Afscheid bisschop Wiertz

Op 2 december hoopt onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, zijn 75e verjaardag te vieren. Zoals onlangs aangekondigd, legt hij dan zijn bisschoppelijke taken neer. In het kader van zijn afscheid zijn er diverse activiteiten gepland.

Symposium
Zo is er op 23 november in Roermond een symposium, dat de bisschop wordt aangeboden door de Beleidscommissie voor Communicatie en Media van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Mgr. Wiertz was 24 jaar voorzitter van deze commissie. Tijdens het symposium staat de toekomst van de kerk centraal, mede vanuit het perspectief welke rol de media hierin spelen.

Sprekers zijn onder meer hoogleraar Eric Borgman en gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg. Die laatste zal zijn bijdrage toespitsen op de relatie tussen de wereldlijke overheid en de kerk in Limburg. Na de lezingen is er ruimte voor een debat dat zal worden geleid door Leo Fijen, Hoofd Levensbeschouwelijke Programmering van de KRO-NCRV.

Twee boeken
Tijdens die middag wordt ook het boek Bisschop Frans Wiertz, missionair testament gepresenteerd. In dit interviewboek kijkt de bisschop terug op zijn priesterleven en schetst hij zijn visie op de toekomst van de kerk als missionaire beweging. Dit boek is geschreven door journalist Christian van der Heijden, die afgelpene maanden enkele lange interviews met de bisschop heeft gehouden. Enkele dagen daarvóór op zaterdag 18 november wordt tijdens een bijeenkomst van de catechistenopleiding Kairos een ander boek gepresenteerd dat bij gelegenheid van het afscheid verschijnt: Hij is ons leven. Dit is een bundel met columns die de bisschop de afgelopen jaren heeft geschreven.

Dies Rolduc
In de loop van november en begin december zijn er ook enkele besloten afscheidsbijeenkomsten met mensen die nauw met de bisschop hebben samengewerkt, zoals het kapittel en het personeel van het bisdom. Op vrijdag 8 december vindt de jaarlijkse Dies Natalis van het grootseminarie Rolduc plaats. Dit jaar worden daarvoor alle priesters in bisdom voor uitgenodigd. Eregast is dan bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch. 

Kathedraal
Op zaterdag 9 december is het officiële afscheid. Om 10.30 uur is er dan een pontificale eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Hoofdcelebrant en predikant is dan kardinaal Wim Eijk. Ook andere bisschoppen zullen hierbij aanwezig zijn. Priesters en diakens van het bisdom worden uitgenodigd om te concelebreren of assisteren. De uitnodiging wordt op korte termijn verzonden. Naast een aantal genodigden, zijn bij deze eucharistieviering ook andere alle belangstellenden van harte welkom. Aansluitend is er tijdens een receptie in TheaterHotel De Oranjerie gelegenheid om de bisschop persoonlijk de hand te schudden.

Afscheidscadeau
Mgr. Wiertz heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn afscheid geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. Wie toch een blijk van waardering wil geven, kan dit doen met een financiële bijdrage ten behoeve van diaconale projecten in Limburg en in het aartsbisdom Lahore in Pakistan. Bijdragen zijn van harte welkom op IBAN: NL83INGB0001030800 t.n.v. Bisdom Roermond, onder vermelding van ‘afscheid Mgr. Wiertz’.

PDF download

Aandacht voor kerkelijke uitvaart

‘Als katholieken afscheid nemen….’ Onder dat motto vraagt het bisdom Roermond rond Allerzielen aandacht voor de katholieke uitvaart. In een brochure en in parochiebladartikelen wordt de betekenis van de uitvaartliturgie uitgelegd. Een poster roept kerkgangers op om tijdig vast te leggen hoe zij hun eigen uitvaart geregeld willen hebben.

“De katholieke uitvaartliturgie is rijk aan symbolen met een diepgaande betekenis,” zegt vicaris Ed Smeets voor Liturgie en Kerkmuziek. “Bovendien benadrukken we in de kerk niet alleen het afscheid, maar wijzen we ook op ons geloof in de verrijzenis. Dat is een boodschap van troost en tegelijkertijd van hoop, precies waar mensen in een periode van rouw behoefte aan hebben.”

