Afscheid Van Meijgaarden: ‘Blij dat het werk op andere manier doorgaat’

Twaalf jaar geleden werd hij door toenmalig bisschop Frans Wiertz gevraagd om hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in het bisdom Roermond te worden. Nu neemt de 76-jarige Wim van Meijgaarden afscheid. “De oude structuur was niet te handhaven, maar ik ben blij dat het werk op een andere manier doorgaat.”

Voordat hij in 2009 naar Limburg kwam, was pater Wim van Meijgaarden S.S.S. vele jaren actief in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Eerst als diaken en pastoor en als deken van Nijmegen en later als bisschoppelijk vicaris en vicaris-generaal. Toen die functies ophielden, vroeg bisschop Wiertz hem of hij naar het bisdom Roermond wilde komen om hoofdaalmoezenier van Sociale Werken, lid van de bisdomstaf en pastoor van Meerssen te worden . “Ik had ooit wel van het bestaan van de aalmoezeniers gehoord via de Lourdesbedevaarten, waarvoor ik ook actief ben, maar wat ze precies deden wist ik niet. In het bisdom Den Bosch kenden we geen sociale aalmoezeniers. Diaconie en caritas zijn daar van oudsher meer via de dekenaten georganiseerd,” legt Van Meijgaarden terugkijkend uit.

Eenmaal naar Meerssen verhuisd, bleek Van Meijgaarden snel te aarden in de Limburgse löss. Hij kreeg enige landelijke bekendheid door de televisiemissen van de KRO, die vele jaren vanuit de basiliek in Meerssen werden uitgezonden. In die basiliek speelt de devotie voor de eucharistie een belangrijke rol en dat past weer goed bij de spiritualiteit van de paters sacramentijnen, waarvan Van Meijgaarden lid is. Daarnaast werd hij als hoofdaalmoezenier ook lid van de bisdomstaf en vervulde hij nog diverse taken bij zijn congregatie, was hij voorzitter van de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken en lid van de BCCM, de mediacommissie van de Bisschoppenconferentie. Het was dus soms schipperen met zijn tijd tussen de drie parochies van Meerssen, het werk van hoofdaalmoezenier en zijn overige taken. Vanwege zijn leeftijd heeft Van Meijgaarden met ingang van deze maand zijn taak als hoofdaalmoezenier en staflid neergelegd.

 

Wat was eigenlijk uw taak als hoofdaalmoezenier?

“Op de eerste plaats leiding geven aan de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. Die dienst onderhield contacten met allerlei sociale en maatschappelijke instellingen in Limburg. Mijn voorgangers als hoofdaalmoezenier hadden heel nauwe banden met de politiek, met de vakbonden en de standsorganisaties. Die rol is in de loop van de jaren wel veranderd. Op de eerste plaats omdat ik helemaal geen politiek dier ben en me ook niet zo thuis voelde in de wereld van werkgevers, maar ook omdat de rol van de Kerk bij de maatschappelijke organisaties veranderd is. Standsorganisaties bestaan bijna niet meer, met uitzondering van de LLTB.”

 

Hoe kwam Mgr. Wiertz indertijd bij u terecht?

“Hij kende mij uit de mediacommissie en tijdens mijn priesteropleiding heb ik mij veel bezig gehouden met het werk van de Duitse theoloog Johann Baptist Metz. Die heeft veel geschreven over de rol van de Kerk midden in de samenleving en de verbondenheid met maatschappelijke organisaties. Dat is precies het werkterrein van de aalmoezeniers van Sociale Werken.”

 

U was in zekere zin een opvolger van de legendarische Mgr. Henri Poels, die aan het begin van de vorige eeuw nogal wat sociale projecten in Limburg op poten heeft gezet.

“Dat klopt. Toen ik kwam, wees bisschop Wiertz me er ook op dat ik in zo’n 100 jaar tijd pas de vierde opvolger van Poels was. De hoofdaalmoezeniers voor mij hebben die functie heel lang uitgeoefend. Maar ik heb mij nooit met Poels willen vergelijken. Hij werkte in een tijd waarin het noodzakelijk was dat de Kerk zich met allerlei maatschappelijke taken bezighield, omdat niemand anders dat deed. Toen ik aantrad, had de overheid veel van het welzijnswerk overgenomen en had de Kerk zich juist daaruit teruggetrokken. Overigens in Limburg minder dan in de rest van het land. Het was voor mij een van de verrassingen toen ik naar Limburg kwam, dat hier nog zoveel dwarsverbanden tussen de Kerk en maatschappelijke organisaties bestaan.”

 

Is er nog een taak voor de Kerk op het sociale vlak?

