar afgewogen moeten worden. Het is steeds zoeken naar de juiste balans. Maar het is mooi om op dit vlak mee te werken aan de toekomst van de Kerk. Wat ik een beetje mis is het ‘wij-gevoel’ tussen bisdom en parochies. We staan voor dezelfde klus en die moeten we samen klaren. Hopelijk kunnen we dat gevoel van ‘wij samen’ de komende jaren verbeteren, al weet ik ook wel dat het niet zo eenvoudig is.”

Wat heeft u het afgelopen jaar gedaan?
“Mijn eerste taak ligt op het vlak van de herstructurering van parochies. In heel veel federaties wordt daar op dit moment goed aan gewerkt. Eind vorig jaar hebben we drie avonden voor alle kerkbesturen uit heel Limburg gehouden. Die zijn goed bezocht en begin dit jaar zijn er heel wat nieuwe federaties van start gegaan. Daar waar men wat moeite heeft om stappen te zetten, probeer ik dat proces vlot te trekken. Sommige parochies schuiven de federatievorming voor zich uit en dat kan nu echt niet meer. In andere situaties is het niet helemaal duidelijk wie met wie moet samenwerken en daar probeer ik helderheid in te scheppen. Ik merk dat parochies soms in te kleine federatieverbanden denken. Hier en daar mag het nog wel wat groter dan nu het geval is. De afgelopen maanden heb ik bewust de situaties opgezocht waar, om wat voor reden ook, problemen zijn ontstaan en ik probeer er samen met de betreffende kerkbesturen aan te werken om die op te lossen. De vele gesprekken met parochies hebben ook geholpen om te horen welke hulp ze concreet nodig hebben. Dat heeft tot een aantal praktische hulpmiddelen geleid, zoals werkmappen die vanaf nu beschikbaar zijn en het opzetten van bestuurdersconferenties voor kerkbestuursleden.”

Wat is de bedoeling van die werkmappen?
“We hebben de informatie van heel specifieke kwesties waar parochies mee te maken kunnen krijgen overzichtelijk bij elkaar gezet, waardoor deze als handvat of stappenplan door parochies gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het onttrekken van een kerk aan de eredienst. Wat moet je allemaal regelen, waar moet je aan denken, wat is de juiste volgorde van de te nemen stappen? Die informatie was er wel, maar heel erg versnipperd. Het is nu overzichtelijk geworden. Hetzelfde geldt voor onderwerpen als het opzetten van een federatie en het nemen van de juiste stappen bij een officiële fusie. Daar komen nog een aantal onderwerpen bij, zoals vitalisering, herbestemming van kerken en dergelijke. De mappen worden beschikbaar gesteld via het intranet, waar alle kerkbesturen toegang toe hebben. Omdat het online is, kunnen we de mappen ook makkelijk actualiseren als dat nodig is.” 

U had het ook over bestuurdersconferenties voor leden van kerkbesturen?
“Dat klopt. We willen kerkbesturen heel graag helpen om hun werk goed te doen. Als je nieuw in een kerkbestuur stapt, is het vaak lastig om te ontdekken wat je precieze taken en bevoegdheden zijn en hoe de relatie bisdom-parochie precies in elkaar zit. We willen vanaf nu elk jaar een bijeenkomst voor nieuwe kerkbestuursleden organiseren, waarin we dat soort dingen toelichten en de opdracht van een parochie in een grotere kerkelijke context plaatsen. Daarnaast gaan we drie keer per jaar avonden aanbieden over heel specifieke kwesties voor kerkbestuursleden die al wat langer actief zijn, zoals financiën, gebouwenbeheer, personeelszaken, diaconie of communicatie. Die avonden zijn bedoeld als hulpmiddel voor kerkbesturen. Daarnaast lijkt het ons ook goed als leden van kerkbesturen af en toe collega-bestuurders tegenkomen en met hun van gedachten kunnen wisselen. Ook dat bevordert het gevoel dat we samen voor dezelfde zaak staan en dat leidt hopelijk tot het vitaler maken van parochies.”

