Vervolgtraject Handreiking ‘Het Huis van God in de parochie’

De handreiking ‘Het Huis van God in parochie’, die het bisdom vorige maand presenteerde, heeft wisselende reacties opgeleverd. Sommige kerkbesturen lieten dankbaar weten: ‘Dit is precies wat we nodig hebben.’ Andere parochies reageerden meer afhoudend: ‘Onze kerk gaat zeker niet dicht.' Algemeen gedelegeerde Harry Quaedvlieg vindt beide reacties heel begrijpelijk. “Het is ook niet onze bedoeling om zoveel mogelijk kerken te sluiten, maar om parochies handvaten te geven om over hun toekomst na te denken.”

Wat Quaedvlieg betreft, is dat een toekomst met levendige geloofsgemeenschappen. “Die zullen kleiner zijn dan vroeger en minder financiële middelen hebben. Daarom is het niet alleen noodzakelijk dat parochies in een federatie of fusie intensief samenwerken, maar ook dat ze nadenken wat voor soort geloofsgemeenschap ze willen zijn en hoeveel kerkgebouwen daarbij horen en hoe deze gebruikt worden.”

De vorige maand gepresenteerde nota is een handreiking aan parochies om dat gesprek te voeren. “De uitkomst van dat denkproces kan zijn dat er in ene parochie van alles gaat veranderen en in een andere parochie veel minder. We zien in de praktijk wel dat er in fusieparochies, die het proces van samenvoegen en sluiten van kerken achter de rug hebben, nieuwe energie vrijkomt om zich op het opbouwen van die levendige geloofsgemeenschap te richten. Dat is waar het uiteindelijk om gaat: de verkondiging van de boodschap.”

In de handreiking ‘Het Huis van God in de parochie’ worden kerkbesturen gevraagd om vóór 1 augustus 2024 een pastorale visie en functiebeschrijving van hun kerkgebouwen te maken. Komende weken vinden er verspreid door het bisdom drie informatieavonden voor leden van kerkbesturen plaats over de achtergronden van deze handreiking en de vraag hoe ze daar in hun parochie(federatie) mee aan de slag kunnen gaan. Alle kerkbesturen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De brief is ook te downloaden van de intranetpagina van het bisdom. Daarin staat ook hoe kerkbesturen zich kunnen aanmelden.

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Tarieven misstipendia 2024 vastgesteld

Bedragen voor volgend jaar bekend

Mgr. Everard de Jong 25 jaar bisschop

Zondag 7 april

Kerkbalans zet vrijwilligers in zonnetje

Jarig Actie Kerkbalans zet vrijwilligers in zonnetje

Mgr. Maessen schrijft Adventsboodschap

Publicatie in weekeinde 2/3 december

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen november 2023

Overleden geestelijken afgelopen periode

Vicaris Willemssen, diaken Knops, Francesco d'Agostino

In voorjaar weer conferentie Missionaire Parochie

Na twee succesvolle edities wordt op 6 april 2024 in Veenendaal de derde conferentie Missionaire Parochie gehouden. Het thema van de conferentie is deze keer ‘Volg Mij’. Dit verwijst naar de uitnodiging van Jezus die 2000 jaar geleden klonk en die ook vandaag actueel is. De organisatie ziet uit naar een dag van ontmoeting die parochies in het land bemoedigt en inspireert op hun weg om uitnodigende en missionaire gemeenschappen te worden.

Programma
De dag wordt geopend met een eucharistieviering, waarin kardinaal Wim Eijk hoofdcelebrant zal zijn. In het vervolg van het ochtendprogramma zullen Arnoud Drop (directeur Alpha Nederland) en Mirjam Spruit (stafmedewerkster Centrum voor Parochiespiritualiteit) dieper ingaan op het thema en de betekenis daarvan in deze tijd. In de middag leidt Hadewijch Klaassen (consultant sociale verandering en lid van het leiderschapsteam in de Titus Brandsmaparochie in Wageningen) een interactief programma, waarbij in groepen nagedacht wordt over hoe je in de parochie mensen kunt helpen het christelijke geloof te ontdekken en vervolgens met elkaar te groeien in dit geloof. Naast dit hoofdprogramma worden er in de middag enkele seminars aangeboden.

Voorprogramma
Op vrijdagavond 5 april is er een voorprogramma. Hierin staat het gebed voor de conferentie, muzikaal begeleid door UPrayse centraal. Parallel hieraan vindt ook een pre-event voor jongeren plaats.

Kom samen!
Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand alleen. De organisatie moedigt mensen daarom aan bij voorkeur met medeparochianen te komen, zodat er vanuit een gedeelde ervaring verdere stappen gezet kunnen worden. De aanmelding voor de conferentie op 6 april 2024 is geopend! Dit kan via de website missionaireparochie.nl. Daar is ook meer informatie over het programma en over praktische zaken te vinden.