“Zeker. Aandacht voor de zwakkeren is een van de belangrijke pijlers van de Kerk. Maar de rol van de Kerk hierin is wel veranderd. Poels zette zich in op terreinen die anderen lieten liggen. In zijn tijd waren dat zaken als volkshuisvesting en arbeidsomstandigheden. Diaconaal werk vanuit de Kerk houdt zich nu veel meer bezig met huiskamerprojecten, vluchtelingenwerk, eenzaamheid, racisme, milieuproblematiek en nieuwe vormen van armoedebestrijding. Dat zijn de vraagstukken die nu om onze aandacht vragen.”

 

Toch is er ook wel eens kritiek te horen dat er in parochies relatief weinig aandacht voor diaconie is.

“Dat is op zich ook logisch verklaarbaar, omdat de aalmoezeniers dat deden. Toen ik kwam, was er bij de Dienst Kerk en Samenleving nog een heel team van wel vijf of zes aalmoezeniers en stafmedewerkers die zich allemaal met een regio of een bepaald taakveld bezighielden. De priesters zijn in de loop van de jaren bijna allemaal met emeritaat gegaan of kregen andere pastorale taken, waardoor het team heel klein werd. Toen viel op dat er in parochies zelf niet altijd veel aandacht voor diaconie is.”

 

Bij de reorganisatie van het bisdom anderhalf jaar geleden is de Dienst Kerk en Samenleving opgeheven. Dat moet voor u als hoofdaalmoezenier niet leuk zijn geweest.

“Het was jammer dat we afscheid moesten nemen van een aantal goede medewerkers. Zij hadden heel veel contacten in het veld en kenden veel mensen. Maar de structuur was niet meer overeind te houden. De wereld om ons heen is te zeer veranderd om nog met die oude insteek van sociale aalmoezeniers te kunnen werken. Diaconie blijft een belangrijke taak voor de Kerk, maar het moet anders georganiseerd worden. Op de eerste plaats ligt hier een taak voor parochies die lokaal kleinschalige projecten kunnen ondersteunen. Daarnaast ben ik blij dat enkele fondsen die voorheen de Dienst Kerk en Samenleving ondersteunden, zich samengepakt hebben en een nieuwe stichting zullen oprichten, die het werk dat voorheen de aalmoezeniers deden nu op een nieuwe manier gaat doorzetten. De bisschop heeft hier van harte mee ingestemd en de stichting zal in de loop van dit voorjaar actief worden en in de maanden voor de zomervakantie gestalte krijgen. We hopen 1 mei een en ander openbaar te kunnen maken en met de nieuwe stichting naar buiten te kunnen treden. In de opstartfase zal ik ook namens het bisdom lid van het stichtingsbestuur blijven.”

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Contante giften niet meer aftrekbaar

Nieuwe belastingregel

Jaarlijkse chrismamis in kleine kring

Woensdag 31 maart

Intranet voor parochies deze week online

Intranet voor parochies deze week online

Priesterwijdingen op verschillende dagen

In Nederland, India en Sri Lanka

Erfgoedproject gaat verhalen verzamelen

Medewerkers benaderen parochies

Nieuwe Analecta online beschikbaar

Te downloaden van website bisdom

De Sleutel voor alle leden kerkbesturen

Eenmalige promotie-actie

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen maart 2021

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Nieuwe commissie parochievitalisering opgericht

Het bisdom kent sinds kort een nieuwe Commissie Vitalisering. Deze zal zich onder leiding van hulpbisschop Everard de Jong inzetten om parochies te ondersteunen bij het vitaliseringsproces.

De oprichting van de nieuwe commissie is een van de zaken die voortvloeien uit de Beleidsbrief 2020, die bisschop Harrie Smeets in oktober vorig jaar heeft geschreven. Eerder was er al een Commissie Herstructurering opgericht onder leiding van vicaris-generaal Mgr. René Maessen. Deze commissie richt zich vooral op de vorming van federaties, die tegen het einde van dit jaar moet zijn afgerond.

De nieuwe commissie bestaat naast Mgr. De Jong uit vertegenwoordigers van verschillende taakvelden, zoals catechese, liturgie en diaconie. De commissie wil met parochies in gesprek gaan over de pastorale beleidsplannen die ze eerder zelf hebben opgesteld en de eventuele behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering daarvan.

Aan alle dekenale besturen is gevraagd om per dekenaat één contactpersoon parochievitalisering te zoeken die als trait-d’union tussen de parochiefederaties of federaties in oprichting en de Commissie Vitalisering kan functioneren. Op deze wijze hoopt het bisdom het proces van vitalisering te kunnen begeleiden met iemand die dicht bij de parochies in het eigen dekenaat staat.

Alle parochies zijn onlangs over de oprichting van de nieuwe Commissie Vitalisering geïnformeerd. Parochiefederaties of federaties in oprichting die in gesprek willen met de commissie kunnen dit via hun eigen deken kenbaar maken.