U wilt parochiefederaties ook gaan helpen met het beheer van vastgoed. Hoe wilt u dat gaan doen?
“Alle parochies hebben gebouwen in eigendom. Per federatie lijkt dat beperkt, maar gezamenlijk hebben we als Kerk in Limburg een enorme vastgoedportefeuille. Dat kan een interessante bron van inkomsten zijn. De staat van het onderhoud is echter lang niet overal even goed en vaak is er dan maar één escape: verkopen. Maar dat kan maar een keer en als je het geld uitgeeft, is het op. Beter zou zijn om het vastgoed zodanig in te zetten, dat het een nieuwe financiële basis onder de parochiefederaties kan vormen. Maar niet ieder kerkbestuur heeft voldoende kennis van zaken in huis om daarin te investeren. We zien als bisdom mogelijkheden om parochies daarbij te helpen door het gezamenlijk aan te pakken. Er komt een vastgoedcommissie met deskundige mensen die parochies kunnen adviseren bij het opstellen van een visie op hun onroerend goed en eventueel tegen een bepaalde vergoeding ook het beheer van het vastgoed over kunnen nemen. Niet op commerciële basis, maar als kerkelijke rentmeesters die als doel hebben de parochies te helpen. Er lopen op dit moment wat vooronderzoeken naar de exacte vragen van parochies op dit vlak en later dit jaar hopen we met meer concrete informatie hierover te kunnen komen.”

Heeft u nog meer toekomstplannen?
“Vitaliseren en een visie op kerk-zijn ontwikkelen zijn de belangrijkste opdrachten voor de toekomst. Onze-Lieve-Heer leidt de Kerk. Daar vertrouw ik absoluut op, maar wij moeten wel met Zijn genade meewerken. Als we als Kerk niks doen, worden we door ons eigen gewicht het moeras ingetrokken. We moeten dus een aantal dingen echt anders gaan doen. Maar dan moet je wel weten waar je naartoe wilt, want als mensen geen perspectief zien, houden ze vast aan wat ze hebben. Daarom is het belangrijk dat we als bisdom en parochies samen een nieuwe visie ontwikkelen: voor wie zijn we Kerk? Wat is onze missie? Welk ideaalbeeld hebben we voor ogen? Als je dat weet, kun je daar ook naartoe werken.”

 

Werkmappen 

De eerste vier werkmappen voor parochies zijn vanaf deze week beschikbaar:

- Parochiefederatie opzetten
- Fusie parochies
- Administratieve en praktische uitvoering fusie parochies
- Onttrekking kerkgebouw aan de eredienst.

Binnenkort volgen er werkmappen over meer onderwerpen. Deze werkmappen zijn te downloaden van de intranet-pagina van het bisdom. Dit is een beveiligde website, die alleen met een inlogcode te bezoeken is. Alle pastoraal-benoemden en alle kerkbesturen hebben eerder al een instructie ontvangen hoe ze toegang hiertoe kunnen krijgen. Inlog kwijt? Mail dan even met de persdienst van het bisdom. 

 

Bestuurdersconferenties

Later dit voorjaar start het bisdom met een nieuw initiatief: bestuurdersconferenties voor leden van kerkbesturen en kadermedewerkers in parochies. Er komt één keer per jaar een introductiebijeenkomst voor nieuwe leden van kerkbesturen of kerkbestuursleden die hun kennis willen opfrissen. Daarnaast komen er drie keer per jaar bijeenkomsten over heel specifieke onderwerpen waar parochiebestuurders mee te maken kunnen krijgen. Alle parochies ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de eerste bestuurdersconferentie. 

intranet vraag toegang intranet aan 

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Naamlijst bisdom (eindelijk) beschikbaar

Digitale versie voor parochies en pastores

Nota’s pensioenfonds voortaan online

Parochies gevraagd om mailadres door te geven

Synodale gesprekken in parochies

Verslagen eind deze maand inleveren

Benoemingen in het Bisdom Roermond

Pastorale benoemingen april 2022

Overleden priesters in afgelopen periode

Oud-pastoor Jan Deckers en Mgr. Jos Schreurs

Reli-zoekrubriek Vraag en aanbod

Wie heeft interesse?

Conferentie Missionaire Parochie in Breda zet aan het denken

De tweedaagse conferentie over de Missionaire Parochie, die eind maart in Breda werd gehouden, heeft mensen in de Kerk aan het denken gezet. Tot die conclusie komt vicaris-generaal Harry Quaedvlieg van het bisdom Roermond, die samen met vele anderen de conferentie bezocht. “Het was heel bemoedigend,” zegt Quaedvlieg. “De wil om in parochies dingen te veranderen en niet te blijven voorthobbelen op de weg waarop we nu zitten, is groot. We zijn een Kerk die erop uit moet trekken.”