Parochies merken echter dat mensen die minder vaak in de kerk komen, niet meer vertrouwd zijn met de betekenis van de kerkelijke rituelen en vooral om een persoonlijke afscheidsdienst vragen. “Binnen de katholieke liturgie zijn er tal van mogelijkheden om hier rekening mee te houden,” zegt Smeets. “Maar het zal niemand verbazen dat we als kerk juist rond het mysterie van leven en dood ook ons geloof in Christus willen uitdragen.”

"We hebben een boodschap van troost

en tegelijkertijd van hoop"

Daarom vindt een katholieke uitvaart bij voorkeur in een kerk plaats en niet in besloten kring in een zaaltje. “De kerk is de plaats waar de geloofsgemeenschap samenkomt als er iets te vieren valt, maar ook om afscheid te nemen van een dierbare,” zegt Smeets. “Dat hoeft niet per se met een eucharistieviering, hoewel dat wel het mooiste is. Maar er zijn ook vormen van kerkelijke uitvaart mogelijk met een gebedsdienst of een wake. Zeker voor mensen die wat verder van de kerk staan, maar wel een waardige uitvaart willen, kan een gebiedsviering een goed alternatief zijn.”

Pastorale wilsverklaring
In de brochure, die begin november naar alle parochies wordt gestuurd, worden de diverse mogelijkheden voor een kerkelijke uitvaart uitgelegd. Ook wordt informatie gegeven over welke inbreng nabestaanden bij de totstandkoming van de viering kunnen hebben. Parochies kunnen deze brochure gebruiken als ze bij een familie op bezoek gaan om een uitvaart voor te bereiden of als in een eerder stadium het onderwerp ter sprake komt. “Ik kan me ook voorstellen dat mensen die graag een kerkelijke uitvaart willen, de brochure met hun kinderen of kleinkinderen bespreken en bij leven al duidelijk aangeven wat ze willen,” zegt Smeets. Om die reden zit achter in de brochure ook een zogeheten ‘Pastorale wilsverklaring’. 

Download brochure kerkelijke uitvaart

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Willibrordzondag

Aandacht voor Reformatie

Rijnlandconferentie De Kloof

Conferentie over sociale Rijnlandmodel

Academie Rolduc

Democratie, probleem of oplossing

Limburg verkoopt stilte

Seminar over bezinningstoerisme

Bisdom op 1 november gesloten

Vanwege hoogfeest van Allerheiligen

Allerzielenmis in grafkapel

Bisschoppen herdenken voorgangers

Diakenwijding in kathedraal

Op zaterdag 28 oktober

Zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Diaken Willems overleden

Bijna 30 jaar diaken geweest


Oud-minister Ernst Hirsch Ballin: 'God hoort thuis in de stad'

Een stad zonder God. Professor Dr. Ernst Hirsch Ballin kan het zich niet voorstellen. “Geloven hoort net zo bij het stadsleven als de markt of een druk kruispunt van wegen. Juist in de ontmoeting met medemensen kom je God tegen,” zegt hij. De voormalig Minister van Justitie en huidig universiteitshoogleraar aan Tilburg University houdt op vrijdag 27 oktober de jaarlijkse Augustinuslezing in Abdij Rolduc.  

De titel van die lezing luidt: ‘God in de stad’. Het thema is afgeleid van het politiek-theologisch werk van de heilige Augustinus ‘De stad van God’. De kerkvader schrijft hierin vanuit een gelovig perspectief over sociale, economische en politieke kwesties en over de relatie tussen kerk en staat. Onderwerpen, die ook Hirsch Ballin aan het hart gaan. Niet alleen vanuit zijn vak als wetenschapper, bestuurder en politicus, maar vooral ook vanuit zijn persoonlijk geloof. 

Wat heeft u met Augustinus?
“Tijdens mijn studententijd in de jaren zeventig van de vorig eeuw heb ik een weg gevolgd om gelovig in het leven te leren staan. Het denken van Thomas van Aquino heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Hij verwijst regelmatig naar Augustinus. Zo ben ik ook met diens gedachtegoed in contact gekomen. Ik ben geen Augustinus-specialist, maar ik weet wel dat er in zijn manier van denken veel zit dat ook ons nu nog tot steun kan zijn. Zijn ideeën over rechtvaardigheid spelen bijvoorbeeld nog altijd een rol in onze rechtsfilosofie. Daarom heb ik ook zijn boek ‘De stad van God’ als uitgangspunt voor mijn lezing gekozen.”

