Onderzoek: Gelovigen verwachten actie van Kerk tegen eenzaamheid

De Kerk moet een actieve rol spelen in de eenzaamheidscrisis. Dat vinden kerkbetrokken gelovigen uit heel Nederland. Maar liefst 88 procent van de kerkgangers ziet het als een belangrijke taak voor plaatselijke kerken om iets te doen tegen eenzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. Veel kerken pakken die taak al op: negen op de tien gelovigen zegt te weten dat hun kerk een actieve rol vervult bij verschillende crises (91 procent). En driekwart (76 procent) van de gelovigen verwacht die houding ook.

Die uitkomst is onderdeel van een breder verwachtingspatroon, waarbij gelovigen uit het hele land het terecht vinden dat de plaatselijke kerk een actieve rol speelt bij maatschappelijke crises. Vooral wanneer deze een directe impact hebben op het dagelijks leven van mensen wordt een actieve rol van de Kerk verwacht. Tijdens de presentatie van het onderzoek noemde bisschop Hans van den Hende, de voorzitter van de bisschoppenconferentie, de Kerk “een netwerk van liefde”. Hij zei het belangrijk te vinden dat lokale kerken in actie komen en ook mogelijkheden te zien om jongeren daarbij te betrekken.

Naast de eenzaamheidscrisis verwachten kerkgangers ook actie van de Kerk als het gaat om de vluchtelingencrisis (75 procent) en de energie/armoedecrisis (68 procent). Bij de stikstof- en de coronacrisis verwachten gelovigen daarentegen maar in zeer beperkte mate een actieve rol van hun kerk. Waarom dit laatste zo is, blijkt niet uit het onderzoek.

Hulp zoeken
Parochianen zoeken ook zelf steun bij de Kerk. Naast familie en vrienden is de parochie de eerste plek waar mensen aankloppen voor hulp. De kerk is vooral een bron van steun voor mensen die regelmatig naar de kerk gaan. Zeker 62 procent van deze trouwe bezoekers klopt aan bij de kerk in tijden van crisis, naast familie (81 procent) en vrienden (65 procent). “Bijzonder om te zien dat de plaatselijke kerk zo’n belangrijke plek heeft in het leven van veel trouwe kerkgangers. En dat de kerk een plek is waar zij hun toevlucht zoeken wanneer ze het moeilijk hebben”, zegt woordvoerster Anna Kruse van Actie Kerkbalans. Opmerkelijk is dat ook mensen die zelden of nooit naar de kerk gaan, de plaatselijke geloofsgemeenschap toch zien als een plek om steun te zoeken in moeilijke tijden.

Bijna een kwart van de mensen is bereid meer aan de Kerk te geven.

Meer geven
Het landelijk onderzoek is uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse Actie Kerkbalans die deze weken wordt gehouden. Aan het onderzoek hebben zo’n viereneenhalfduizend mensen deelgenomen, van wie ongeveer de helft katholiek en de helft protestant. Uit de resultaten blijkt dat ondanks de stijgende kosten voor levensonderhoud bijna alle respondenten (94 procent) bereid zijn hun eigen kerk financieel te blijven steunen. Bijna een kwart van de mensen is zelfs bereid meer te geven (21 procent). Ook veel parochianen die zelden of nooit naar de kerk gaan, willen de kerk toch blijven steunen (56 procent). Opvallend is ook dat een kwart van de respondenten die helemaal geen lid is van een christelijke kerk, toch bereid is aan een kerkgenootschap in de buurt te geven.

Actie Kerkbalans
In het onderzoek werden deelnemers ook gevraagd naar hun betrokkenheid bij Actie Kerkbalans. Verreweg de meeste gelovigen blijken Actie Kerkbalans te kennen en twee derde vindt de actie belangrijk voor de toekomst van hun kerk of parochie. Kerkgangers geven vooral graag voor hun plaatselijke kerk en dan met name voor concrete doelen, zoals het onderhoud van het gebouw of de pastorale beroepskrachten. Parochianen zien de kerk als een belangrijke plek om het geloof met anderen te delen en om er voor elkaar te zijn. Ze geven aan het ook van belang te vinden dat de Kerk een plek blijft voor een volgende generatie.

Download hele onderzoek Download infographic

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Mandaat vicaris Maessen jaar verlengd

Tot 8 december 2023

Weer ontmoetingsdagen voor priesters

Eind februari in Rolduc

Conferentie voor nieuwe kerkbestuurders

20 maart in Roermond

Nieuwe honoreringsregeling parochies

Vanaf dit weekeinde onine beschikbaar

Let op bij afspraken met providers

In geval van zend-/ontvangstinstallatie

financieel-administratief medewerker

In parochiefederatie Emmaüs

Benoemingen in het bisdom Roermond

Benoemingen januari 2023

Jubilea priesters en diakens 2023

Wie viert er een wijdingsjubileum?