Naar buiten treden en je geloof met anderen delen, was ook de boodschap van de Canadese priesters James Mallon, die als hoofdgast op de conferentie aanwezig was. Hij is de auteur van enkele succesvolle boeken over parochievernieuwing. Zijn kernboodschap is: blijf niet hangen in ‘zo hebben we dat altijd gedaan’, maar zoek nieuwe wegen en durf oude patronen los te laten. Tegelijkertijd hield hij zijn gehoor ook voor dat het in de Kerk niet op de eerste plaats om beleidsplannen of mission statements gaat, maar om “het verlangen om mensen bij Jezus te brengen”.

Vicaris Quaedvlieg heeft met interesse naar de woorden van Mallon geluisterd. “Het was helemaal geen dwingend verhaal in de zin van: zo moet je het doen. Het ging veel meer om de vraag hoe je elementen uit zijn boek in je lokale situatie kunt toepassen.” Volgens Mallon is zijn methode ook helemaal niet bedoeld als recept om de parochie even snel te vitaliseren. “Dat duurt jaren en er is geen kant en klare route. Bovendien zul je nooit iedereen kunnen overtuigen,” zo hield hij zijn gehoor voor.

De Canadese priester riep de ongeveer duizend deelnemers uit Nederland en Vlaanderen op om te dromen over de parochie van de toekomst. “Durf te dromen hoe je parochie er over tien jaar uitziet. Vertel je parochianen vervolgens niet hoe je van plan bent dat te bereiken, maar vertel hun je droom.” Hij wees er ook op dat een toekomstvisie niet bedacht kan worden in commissies, maar “in ieders hart moet branden”, zoals hij het formuleerde. “Een toekomstvisie kun je niet opleggen, die kun je alleen maar delen in de hoop dat mensen erdoor geraakt worden.” Mallon adviseerde iedereen om na te denken waaraan je jezelf in de parochie het meeste ergert, om vervolgens de oplossing in de tegenovergestelde richting te zoeken. “Als je het niet echt van binnen voelt, ga je niets veranderen.”

Het mooie aan de conferentie was volgens vicaris Quaedvlieg dat het geen bijeenkomst was van priesters óf leken, maar van priesters én leken. “Er heerste echt een sfeer van ‘wij samen’. Dat sprak mij enorm aan.”

Naast de centrale lezingen die ook online te volgen waren, werd er tijdens de tweedaagse bijeenkomst ook in kleine groepen gesproken. Quaedvlieg: “Wat mij daarbij opviel, is dat het verschil tussen Limburg en de rest van het land wel meevalt. In andere bisdommen worden de dingen soms net een beetje anders aangepakt, maar het grote verhaal is toch heel herkenbaar. We doen het als bisdom Roermond helemaal niet zo slecht. Veel dingen gebeuren in Limburg gewoon, zonder dat ze expliciet benoemd worden.“

Alle voordrachten en seminars van de conferentie zijn online te terug te kijken via de website van Missionaire Parochie. 

website Missionaire Parochie

 

PDF download

Pastorale projecten

Roepingenzondag: Vreugde verbindt

Zondag 8 mei

Dit jaar in mei weer Open Kloosterdag

'Dit zijn wij' - Zondag 15 mei

Communicanten bidden voor communicanten

Landelijke gebedsketen

Succesvolle misdienaarsdag

Ruim 50 misdienaars en acolieten uit alle delen van Limburg waren afgelopen Palmzondag
naar Roermond gekomen voor een succesvolle misdienaars- en acolietendag.
Het was voor het eerst in een groot aantal jaren dat er weer zo’n dag werd gehouden.
Bij die gelegenheid werd voor het eerst ook de Tarcisiusmedaille uitgereikt.
Deze onderscheiding is door het bisdom in het leven geroepen
om misdienaars en acolieten te bedanken voor hun inzet voor de Kerk in Limburg.

Bekijk alle foto’s

 

Agenda

Vrijdag 15 april

Kantoren bisdom gesloten

Bij gelegenheid van Goede Vrijdag zijn de kantoren van het bisdom Roermond gesloten.

Zondag 17 april

Pasen

Hoogfeest van Pasen - de Verrijzenis van de Heer. De Paasmis met bisschop Harrie Smeets vanuit de kathedraal wordt vanaf 11.30 uur gestreamd.
Bekijk Paasmis met bisschop

Maandag 18 april

2e Paasdag

Op 2e Paasdag zijn de kantoren van het bisdom gesloten.

Donderdag 21 april

Priesterraad

Vanmiddag vindt in Roermond de kwartaalvergadering van de Priesterraad van het bisdom plaats. 

Woensdag 27 april

Koningsdag

Vanwege Koningsdag zijn de kantoren van het bissom op woensdag 27 april gesloten. 

-->