Bisschop: 'Grote dank aan allen'

Mgr. Harrie Smeets kijkt met grote vreugde en dankbaarheid terug op de dag van zijn bisschopswijding, afgelopen zaterdag. Hij schrijft dat in een persoonlijk dankwoord. De bisschop richt zich tot allen die meegeholpen hebben de dag voor te bereiden, maar ook tot iedereen die op enigerlei wijze meegeleefd heeft. 

“Met grote dankbaarheid mogen we terugkijken op de dag van de bisschopswijding, die buitengewoon feestelijk is verlopen, een dag van grote vreugde. De belangstelling, goede wensen en gebeden van vele bekenden, maar ook van – nog – onbekenden, doen goed. 

In de tijd naar de wijding toe werd duidelijk dat velen graag wilden meevieren. En ook werd duidelijk dat er veel, veel meer mensen zich aanmeldden dan van de brandweer de kathedraal in mochten. Voor wie niet in de kathedraal kon meevieren, was er gelukkig de Munsterkerk en bood de tv-uitzending soelaas.

Velen hebben zich op allerlei manieren gezet om de wijdingsdag tot een feest te maken. Organiseren en repeteren was aan de orde van de dag. Hen dank ik allen van harte. De zorg die zij aan deze dag besteedden, maakte het zeker mede mogelijk dat de diepe blijdschap van ons geloof in de viering bijna tastbaar was. Zeker zo grote dank gaat uit naar allen die er waren, of die er hadden willen zijn. Dank, bijzonder voor uw gebed: dat is immers de levensadem van ons gelovig samenleven. 

Inmiddels is de wijding enkele dagen geleden en begint het dagelijks leven. De eerste afspraken beginnen de agenda te vullen en zo hoort dat. We leven in de tijd van de Advent: verwachting van de komst van Christus. Christus’ komst, die we vieren met Kerstmis. Zijn komst is er, telkens als we Eucharistie vieren. Maar ook is het Christus die we tegenkomen in de naaste; in mensen die op ons pad komen. Ik hoop velen in de komende tijd in dat Licht te mogen ontmoeten!”

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond  

PDF download

Terugblik bisschopswijding

'Lopen jij, Goed bidden en gedraag je'

'Lopen jij, Goed bidden en gedraag je'

Van den Hende: ‘Net als Maria Ja zeggen’

Mgr. Van den Hende in preek

Kijk de bisschopswijding nog eens terug

Bij KRO of L1

Fotoreportage bisschopswijding

Het was een prachtig feest op zaterdag 8 december.
De wijding van Mgr. Harrie Smeets heeft diepe indruk op mensen gemaakt.
De schutters en broederschappen, de liturgie, de muziek en de woorden die gesproken werden.
Wie nog even wil nagenieten, kan hier de fotoreportage bekijken.

Bekijk foto's bisschopswijding

4 Januari Nieuwjaarsreceptie en afscheid Mgr. Schnackers

De Nieuwjaarsreceptie van het bisdom Roermond is dit jaar tevens de afscheidsreceptie van Mgr. Hub Schnackers. De receptie vindt daarom niet zoals gebruikelijk op Nieuwjaarsdag in het bisschopshuis plaats, maar vrijdag 4 januari in de refter van het bisdomkantoor op het adres Swalmerstraat 100 in Roermond. Die middag is er om 15.30 uur een vesperviering in de Caroluskapel. Aansluitend begint rond 16.15 uur in de refter naast de kapel de Nieuwjaarsreceptie annex afscheidsreceptie. 

Voor Mgr. Hub Schnackers komt daarmee een einde aan een periode van 24 jaar in het bestuur van het bisdom Roermond. Hij was vier jaar bisschoppelijk vicaris (1995 – 1999) voor onder meer onderwijs en missiezaken. Vanaf begin 1999 tot eind vorig jaar was Mgr. Schnackers 19 jaar vicaris-generaal. Vervolgens heeft hij als diocesaan administrator het bisdom afgelopen jaar geleid in de tijd dat er geen bisschop was. 

Mgr. Schnackers had bij het terugtreden van Mgr. Wiertz als bisschop al aangegeven dat hij bij het aantreden van de nieuwe bisschop zelf ook terug wilde treden. Hij blijft actief als pastoor van Vlodrop. Iedereen die afgelopen 24 jaar met Mgr. Schnackers heeft samengewerkt, is van harte uitgenodigd voor de afscheidsreceptie, die als Nieuwjaarsreceptie tevens gelegenheid biedt om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. 

