Bisdom vraagt parochies: 'Denk na over toekomst kerkgebouwen'

Het bisdom Roermond heeft alle parochiefederaties in Limburg gevraagd om een toekomstvisie op te stellen voor de kerkgebouwen in hun federatie. Het bisdom wil graag dat de parochies nadenken over de toekomst van hun geloofsgemeenschap en welke rol ze daarin voor de kerken weggelegd zien over 5, 10 en 20 jaar. Hiervoor is een handreiking gemaakt, die bedoeld is als hulpmiddel voor kerkbesturen om een reële toekomstvisie voor hun kerkgebouwen te ontwikkelen. 

‘Het huis van God in de parochie’. Zo heet de handreiking die onder alle parochies is verspreid. Daarin wordt eerst beschreven wat de sacrale rol van het kerkgebouw in de rooms-katholieke eredienst is. Vervolgens wordt ingezoomd op de urgentie voor elk samenwerkingsverband van parochies om een eigen beleid voor kerkgebouwen te formuleren. De handreiking sluit af met de vraag aan alle kerkbesturen om vóór 1 augustus 2024 een pastorale visie en een functiebeschrijving voor hun kerkgebouwen op te stellen voor de komende 5, 10 en 20 jaar.

Proactief
De handreiking is het resultaat van besprekingen die het afgelopen jaar in diverse gremia van het bisdom hebben plaatsgevonden. Het onderhoud en behoud van kerkgebouwen wordt een steeds grotere opgave voor parochies, die daar vaak niet meer de financiële middelen voor hebben. Door het teruglopend kerkbezoek worden sommige kerken nog maar heel beperkt gebruikt. De handreiking zegt daarover dat “het aantal kerkgebouwen in overeenstemming moet worden gebracht met de geloofsgemeenschap die we op dit moment zijn”.

Het bisdom Roermond heeft tot nu toe altijd gekozen voor de weg van de geleidelijkheid als het om sluiten van kerken gaat. “De vraag is of dat genoeg is,” zegt algemeen gedelegeerde Harry Quaedvlieg van het bisdom. “Door pas over de toekomst van een kerkgebouw na te denken op het moment waarop openhouden echt niet meer gaat, blijven we steeds achter de feiten aanlopen. Wat we graag willen, is dat kerkbesturen – als eigenaars van de kerkgebouwen – proactief een visie ontwikkelen wat voor soort parochie ze willen zijn en hoeveel kerken ze daarvoor nodig denken te hebben.”

Volgens Quadvlieg kan dat in het ene geval betekenen dat een parochiefederatie met bijvoorbeeld vier kerken besluit om terug te gaan naar één, terwijl een andere federatie tot de conclusie komt dat ze ook in de toekomst twee of meer kerkgebouwen nodig hebben. “Het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk kerken te sluiten, maar ook niet om zoveel mogelijk kerken open te houden,” zegt Quaedvlieg. “Het gaat erom de kerkgebouwen pastoraal zo optimaal mogelijk in te zetten voor het parochiële leven.”

Toekomstvisie
In de handreiking wordt ook verwezen naar de kerkenvisies die veel gemeentes op dit moment aan het opstellen zijn. Parochies wordt geadviseerd daar hun voordeel mee te doen, zonder het initiatief uit handen te geven. Om tot een eigen toekomstvisie voor de kerkgebouwen te kunnen komen, is een helder pastoraal beleid van de parochiefederatie volgens Quaedvlieg een belangrijk startpunt. Hij nodigt parochies uit om creatief te zijn en bij de toekomst van kerkgebouwen ook na te denken over bestemmingen als diaconale activiteiten, gezinskerk, catechetisch centrum, bedevaartkerk of kerk voor bijzondere gelegenheden.

Ook medegebruik of nevenbestemming van een kerkgebouw is bespreekbaar, maar in de handreiking wordt parochies geadviseerd om bij dergelijke oplossingen vooral te kijken of dit op de lange termijn levensvatbaar is. Tenslotte wordt aan kerkbesturen een lijst met mogelijke selectiecriteria aangereikt als hulpmiddel om tot een toekomstvisie en functiebeschrijving van hun kerkgebouwen te komen.