Bent u een stadsmens?
“Jazeker. Ik ben geboren in Amsterdam, ik heb in Den Haag gewoond en ik woon nu al 36 jaar in Tilburg. Ik hou van de stad als plek bij uitstek voor ontmoeting; de ontmoeting tussen mensen en de ontmoeting tussen culturen. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat Amsterdam altijd een heel katholieke stad geweest is. Naast protestanten, joden en niet-gelovigen hebben er in de stad ook altijd heel veel katholieken gewoond. Ook toen dat na de Reformatie verboden was. Mijn moeder nam mij als kind al mee naar de voormalige schuilkerk Onze Lieve Heer op zolder. En de Stille Omgang is natuurlijk heel bekend. Maar ook in het bestuur van de stad hebben katholieke wethouders heel lang een belangrijke rol gespeeld, met name op het gebied van sociale ontwikkelingen.”

Wat wilt u daarmee zeggen?
“Dat het nu soms lijkt alsof God in steden ver te zoeken is. Er wonen veel mensen die zich van God noch gebod iets aantrekken, kerkgebouwen worden ontmanteld en ook mijn eigen CDA is in de grote steden min of meer weggevaagd. Dat geeft mensen het gevoel dat God weg is uit de steden. Daar wil ik een optimistische, hoopvolle benadering tegenover zetten. Steden zijn altijd ontmoetingsplaatsen geweest. Het waren knooppunten van handelsroutes. De burcht, de kerk en de markt horen bij elkaar en bij de stad. Het zijn drie typische ontmoetingsplaatsen in steden. Niet alleen eeuwen geleden, ook nu nog. Als we echt geloven dat God present is in de ontmoeting tussen mensen, dan kan Hij in de stad niet ver weg zijn.”

Komt u God weleens tegen in de stad?
“Op allerlei manieren, zelfs. In elke ontmoeting met andere mensen bij wie ik stilsta, kan ik God tegenkomen. Het is goed om in dat opzicht de Joodse filosoof Emmanuel Levinas te citeren. Hij zegt: ‘In de blik van de ander die je nodig heeft, ontmoet je God. Voor wie goed oplet, is God in de ander te vinden.’ Als je zo kijkt, zijn er veel tekenen van gelovig leven in de stad te vinden. Dan bedoel ik niet alleen de Stille Omgang. Er zijn veel meer manieren waarop mensen heel betrokken zijn bij de kerk in Amsterdam. Rond de Jezuïeten bestaat een heel actieve geloofsgemeenschap en de Sant’Egidiobeweging zet zich in de Mozes en Aäronkerk in voor de opvang van immigranten. Sommigen proberen ons – bijvoorbeeld met terroristische acties – angst aan te jagen voor mensen die we niet kennen. Daarom is die ontmoeting met de ander nou net zo belangrijk. Natuurlijk kan dat soms spanningen opleveren, maar Jezus ging spanningen ook niet uit de weg. Hij zocht ze juist op. De ontmoeting met Hem maakt iets los in mensen. Dwars door alles wat ons angstig of bezorgd kan maken, liggen dáár aanknopingspunten voor de ontmoeting met God.”

U pleit dus voor een kerk die midden in de samenleving staat?
“Op heel veel plaatsen gebeurt dat gelukkig ook. Als ik naar mijn eigen parochie in Tilburg kijk, zie ik daar een groep mensen die op zoek is naar heil en vrede. Maar ik wil niets mooier voorstellen dan het is. Ik zie ook de veranderingen en de zorgen. Bij veel gelovigen is sprake van een zekere moedeloosheid. Het afnemend aantal gelovigen leidt er soms toe dat er scherpere grenzen getrokken worden tussen wie er wel nog bij hoort en wie niet. Ik zie in katholiek Nederland te vaak negatieve energie wanneer mensen hun omgeving afschrijven. Dat leidt tot een zekere naar binnen gekeerde houding, in plaats van tot gesprek.” 