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Samenstelling nieuwe bisdomstaf

Mgr. Maessen nieuwe vicaris-generaal

Nieuw boek Mgr. De Jong verschenen

Over Wijsgerige Ethiek

30 december laatste tv-mis Meerssen

KRO-viering voortaan van uit Waubach

Lege pastorieën voor statushouders

Bisschop ondersteunt oproep van harte

Academie Rolduc over onbaatzuchtigheid

Lezing op vrijdag 11 januari

Nieuwe website bisdom gelanceerd

www.bisdom-roermond.nl totaal vernieuwd

Benoemingen in het Bisdom Roermond

Recente pastorale benoemingen

Kantoren bisdom in Kerstweek gesloten

Bisdom in kerstweek gesloten

Pastoor René Pisters in Andere Tijden 

Programma filmde in Simpelveld

Volgende maand Actie Kerkbalans

In januari is weer de Actie Kerkbalans. Heeft uw parochie al een campagneplan? Alleen een mooie brief of een artikel in het parochieblad is niet voldoende!

Kerkbalans is de belangrijkste fondswervingsactie van de gezamenlijke kerken in Nederland. Voor de katholieke kerk betekent dit dat de parochies elk jaar in januari hun parochianen eraan herinneren om hun kerkbijdrage te betalen. Maar zoals alle penningmeesters van kerkbesturen weten: dit gaat niet vanzelf. Parochies moeten er echt werk van maken om hun parochianen er op te wijzen dat geloven wel gratis is, maar dat ook de kerk niet van de wind leeft. 

Het onderhoud van het kerkgebouw, het salaris van de priesters, de bloemversiering, het parochieblad, pastorale projecten: ze kosten allemaal geld. In Nederland moeten kerken zien rond te komen van vrijwillige bijdragen van gelovigen. Maar ook voor veel gelovigen is het niet meer vanzelfsprekend om hun kerkbijdrage te betalen. Ze moeten er elk jaar even aan herinnerd worden. 

Landelijk is veel campagnemateriaal ontwikkeld om parochies daarbij te helpen. Pas als de boodschap op verschillende manieren wordt overgebracht – en liefst zo persoonlijk mogelijk – komt deze ook goed aan. De kracht van reclame zit immers in herhaling. Daarom doen parochies er verstandig aan om een campagneplan op te stellen om aan de hand daarvan zovele mogelijk parochianen persoonlijk te benaderen om mee te doen met de Actie Kerkbalans. 

Meer informatie

 

PDF download

Economie & Bouwzaken

Jaarrekening parochie tijdig aanleveren

Anders kans om ANBI-status te verliezen

Subsidieregeling klein Limburgs erfgoed

Laatste kans om projecten in te dienen

Risico-inventarisatie voor parochies

Nu landelijk beschikbaar

Motto pelgrimstocht Vastenactie 2019: ‘Wandelen over water’

De Bisschoppelijke Vastenactie organiseert in 2019 voor de negende keer een pelgrimstocht. Die krijgt dit jaar het motto mee ‘Wandelen over water’. Dit heeft alles te maken met het centrale campagnethema van Vastenactie, waarin komend jaar water centraal staat. 

Als plek voor de pelgrimstocht is het gebied rond Weesp gekozen. Ook dat is geen toeval, want de regio onder Amsterdam staat bekend als een waterrijk gebied. De Pelgrimstocht wordt gehouden van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april 2019. Het betreft rondwandelingen die steeds in Weesp beginnen en eindigen. De tocht vertrekt elke morgen om 9.30 uur vanuit het Lichthuis, Waagplein 10 in Weesp.

 

Handboek Vastenactie

De pelgrimstocht is onder meer bedoeld om Vastenactie breder onder de aandacht te brengen. Afgelopen jaren heeft de wandeling ook diverse keren in Limburg plaatsgevonden. Alle parochies hebben inmiddels van het Missiesecretariaat van het bisdom een handboek Vastenactie gekregen om de campagne voor 2019 voor te bereiden. Daarin speelt komend jaar de toegang tot schoon drinkwater een belangrijke rol. In een groot aantal landen in de wereld is dat geen vanzelfsprekendheid.

Meer informatie

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Vredeslicht Bethlehem bereikt Limburg

Vredeslicht uit Bethlehem bereikt ook Limburg

Overzicht pastorale activiteiten 2019

Activiteitenkalender

Welkom thuis…. op het zomerkamp

Kampen voor jongens en meisjes

‘Teamspirit’ thema van Christoffeldag 

Op zaterdag 18 mei in Roermond

Huwelijkszondag op 10 februari in Steyl

Gastspreker kardinaal Wim Eijk

Lezing ‘lernen’ Dag van het Jodendom

In seminarie Redemptoris Mater Cadier en Keer

Nieuw magazine ‘Ja, ik wil’ voor aanstaande bruidsparen

Er is een volledig vernieuwde uitgave van het magazine voor huwelijksvoorbereiding ‘Ja, ik wil’ verschenen. Het magazine is een gezamenlijk initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) van het bisdom Roermond en het Sint-Franciscuscentrum van het bisdom Breda. 