Pater Hub Gelissen o.f.m.conv. overleden

Oud-pastoor Hoensbroek-Mariagewanden


Symposium verduurzamen religieus erfgoed

De provincie Limburg houdt op woensdag 8 maart in het Gouvernement in Maastricht het symposium ‘Verduurzamen Religieus Erfgoed’. Gedeputeerde Geert Gabriëls nodigt iedereen in Limburg die met het beheer van religieus erfgoed te maken heeft uit hieraan deel te nemen.

De gedeputeerde wil met dit symposium de noodzaak bespreken om religieus erfgoed te verduurzamen. Tijdens de bijeenkomst zullen onder meer enkele praktijkvoorbeelden over het verduurzamen van een kerk worden besproken. Daarnaast worden de aanwezigen geïnformeerd over het ontzorgingsprogramma ‘Maatschappelijk vastgoed’ en over de subsidieregeling ‘Kerken 2022-2023’.

Met het symposium wil de provincie eigenaars en beheerders van religieus erfgoed informeren over de verschillende mogelijkheden om te verduurzamen, maar ook om hen te inspireren om met verduurzaming aan de slag te gaan. Het programma is speciaal bedoeld voor ambtenaren en wethouders, die betrokken zijn met dit onderwerp én eigenaren van (religieus) erfgoed.

Het symposium op 8 maart begint om 12.00 uur met een lunch. Het inhoudelijke programma begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Belangstellenden kunnen zich tot 27 februari aanmelden. Wie op 8 maart niet kan deelnemen, maar wel op de hoogte gehouden wil worden, kan dit ook via de registratielink laten weten. Een aantal dagen voorafgaand aan het symposium ontvangen deelnemers een mail met alle praktische informatie.

Aanmelden

PDF download

Pastorale projecten

Landelijke inspiratiedag diaconie

Op 11 februari in Hilversum

Lezing in kader ‘Dag van het Jodendom’

Zondag 29 januari in Cadier en Keer

Dit jaar Wereldjongerendagen in Lissabon

Jongerenreis bisdom Roermond

Nieuwe stap in synodaal proces

Belangstellenden kunnen de komende twee weken nog reageren op een nieuw document in het kader van het synodaal proces. Het gaat om het verslag ‘Vergroot de ruimte van uw tent’ dat gemaakt is naar aanleiding van de eerste consultatieronde vorig jaar.

Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft paus Franciscus onder de titel ‘synodale weg’ een proces in gang gezet, waarbij gelovigen over de hele wereld gevraagd wordt hoe zij tegen bepaalde ontwikkelingen in de Kerk aankijken. Dit proces is verdeeld in enkele periodes. In het voorjaar van 2022 hebben alle parochies en overige belangstellenden de kans gehad hun mening te geven. Ook in het bisdom Roermond heeft een aantal parochies hierop gereageerd.

Een samenvatting van alle reacties die wereldwijd zijn verzameld, is in oktober gepubliceerd in het document ‘Vergroot de ruimte van uw tent’. Een volgende stap bestaat uit de bespreking van dit document in een bijeenkomst van bisschoppen per continent. De bijeenkomst voor Europa zal begin februari in Praag in Tsjechië plaatsvinden. In oktober van dit jaar én oktober volgend jaar vindt dan in Rome de eigenlijke bisschoppensynode plaats, waarop alle documenten en reacties worden besproken.

Paus Franciscus wil echter dat het synodaal proces een circulair karakter krijgt. Dat wil zeggen dat onderwerpen met enige regelmaat terugkeren en opnieuw besproken worden, waarmee een zo groot mogelijke betrokkenheid van lokale kerken wordt gecreëerd. Dit betekent dat het belangstellenden vrij staat om te reageren op het document ‘Vergroot de ruimte van uw tent’ dat op de centrale Europese bijeenkomst besproken wordt. Via onderstaande link is het document in een werkvertaling te downloaden. Parochies hebben dit al eerder toegestuurd gekregen.

Om een en ander te vergemakkelijken heeft het secretariaat van de synode aan het einde van het document drie vragen geformuleerd, waarop men graag een antwoord ontvangt. Deze vragen zijn te vinden bij nummer 106 op pagina 42 van de werkvertaling. Het wordt op prijs gesteld als parochies of andere betrokkenen het document bespreken en korte en krachtige antwoorden op de drie gestelde vragen formuleren. Deze antwoorden kunnen tot en met 1 februari ingestuurd worden

Download document Stuur reactie  

PDF download

Agenda

Zaterdag 21 januari

Priesterwijding

Priesterwijding van kapelaan Sabin Joseph (Susteren) in zijn thuisbisdom in India.

 

Zondag 4 t/m zondag 12 februari

Synodaal overleg

1e Europese continentale bijeenkomst synodale weg in Tsjechië.

Donderdag 16 februari

Priesterraadvergadering

Kwartaalvergadering van de priesterraad van het bisdom Roermond.

Zondag 19 t/m dinsdag 21 februari

Carnaval

In verband met Carnaval zijn de kantoren van het bisdom Roermond op maandag 20 en dinsdag 21 februari gesloten.  

-->