U doelt op het idee van sommigen dat er in de toekomst nog maar een heel kleine groep gelovigen overblijft, de zogeheten heilige restkerk?
“Zo wordt dat genoemd. Maar ik vind het veel interessanter om de ontwikkelingen van onze tijd als heiligend te zien. We moeten als gelovigen in relatie treden tot onze omgeving: wat mankeert eraan en wat is er aan goeds te doen? Het verbaast mij bijvoorbeeld enorm dat de interesse voor ontwikkelingsvraagstukken enorm geslonken is. Ook bij mensen in de kerk. Terwijl het juist van belang is om na te denken hoe wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan fragiele samenlevingen elders. Als je het dan over ontwikkelingen in de stad hebt: de Derde Wereld heeft een heel eigen stedelijke problematiek. Ik ben lange tijd voorzitter geweest van de raad van toezicht van de katholieke hulporganisatie Cordaid. Het is heel merkwaardig en jammer dat een deel van katholiek Nederland niet meer bekend is met wat er bijvoorbeeld vanuit die organisatie voor goeds wordt gedaan. Het lijkt op het Bijbelverhaal van het licht onder de korenmaat plaatsen.”

Maar is het niet zo dat een grote groep mensen helemaal geen boodschap meer aan God heeft en heel negatief over kerk en geloof denkt?
“Onbekend maakt onbemind. Ik was laatst bij een lezing van een collega die zich overtuigd atheïst noemt. Hij schetste een beeld van gelovigen, waarin ik mij totaal niet herkende. Ik dacht: over wie gaat het hier? Zijn ideeën over hoe gelovigen met de bijbel omgaan, waren volstrekt achterhaald. Dat ook de kerk niet alle verhalen letterlijk neemt, was totaal niet tot hem doorgedrongen. En tegen een karikatuur is het goed strijden. Misschien hebben we als kerk in onze prediking en communicatie ook wel te lang in het midden gelaten hoe je je geloof in het dagelijks leven vorm kunt geven. In de beeldvorming over geloof speelt het extremisme helaas ook een belangrijke rol. Daardoor worden ons te veel associaties opgedrongen dat gelovigen heel vervelende mensen zijn. Dat helpt natuurlijk niet. Dat gaat ook voorbij aan het feit dat er binnen geloofsgemeenschappen, ook die van de islam, heel verschillend gedacht wordt.”    

Sommige partijen die nu aan de coalitie-onderhandelingen deelnemen, vinden dat geloven vooral iets is voor achter de voordeur.
“Ik ben niet meer actief in de politiek, maar u begrijpt dat dit niet mijn interpretatie van de vrijheid van godsdienst is. Hoe wil je mensen de vrijheid geven om hun geloof uit te dragen als dat alleen maar achter de voordeur mag?” 

Wat zouden we missen als God zich helemaal niet meer in de stad zou manifesteren?
“Iets van stedelijkheid. Het is eigen aan de stad om een ontmoetingsplek te zijn van geloof en medemenselijkheid. Dat hoort gewoon bij het stadsleven.”

 

Augustinuslezing op 27 oktober

Hoogleraar en oud-minister prof. dr. Ernst Hirsch Ballin spreekt op vrijdag 27 oktober in Abdij Rolduc in Kerkrade de Augustinuslezing uit. De lezing is een initiatief van de stichting Lève Rolduc, waarin oud-studenten van het voormalige internaat en klein-seminarie Rolduc zich verenigd hebben. De naam van de lezing verwijst naar de geschiedenis van Rolduc, dat eeuwenlang een abdij van Augustijner Koorheren was. De Augustinuslezing wordt dit jaar voor de achtste keer gehouden en is voor iedereen vrij toegankelijk. De lezing begint om 14.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur) en duurt tot circa 17.00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 oktober bij Stichting Lève Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade onder vermelding van Augustinuslezing:

Aanmelden Augustinuslezing

PDF downloadInspiratiedag: 'Fondswerving gaat niet over geld'

“Fondswerving gaat niet over geld.” Die opmerkelijke uitspraak klonk tijdens de Inspiratiedag 'Geldwerving in parochies', die op zaterdag 7 oktober in Heel werd gehouden. Professioneel fondswerver Elianne van den Heuvel en kerkbalansconsulent Ad Sosef hielden daar prikkelende voordrachten over mogelijkheden voor parochies om hun inkomsten te verhogen. Beiden benadrukten dat parochies kansen hebben om te laten zien welke waarden ze in de lokale gemeenschap vertegenwoordigen.

