Werkbezoek: Bisschop dit weekeinde te gast in dekenaat Kerkrade

Als onderdeel van zijn kennismaking met zijn bisdom gaat bisschop Harrie Smeets dit jaar op bezoek bij alle dertien dekenaten in Limburg. De bezoeken beginnen dit weekeinde in het dekenaat Kerkrade. De bisschop is vrijdag, zaterdag én zondag in de parochies in het dekenaat te gast. Er is een uitgebreid programma samengesteld.

Diverse parochies
De ‘visitatie’ zoals een dergelijk bezoek in kerkelijke termen heet, begint vrijdagmorgen met een ontvangst bij deken Nevelstein in Kerkrade. Vervolgens bezoekt de bisschop samen met de deken de pastoor van Eijgelshoven en aansluitend Blijerheide. ’s Middags ontvangen het pastorale team en het van kerkbestuur van Kerkrade-West de bisschop in Terwinselen. Zij vertellen iets over de parochies en nemen Mgr. Smeets vervolgens mee op een kerkenpad door de wijk. Bezocht worden de kerken van Terwinselen, Kaalheide/Heilust en Spekholzerheide/Gracht. In elke kerk zijn parochiemedewerkers aanwezig om de bisschop te ontmoeten. De bijeenkomst wordt afgesloten in het ‘Westhoes’, dat is de voormalige kerk van de wijk Heilust, die nu verbouwd is tot gemeenschapshuis. Vrijdagavond is de bisschop te gast in Simpelveld, waar hij zo’n 30 vrijwilligers ontmoet die meegewerkt hebben aan het project ‘Passion’, dat vorig jaar in deze parochie heeft plaatsgevonden.

Landgraaf
Het werkbezoek gaat zaterdag verder in Landgraaf. Om 10 uur wordt de bisschop verwacht in het parochiehuis van Nieuwenhagerheide. Daar is een ontmoeting met het pastorale team van Schaesberg/Nieuwenhagerheide, met het kerkbestuur en met sleutelfiguren in het parochiële samenwerkingsverband. Ook de pastoor en het kerkbestuur van Nieuwenhagen sluiten hierbij aan. De parochies presenteren onder meer wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben om tot re-evangelisatie en revitalisering van het kerkelijk leven te komen. Ook wordt stilgestaan bij de herbestemming van kerken en de restauratie van een van de kerken in het cluster Schaesberg/Nieuwenhagerheide.

Zaterdagmiddag wordt de bisschop ontvangen door vicaris Ed Smeets, die naast zijn werk voor het bisdom (nog) pastoor is van de vier parochies in Ubach over Worms. Ook hij zal samen met zijn kerkbestuur een presentatie verzorgen over de herbestemming van kerkgebouwen en over de catecheseprojecten die in de parochie zijn ontwikkeld. Om 15.00 uur vertrekt het gezelschap naar Rimburg voor een ontmoeting met de jongerengroep 'Liesse'. ’s Avonds is de bisschop hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de Jozefkerk in Waubach.

Kerkrade-Centrum
De laatste dag van het dekenale bezoek is voor het parochiecluster van Kerkrade-Centrum. De zondag begint met de hoogmis in de dekenale Lambertuskerk. Aansluitend is er koffiedrinken achterin de kerk en een informele ontmoeting met kerkbestuur en vrijwilligers van de parochiefederatie Kerkrade. ’s Middags is er een gezamenlijke maaltijd met alle priesters van het dekenaat Kerkrade. Aan het einde van de middag is er een vesperviering met de priesters, diakens en pastorale medewerkers, die afgesloten wordt met een informeel samenzijn. Om 19.00 uur draagt de bisschop de mis op in de parochiekerk van Chevremont in het kader van de Lourdesnoveen die daar elk jaar wordt gehouden. Aansluitend is er een samenzijn en ontmoeting met parochievrijwilligers, de acolietenvereniging en deelnemers aan de Lourdesnoveen als afsluiting van het eerste dekenale werkbezoek.