Het magazine is bedoeld als aanvulling op de huwelijksvoorbereidingsbijeenkomsten die in veel parochies plaatsvinden. In het rijk geïllustreerde blad staan tal van artikelen over liefde, het geheim van een gelukkige relatie en veel interviews en getuigenissen van echtparen. 

“In ons bisdom wordt al jarenlang huwelijksvoorbereiding gegeven door teams die uit een echtpaar en een priester bestaan,” legt Vivi Demandt van het CHG uit. “Het echtpaar vertelt onder meer vanuit eigen ervaring over de ups en downs in hun huwelijk.” Daarbij komen onderwerpen als verschillen tussen man en vrouw, communicatie, vergeving, trouw, opvoeding, vruchtbaarheid, de vijf talen van de liefde, bidden en wat te doen als het moeilijk wordt, aan bod. “Daarnaast zijn natuurlijk ook de gesprekken met de priester die een bruidspaar trouwt,” van belang. 

In het nieuwe magazine ‘Ja, ik wil’ worden deze onderwerpen verder uitgewerkt en vooral geïllustreerd met ervaringen van echtparen. Zo is er een jong echtpaar dat net hun tweede kindje verwachtte toen hij een hersenbloeding kreeg. In het magazine vertellen ze hoe ze daarmee als echtpaar omgaan en welke rol het geloof daarbij speelt. “We ervaren dat God met ons meewandelt, wat er ook gebeurt!,”  zo vertellen ze nu een paar jaar later in het magazine.

Wat betreft seksualiteit en vruchtbaarheid is er een getuigenis van een jong echtpaar dat kwam aanwaaien bij een cursus. Demandt: “Ze kregen van hun gynaecoloog te horen dat ze nooit kinderen konden krijgen. Daarna hoorden ze tijdens de huwelijksvoorbereiding van natuurlijke geboorteregeling en volgden de cursus Fertility Care. Na een paar maanden verwachtten ze een kindje en inmiddels hebben ze er twee. Elke keer blijkt weer dat jonge mensen blij zijn om deze informatie te ontvangen, terwijl menigeen het moeilijk vindt om erover te beginnen.”

In het magazine wordt ook een overzicht gegeven van diverse katholieke initiatieven die een aanbod hebben gericht op jonge mensen en hun vragen. Van Family Factory (opvoeding) tot Bewust Katholiek (video’s over sacramenten). 

PDF download

44e Dies grootseminarie gevierd

Elk jaar op 8 december viert het grootseminarie Rolduc zijn verjaardag: de Dies Natalis.
Omdat de 8e dit jaar op een zaterdag viel, werd het feest op vrijdag 7 december gevierd.
Alle priesterstudenten en een groot aantal pristers uit het bisdom waren hierbij aanwezig.
Eregast was bisschop Ron van den Hout van Groningen,
die vóór zijn benoeming tot bisschop enige tijd docent was op Rolduc.
In zijn voordracht keek hij vanuit bijbels perspectief naar de multiculturele samenleving.
Tijdens de Dies werd ook een nieuw boek van hulpbisschop Everard de Jong gepresenteerd.

Bekijk fotoreportage  

Agenda

Zondag 16 december

Derde zondag van de Advent

Op de derde Zondag van de Advent viert de Kerk Zondag Gaudete. De advent is halverwege. Kerstmis nadert.

Zondag 23 december

Vierde zondag van de Advent

Laatste zondag van de voorbereidingstijd op Kerstmis.

24, 25 en 26 december

Hoogfeest van Kerstmis

We vieren de geboorte van Onze Heer Jezus Christus. 

Zondag 30 december

Feest van de Heilige Familie

Vandaag wordt voor de laatste keer de televisiemis van de KRO uitgezonden vanuit de basiliek in Meerssen. 10.30 uur op NPO2.

Dinsdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsdag, het begin van 2019. Vandaag viert de kerk het feest van de Heilige Maria, Moeder van God.

 

NB: In tegenstelling tot voorgaande jaren is er vandaag géén Nieuwjaarsreceptie bij het bisdom.

Vrijdag 4 januari

Nieuwjaarsreceptie bisdom

15.30 uur: Vespers bij gelegenheid van het afscheid van Mgr. Schnackers in de Caroluskapel in Roermond.

16.15 uur:  Nieuwjaarsreceptie bisdom en tevens afscheidsreceptie van Mgr Schnackers.

Locatie: Swalmerstraat 100 in Roermond.

-->