Zo’n vijftig belangstellenden van parochies uit heel Limburg waren naar Cultureel Centrum Don Bosco in Heel gekomen, om met elkaar te praten over mogelijkheden voor parochies om meer inkomsten te genereren. Maar vooral ook om zich te laten inspireren door de presentaties van professionele geldwervers als Elianne van den Heuvel uit Tegelen en Ad Sosef uit Maassluis. Ze werden daarin niet teleurgesteld.

De dag werd geopend door algemeen-econoom Frank Hamers van het bisdom, die de parochies opriep om vooral te investeren in de lange termijn en daarbij als rentmeesters te werk te gaan (zie bericht 'Liever rentmeester dan penningmeester'). Vervolgens gaf Van den Heuvel een inkijk in de werkwijze van grote fondswervers. Beroepsmatig werkt ze al jaren voor landelijke fondswervingsorganisaties. In haar vrije tijd is ze actief in het parochiecluster van Tegelen-Belfeld.

Storytelling
Ze begon haar verhaal met de opsomming van de zeven zonden van fondswerving: alledaagse fouten, die bijna alle organisaties die geld inzamelen wel eens maken. “Het allerbelangrijkste dat iedereen zich moet realiseren, is dat fondswerving niet over geld gaat,” aldus Van den Heuvel. “Het klinkt misschien raar, maar het gaat er niet om dat we zoveel mogelijk geld willen binnenhalen. En het gaat ook niet om de goede dingen die we met dat geld willen doen. Maar fondswerving gaat over de impact van de dingen die we met dat geld kunnen doen.”

De impact van inzamelingsacties voor parochies is volgens haar niet dat de kerk overeind blijft of dat de rekeningen betaald kunnen worden. “Waar het om gaat, is dat de kerk naastenliefde in praktijk brengt en mensen tot God brengt. Dát is ons verhaal en dat moeten we vertellen. Mensen die dat begrijpen en belangrijk vinden, gaan ook meebetalen.” Storytelling, zoals dat in vakjargon heet, is volgens Van den Heuvel de basis onder iedere vorm van geldwerving.

Durf te vragen
Vervolgens gaf ze een compact overzicht van eenvoudige dingen die parochies kunnen doen om hun inkomsten te vergroten, via simpele crowdfundingsacties zoals het organiseren van een sponsortocht of het verkopen van collectebonnen. “Heel voor de hand liggende dingen worden vaak vergeten, zoals een ‘geefknop’ op de website van de parochie,” aldus Van den Heuvel. Haar tweede belangrijke advies aan kerkbesturen: “Durf te vragen! Veel pastoors verontschuldigen zich als ze ‘weer’ over geld moeten praten,” zegt ze. “Maar dat werkt juist averechts. Vertel wat je graag wilt bereiken, welk ideaal je voor ogen hebt en vraag mensen op de man af of ze daaraan willen meebetalen.”

Etentje bij pastoor
De tweede spreker die het bisdom voor deze ochtend had uitgenodigd, was Ad Sosef. Hij is als vrijwilliger actief als kerkbalansconsulent in het bisdom Rotterdam. Dat betekent dat hij een aantal parochies in dat bisdom adviseert over de wijze waarop zij kerkbalans organiseren. Hij is erin gerold, door in zijn eigen parochiecluster in Maassluis kerkbalans opnieuw de kaart te zetten. In een aanstekelijke presentatie vertelde hij hoe hij dit samen met enkele andere vrijwilligers had gedaan. “Ik zag de jaarcijfers van de parochie en dacht: als we zo doorgaan, zijn we over een paar jaar failliet. We hadden twee keuzes: ons erbij neerleggen of de handen uit de mouwen steken. We hebben voor dat laatste gekozen.”

Via informatiebijeenkomsten probeerde hij zoveel mogelijk mensen uit de parochie te mobiliseren met de vraag: wat ga jij doen om bij te dragen. “Daar zijn heel leuke dingen uit voortgekomen,” vertelde hij. “Van het bij opbod verkopen van etentjes bij de pastoor tot Sinterklaasavonden. Het gevolg was een grotere betrokkenheid van de parochianen én meer inkomsten.”