PDF download

Lezersenquête magazine Clavis

In het voorjaar van 2017 introduceerde het bisdom Roermond het online magazine Clavis.
Dit was een alternatief voor het Info-Bulletin dat tot dan toe op papier verscheen.
Nu er bijna twee volle jaargangen van Clavis verschenen zijn, zijn we heel benieuwd naar de reacties.
Graag nodigen we iedereen uit om bijgaande korte lezersenquête in te vullen.

Vul enquête in

Brief bisschop: Pastorale benoemingen voortaan voor zes jaar

Benoemingen van priesters en diakens in het bisdom Roermond worden voortaan in principe voor zes jaar verleend. Tegen het einde van die periode wordt met de betrokken kandidaat over zijn toekomst gesproken. Bisschop Harrie Smeets schrijft dat in een brief aan alle pastorale krachten in het bisdom. Voor catechisten en pastoraal werkers bestond dit beleid al. 

De bisschop hoopt op deze wijze een benoemingenbeleid te kunnen ontwikkelen, dat aansluit bij de pastorale noden van dit moment en bij de persoonlijke mogelijkheden van alle priesters en diakens. “In het zesde jaar van een benoeming zal met de betreffende priester/diaken gesproken worden over zijn toekomstperspectieven en kan – indien dit redelijkerwijs van iemand mag worden verwacht – ook eventuele overplaatsing, een nieuwe opdracht of emeritaat vrijelijk worden besproken,” aldus de bisschop in zijn brief. Daar voegt hij aan toe dat voortzetting van de betreffende benoeming ook een van de opties kan zijn en dat het nieuwe beleid uitgevoerd wordt met in achtneming van het kerkelijk recht.

Priesterraad
In de brief aan de pastorale krachten zegt Mgr. Smeets verder dat hij onderzoekt hoe de kosten van het bisdom kunnen worden gereduceerd. Ook schrijft hij dat de oude priesterraad van het bisdom voor de duur van één jaar wordt herbenoemd. De priesterraad is een van de verplichte adviescolleges van een bisschop. Op het moment dat een bisschop terugtreedt, wordt ook de priesterraad automatisch opgeheven. Een nieuwe bisschop moet dan binnen een jaar een nieuwe priesterraad benoemen. Bisschop Smeets heeft ervoor gekozen om de bestaande priesterraad opnieuw te benoemen tot uiterlijk 1 april 2020. In het voorjaar van volgend jaar wordt een heel nieuwe priesterraad gekozen, die per 1 april kan aantreden.

DPR
Wat betreft de andere adviesraad – de Diocesane Pastorale Raad – heeft Mgr. Smeets besloten deze niet her te benoemen, maar op zoek te gaan naar een andere vorm om de inbreng van lekengelovigen te organiseren. Volgens de bisschop bieden de bezoeken die hij dit jaar aan de dertien dekenaten brengt daartoe voldoende gelegenheid. “Het is nadrukkelijk de bedoeling om in de toekomst wel een nieuwe vorm van participatie van gelovigen te organiseren, maar de juiste vorm daarvoor hebben we nog niet gevonden. Suggesties zijn van harte welkom,” aldus bisschop Smeets.

Foto: John Peters

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Inspiratiedag Kerkproeverij op 12 april

Erik Borgman gastspreker

Boekenmarkt grootseminarie Rolduc

Op zaterdag 13 april

Bisdom Roermond zoekt vrijwilligers

Ter ondersteuning tijdens activiteiten

Oecumenische viering Maria Boodschap

Met dominee Sophie Bloemert

Academie Rolduc: Wie is Jezus eigenlijk?