Meer info

PDF download

Pastorale projecten

Najaarsbijeenkomst Mgr. Schrijnen Huis

Over 800 jaar kerststal

Diocesane jongerendag in Maastricht

Zondag 26 november

Nieuwe uitgave Catechismus beschikbaar

Herziene heruitgave verschenen

Inspirerende Laudato Si’-dag smaakt naar meer

Een groep van vijfentwintig belangstellenden, afkomstig van Swolgen tot Vaals (en zelfs enkelen buiten het bisdom Roermond) nam begin november deel aan de Inspiratiedag over de encycliek Laudato Si, die bij het bisdom in Roermond werd gehouden.

Na de dagopening door René Haustermans van de Stichting Tijdig gaf Jurijn Timon de Vos van de Laudato Si’-alliantie NL een treffende toelichting gegeven op de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. Het is inmiddels acht jaar geleden dat deze geschreven is, maar de boodschap heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. Integendeel, met zijn recente brief ‘Laudate Deum’ heeft de paus zelfs een actueel aanvulling geschreven, waarin hij de huidige stand van zaken beschrijft.

De omgang met de aarde gaat paus Franciscus aan het hart. Hij spoort ‘alle mensen van goede wil’ (tot wie iedere encycliek gericht is) aan om van harte in te zetten op het behoud van de aarde met haar soortenrijkdom en roept op tot een ommekeer en een andere levensstijl om het klimaatprobleem in te dammen. De Vos kondigde tevens aan dat op 1 december een nieuw Laudato Si’-Instituut van start zal gaan in samenwerking met de Radbouduniversiteit Nijmegen.

Voorafgaand aan de lunch, die werd verzorgd door het project Caritas 045 werd een korte toelichting gegeven door initiatiefnemer Arend van der Heijden, die aan de wieg staat van dit project in Parkstad Limburg. Hij liet weten dat hij deze dag niet alleen met een groep vrijwilligers de catering verzorgde, maar ook heel bewust deelnemer aan de inspiratiedag was. Hij sprak over zijn bezieling die hij put uit de gemeenschap Sant’Egidio en ook uit de spiritualiteit van Mgr. Peter Jozef Savelberg uit Heerlen, die als motto had: ‘Helpen waar niemand helpt’.

De middag was meer praktisch ingevuld met een bemoedigende videoboodschap van dominee Ron van der Spoel. Hij sprak vanuit zijn achtergrond in de Protestantse Kerk Nederland en het Leger des Heils. Verder gaf kerkbestuurslid Ger Theelen van de parochie Maria Moeder van Barmhartigheid uit Born en omgeving tal van praktische tips over het ecologisch beheer van een begraafplaats, met de parochie Papenhoven als praktisch voorbeeld. Aalmoezenier pastoor Harry Notermans en leden van de Laudato Si’-groep Ubach over Worms gaven vervolgens tips over toepassing van de encycliek in de parochiepraktijk.

Aan het einde van de inspiratiedag leefde onder de deelnemers de brede wens om verder aan de slag te gaan met de boodschap uit de encycliek Laudato Si´. Die wens wordt door de organisatoren opgepakt. Na de jaarwisseling volgt een nieuwe bijeenkomst, waarop een verdere uitwerking van de encycliek centraal staat.

PDF download

Terugblik diakenwijding

In de kathedraal in Roermond is Jean-Léonard Ratokiniaina op zaterdag 28 oktober tot diaken gewijd.
De wijding werd verricht door hulpbisschop Everard de Jong, die de nieuwe diaken en alle anderen opriep
om er vooral op uit te trekken om het evangelie te verkondingen.

Bekijk alle foto’s

Agenda

Zaterdag 18 november

Startdag Vastenactie

In MFC 't Paradies in Roermond wordt de jaarljkse Startdag van de Vastenactie gehouden. 

Zondag 19 november

Werelddag van de armen

De wereldkerk vraagt vandaag aandacht voor de positie van armen in de samenleving.

Woensdag 22 november

Red Wednesday

Op initiatief van Kerk in Nood kleuren vandaag ruim 50 kerken in Limburg rood. Ze vragen daarmee aandacht voor het geweld tegen christenen.

Zondag 26 november:

Christus Koning

Vandaag is het hoogfeest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Zondag 3 december

1e Advent

Dit weekeinde viert de Kerk de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.

Vrijdag 8 december

Dies Natalis Rolduc

Het grootseminarie Rolduc viert zijn Dies Natalis (verjaardag) met een viering en lezing voor alle oud-studenten.

-->