365 dagen
Belangrijke adviezen van Sosef: “Een goede commissie die acties coördineert, bewustwording bij de parochianen, zorg dat je ledenadministratie op orde is, bedank de mensen die iets gegeven hebben op een persoonlijke manier, want dat vergroot de betrokkenheid. En zorg goed voor je vrijwilligers.” Zijn allerbelangrijkste advies: “kerkbalans is 365 dagen per jaar. Blijf het onder de aandacht brengen.”

De volledige presentaties van Van den Heuvel en Sosef kunnen op verzoek toegestuurd worden. 

Vraag presentaties op

PDF download

Economie & bouwzaken

'Liever rentmeester dan penningmeester'

Bisdom-econoom Frank Hamers tijdens inspiratiedag

Collecteschema 2018 vastgesteld

Verplichte collectes in parochies

Voortgang parochie-automatisering

Navision komt te vervallen

SILA-koppeling ledenadministratie blijft

Nieuw kabinet verandert regels niet

Nieuw logo Kerkbalans gepresenteerd

Als voorbereiding op campagne 2018

De 10 gouden tips van Actie Kerkbalans

Begin goed voorbereid aan de campagne 2018

Weer fotowedstrijd Kerkbalans

Dit jaar vindt er weer een fotowedstrijd voor Kerkbalans plaats: ‘Jouw kerk in beeld’. Aan deze wedstrijd kan iedereen meedoen! Jong of oud, met oog voor detail of kleurenblind… Wat deelnemers moeten doen? Een foto maken die weergeeft wat de kerk voor hen betekent. Kerkbalans wil mensen uitdagen om op die manier de kerk lettelrijk in beeld te brengen. Het mag een nieuwe foto zijn of een al wat oudere, als de inzender ‘m maar zelf gemaakt heeft. Uit elke parochie mogen gerust meer inzendingen komen, maar niet meer dan één foto per persoon. Foto’s kunnen ingestuurd worden tot 1 december 2017. 

Meer weten en aanmelden

 

Nieuws van de pastorale diensten

Jongerenactiviteiten 2018

Wat is er volgend jaar te doen?

Christoffeldag 2018

Vol vuur vooruit

Zendingsviering catechisten

Zondag 12 november in kathedraal

Studiedag over islam

Door kerkhistoricus Régis de la Haya

Dezelfde Bijbel en toch anders

Lezing over de Schrift bij joden en christenen

Werelddag van de armen

Boodschap paus voor 19 november

Kerstposter voor alle scholen en parochies

Alle katholieke scholen en parochies krijgen binnenkort een kerstposter toegestuurd. Deze is bedoeld om aan kinderen de betekenis van kerstmis uit te leggen. Bij de poster hoort ook begeleidend lesmateriaal. Op de poster – die landelijk wordt verspreid – staat een kersttafereel van de Limburgse kunstenaar Patrick Creyghton.

Op de afbeelding zijn onder meer herders in een Limburgs heuvellandschap te zien, met op de achtergrond de mergelgrotten van Bemelen. De poster is een initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs van de gezamenlijke bisdommen. Ze willen scholen en parochies op die manier ondersteunen om catecheseprojecten rondom het kerstverhaal op te zetten. De poster kan bijvoorbeeld de hele adventsperiode op een centrale plek in de school hangen. Er is ook een digitale versie beschikbaar voor gebruik op het digibord in de klas.

De NKSR geeft ook begeleidend lesmateriaal bij de poster uit, met suggesties hoe de poster voor verschillende leeftijdsgroepen te gebruiken is. Dit is ontwikkeld door de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie, die in deze periode ook de Adventsactie organiseert. In dit lesmateriaal staat de kerststal centraal, steeds vanuit een ander perspectief. Voor elke week van de Advent is er een verhaal met verschillende werkvormen, een gebed en een lied. Het materiaal biedt mogelijkheden voor samenwerking van leerlingen uit verschillende groepen en geeft daarnaast uitgewerkte suggesties voor elke ‘bouw’ afzonderlijk. Het lesmateriaal is vanaf begin november te downloaden van de website van de NKSR .