Vrijdag 12 april lezing door Harry Quaedvlieg

Dit jaar weer groot armoedeonderzoek

Initiatief van gezamenlijke kerken

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen maart 2019

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Overleden priesters van het bisdom

In februari overleden

Landelijke inspiratiedag Caritas Beweegt

Caritas Beweegt. Zo heet de landelijk inspiriatiedag over caritas en diaconie die op zaterdag 6 april wordt gehouden. De dag is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse bisdommen. Het is voor de eerste keer dat vrijwilligers van caritaswerkgroepen, Paus Franciscusgroepen, armenbesturen en vergelijkbare groepen bij elkaar komen.

Belangrijkste gastspreker is kardinaal Peter Turkson of een van zijn medewerkers uit Rome. Turkson is verantwoordelijk voor het ‘departement’ van het Vaticaan dat zich met caritas en diaconie bezighoudt. Turkson is voor Nederland geen onbekende. Hij studeerde enige tijd in Nijmegen en is nauw verbonden met de paters van Sociëteit voor Afrikaanse Missiën in Cadier en Keer. Voordat hij naar Rome ging, was kardinaal Turkson aartsbisschop van Accra in Ghana. In Rome heeft hij zich onder meer ingezet voor introductie van de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus.

Na de inleiding en een eucharistieviering zijn er diverse workshops over zaken als duurzaamheid, inloophuizen, straatpastoraat, zwerfjongeren, laaggeletterdheid, kinderen en armoede, de schulden problematiek en bijbelse aandacht voor de naaste.

De Inspiratiedag over caritas wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk in Brabant. Het programa begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Download programma Aanmelden

PDF download

Economie & Bouwzaken

Eigen Kvk-nummer voor parochies

Parochies en Kerkelijke Instellingen worden ingeschreven in Handelsregister

Stand van zaken parochieautomatisering

Binnenkort weer voorlichtingsbijeenkomst

Standpunt bisdom over kerkenvisies

Overheid gaat met parochies in gesprek

Zaterdag 6 april jaarlijkse bijeenkomst in Eynderhoof

Veldkruisen en wegkapellen zijn onlosmakelijk met Limburg verbonden. Net als de vele vrijwilligers die zich elk jaar inspannen om dit klein-religieus erfgoed te onderhouden. Voor iedereen die zich voor het onderhoud van kruisen en kapellen inzet, is er elk voorjaar een contactdag, waarop vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

De contactdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 april in en rond openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind. De voorzitter van het museum verzorgt een presentatie over wat er in de Eynderhoof gebeurt. Vervolgens is er een rondleiding over het park. Tijdens het programma is er ook gelegenheid om de vlakbij gelegen Gerardus Majellakerk van Nederweert-Eind te bezoeken, waar veel religieuze kunstwerken van Limburgse kunstenaars te zien zijn.

Deelname aan de Contactdag Kruisen en Kapellen kost 10 euro. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg.

Download programma Aanmelden

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Vormingsweekend jongeren over heiligheid

5-7 april in Thorn

Kortingsactie zomerkampen bisdom

Neem iemand en betaal zelf minder

Open Dag catechistenopleiding Kairos

Zaterdag 6 april in Roermond

Vastenactie 2019: Water verandert alles

Meer weten over Vastenactie 2019

Agenda

Dinsdag 19 maart

Hoogfeest van Sint Jozef

Vandaag viert de kerk het feest van Sint Jozef,
de bruidegom van Maria.

Vrijdag 22 t/m zondag 24 maart

Gezinsweekend

Weekend van het Centrum voor Huwelijk en Gezin.
Thema: Wereldwijd één in Christus' kerk
Lees verder

Maandag 25 maart

Hoogfeest van Maria Boodschap

Vandaag viert de Kerk het feest
van de Aankondiging van de Heer.

Zondag 31 maart

Zondag Laetare

Vandaag is het halfvasten.
In de liturgie ook wel Zondag Laetare genoemd. 

Zondag 14 april

Palmzondag

Palmzondag is het begin van de Goede Week, waarin het lijden en sterven van Christus worden herdacht.
Vandaag worden de palmtakken gewijd. 

-->