In november worden er op drie plaatsen in het bisdom regiobijeenkomsten voor leden van kerkbesturen gehouden om met het bisdom over de toekomst van de kerkgebouwen in gesprek te gaan. Alle kerkbesturen hebben een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Download handreiking toekomst kerkgebouwen

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Jaarverslag bisdom gepubliceerd

Terugblik op 2022

Diakenwijding in kathedraal Roermond

Op zaterdag 28 oktober

Startdag Vastenactie op 18 november

Leven in een veranderende wereld

Kerkbijdrage vraagt om lokale aanpak

Voorbereiding Actie Kerkbalans gestart

Kerkprovincie naar Baarn verhuisd

Nieuws adres secretariaat R.-K. Kerkgenootschap

Regioavonden Kruisen en Kapellen

In oktober en november

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen oktober 2023

Oud-pastoor Chris Janssen overleden

Op dinsdag 3 oktober

Reli-zoekrubriek Vraag & aanbod

Wie kan helpen?

Website vier.nu nodigt uit om Allerheiligen & Allerzielen te vieren

Wat vieren we met Allerheiligen? Wat verstaan we eigenlijk onder ‘heiligen’? En waar bidden we precies voor met Allerzielen? De website vier.nu geeft antwoord op deze vragen en meer. In de aanloop naar de katholieke feestdagen op 1 en 2 november is op de site allerlei achtergrondinformatie te vinden over Allerheiligen en Allerzielen. Behalve informeren wil de site gelovigen oproepen om de hoogfeesten mee te vieren in de eigen parochie.

Met de website vier.nu wil de Rooms-katholieke Kerk mensen oproepen zoveel mogelijk naar de vieringen in de eigen, lokale parochie te gaan. Ook rond de viering van Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november zijn er in veel parochies speciale vieringen. Op de site vier.nu wordt informatie beschikbaar gemaakt over deze hoogfeesten binnen de katholieke kerk.

Een belangrijke link op de website gaat vervolgens naar de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen, vinden bezoekers het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er rond Allerheiligen en Allerzielen wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Allerheiligen en Allerzielen
Allerheiligen is, evenals Allerzielen, geen officiële feestdag in Nederland. Maar het is wel een belangrijk hoogfeest binnen de katholieke kerk. Met de oproep ‘Vier Allerheiligen’ benadrukt de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest te vieren, waarin bekende en onbekende heiligen worden herdacht en geëerd. De dag na Allerheiligen is het Allerzielen; op deze dag bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn.

Vier.nu
De site vier.nu biedt onder meer informatie over de verschillende vieringen en tradities rond deze hoogfeesten, evenals uitleg van belangrijke kernbegrippen. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en steeds meer hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar vier.nu.

Vier.nu Bekijk video

PDF download

Pastorale projecten

Kom naar Laudato Si'-inspiratiedag

Zaterdag 4 november in Roermond

Themamiddag resonansgroep Jodendom

Lezing over verhouding joden-katholieken in 19e eeuw

Avond Academie Rolduc over heiligheid

Op vrijdag 24 november

Willibordzondag op 4 en 5 november

Hebben wij niet allen één Vader?

Katholieke Dovendag in Den Bosch

Op zaterdag 11 november

Vacature medewerker Jongeren & Catechese

Landelijk bureau Jong Katholiek

Agenda

Zondag 22 oktober

Wereldmissiedag

De katholieke Kerk viert vandaag Wereldmissiedag. In parochies over de hele wereld wordt stil gestaan bij de gezamenlijke zending. Ook wordt gecollecteerd voor Missio/Pauselijke Missiewerken

Woensdag 1 november

Allerheiligen

Hoogfeest van Allerheiligen. De kantoren van het bisdom Roermond zijn vandaag gesloten.

Donderdag 2 november

Allerzielen

Bij gelegenheid van Allerzielen is er 's ochtends om 8.00 uur een requiemmis in de bisschoppelijke grafkapel. Hoofdcelebrant is hulpbisschop Mgr. De Jong. De grafkapel bevindt zich op het Oude Kerkhof in Roermond. 

Dinsdag 7 november

Meeloopdag Grootseminarie

Tussen 5 en 11 november wordt in alle Nederlandse bisdommen aandacht besteed aan het thema Roepingen. In het kader daarvan is er op dinsdag 7 november een meeloopdag op het grootseminarie Rolduc voor mannen die willen weten of priester worden iets voor hen zou kunnen zijn. Lees verder

-->