“We hopen dat de poster en het materiaal van de BVA een bijdrage kunnen leveren aan het vieren van Advent, de periode waarin we toeleven naar de geboorte van Jezus Christus,” schrijft  onderwijsbisschop mgr. Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam in de brief die samen met de poster wordt verstuurd. “Het schept een band om samen bewust uit te kijken naar één van de belangrijkste feesten van het jaar. Dat maakt verschil: Kerstmis zal voor de leerlingen meer betekenis krijgen.”

Bestel poster  Download lesmateriaal

PDF download

Missie & Ontwikkeling

Wereldmissiedag 2017: Burkina Faso

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord

Startdag Vastenactie op 11 november

Campagne 2018: Armoebestrijding in Zambia

Adventsactie: Hoop voor moeder en kind

Adventsactie 2017

Buxusmot bedreigt Palmzondag

Het is een mooi gebruik: het uitdelen van de palmtakjes op Palmzondag. Menigeen steekt thuis of op het kerkhof een palmtakje achter het kruisbeeld. Maar de palmtakjes hebben een vijand uit onverwachte hoek gekregen: de buxusmot. De rupsen van het beestje vreten hele buxusstruiken kaal. Laat die plant nou net gebruikt worden om palmtakjes van te knippen. Parochies die komend jaar over voldoende palmtakken willen beschikken moeten actie ondernemen, zeggen deskundigen.

Niemand had er nog bij stilgestaan, totdat er in de Diocesane Pastorale Raad van het bisdom onlangs naar werd gevraagd:  hebben parochies komend jaar wel voldoende palmtakken? De buxusmot, die onlangs in onze contreien zijn intrede heeft gedaan, tiert welig. Natuurlijke vijanden zijn er vooralsnog niet. Vicaris Ed Smeets van Liturgie en Kerkmuziek is op onderzoek uitgegaan. “Veel parochies hebben her en der buxusstuiken staan, waarvan jaarlijks geknipt wordt voor Palmzondag. Navraag en waarneming leveren op dat er weinig struiken meer groen zijn,” zo laat hij weten.

Maatregelen
Over welke maatregelen getroffen moeten worden, verschillen de meningen. “Maar over één ding zijn de deskundigen het eens,” zegt Smeets: “Voorlopig zijn we de mot nog niet kwijt.” Kwekers en anderen in de groensector onderstrepen dat het probleem inderdaad hardnekkig is en dat niks doen zeker geen optie is. “Als de rupsen blijven vreten, zullen de planten niet meer herstellen. Actie is dus nodig.”

Oude planten vervangen door nieuwe heeft vooralsnog geen zin. Struiken die nog niet helemaal aangetast zijn, kunnen met speciale middelen behandeld worden. “Dit moet vier tot zes keer per jaar gebeuren,” zo heeft Smeets inmiddels ontdekt. “En het heeft alleen maar zin als struiken in de omtrek ook behandeld worden.” Tuincentra en Boerenbonden kunnen informeren welke middelen het beste hiervoor te gebruiken zijn.

Verspreiden
Planten die verwijderd worden dienen goed afgedekt te worden afgevoerd. “Hetzelfde geldt overigens voor de Palmtakjes van volgend jaar,” zegt Smeets. “Deskundigen adviseren om goed te controleren of het uitdelen niet bijdraagt aan het verder verspreiden van het probleem.” 

PDF download

Terugblik op Dag van de Kerkmuziek

De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond hield op zondag 8 oktober de Dag van de Kerkmuziek.
Er waren workshops, presentaties van nieuwe zangbundels en een vesperdienst met bisschop Frans Wiertz.

Bekijk de foto's

Agenda

Donderdag 26 oktober

Dekensvergadering

Kwartaalbijeenkomst van alle dekens met de staf van het bisdom.

Zaterdag 28 oktober

Diakenwijding

Wijding van Pavel Brajkovic tot transeunt diaken in Sint-Christoffelkathedraal Roermond. Aanvang: 10.30 uur

Zondag 29 oktober

Vormingsbijeenkomst jongeren

Kom je ook! Bijeenkomst leiderschapstraining voor jongeren.
Aanmelden of meer informatie opvragen

Donderdag 2 november

Priesterraad

Kwartaalbijeenkomst van de priesterraad van het bisdom Roermond.

-->