PDF download

Conferentie over Missionaire Parochie nu in maart 2022

Vorig jaar maart zou de Canadese priester James Mallon naar Nederland komen om tijdens de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ te spreken over zijn boek ‘Als God renoveert’. Vanwege de lockdown ging de conferentie niet door. Er is nu een nieuwe afspraak met Mallon gemaakt op 24 en 25 maart 2022. De conferentie zal plaatsvinden op de wijze die dan mogelijk is.

Mallon is auteur van de bestseller ‘Als God renoveert’, waarin hij een succesvolle methode beschrijft om parochies te vitaliseren. Ook in Nederland bestaat er grote belangstelling voor zijn boek. De voor vorig jaar aangekondigde conferentie was binnen enkele dagen uitverkocht.

Om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s met betrekking tot coronamaatregelen, heeft de organisatie van de nu voor maart 2022 geplande conferentie besloten om deze te verplaatsen van de oorspronkelijk locatie in Oudenbosch naar Evenementenlocatie Breepark in Breda. Deze nieuwe plek biedt mogelijkheden om te kunnen omgaan met eventueel dan geldende coronamaatregelen en de conferentie ook te kunnen laten plaatsvinden op ‘anderhalve meter’ afstand. Daarnaast is er op de nieuwe locatie ruimte voor meer deelnemers.

Inschrijven voor de tweedaagse conferentie is nu al mogelijk. Om verzekerd te zijn van een plaats worden belangstsellenden gevraagd om niet te lang te wachten. Het staat parochies vrij om ook andere geïnteresseerden uit te nodigen om deel te nemen. Het bisdom Roermond beveelt de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ van harte aan bij leden van kerkbesturen en pastorale teams in Limburg.

 

Webinars
Op weg naar maart 2022  worden verschillende webinars en activiteiten als voorbereiding aangeboden. Ook dit voorjaar vinden er al enkele plaats:

 

Leiding geven vanuit een team aan de parochie

Dinsdagavond 23 maart 2021 van 20 tot 21 uur

Belangrijk bij parochievernieuwing is om goed leiding te geven aan een parochie. In de katholieke Kerk is de pastoor de eindverantwoordelijke, de leider van een parochie. De vraag is hoe hij zijn leiderschap uitoefent. Vanuit ‘Divine Renovation’ en ‘Rebuilt’ wordt aanbevolen om leiding te geven vanuit een team.  

 

Leiding geven: visie ontwikkelen en communiceren in de parochie

Donderdagavond 15 april 2021 van 20 tot 21 uur

Thomas van Aquino omschrijft leiding geven of besturen als ‘”iets op passende wijze tot het vereiste doel voeren”. Een belangrijk onderdeel van leiderschap is dan ook om dit doel voor ogen te hebben. Zeker als het gaat om een missionaire parochie is de vraag: waar gaat het heen? 

 

Gastvrijheid in de missionaire parochie

Woensdagavond 19 mei 2021 van 20 tot 21 uur

Meer inhoudelijke informatie over dit webinar volgt. Reserveer de datum alvast in uw agenda.

 

Aanmelden webinars 2021 Aanmelden conferentie 2022

PDF download

Vier Pasen

De Nederlandse bisdommen hebben samen de campagne Vier Pasen opgezet.
Laat weten hoe uw parochie dit jaar Pasen viert.

Vier Pasen (campagnesite) Vier Pasen bisdom Roermond

Agenda

Vrijdag 19 maart

Hoogfeest van Sint-Jozef

Bij gelegenheid van het Jaar van Sint-Jozef draag bisschop Harrie Smeets vandag om 10.30 uur een eucharistieviering op in het bedevaartoord van St.-Jozef in Smakt.
Volg livestream 

Donderdag 25 maart

Hoogfeest van Maria-Boodschap

De Kerk viert vandaag het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, ook bekend als Maria-Boodschap.

Zondag 28 maart

Palmzondag

Palmzondag - begin van de Goede Week, waarin het lijden van Christus wordt herdacht. 

Woensdag 31 maart

Chrismamis

Om 19.00 uur viert de bisschop met klein aantal genodigde priesters de chrismamis in de kathedraal in Roermond. Vanwege de coronamaatregelen dit jaar helaas een besloten viering.

Donderdag 1 april

Witte Donderdag | The Passion

Vandaag viert de Kerk de instelling van de eucharistie. Het jaarlijks tv-programma The Passion wordt vanavond live vanuit Roermond uitgezonden op NPO1 (20.30 uur).

Vrijdag 2 april

Goede Vrijdag

Herdenking van het lijden en sterven van Christus. 

De kantoren van het bisdom zijn vandaag gesloten. 

Zondag 4 en maandag 5 april

Pasen

Viering van de verrijzenis van de Heer.

Zaterdag 10 april

Info-ochtend Theologisch Instituut Rolduc

Vandaag vindt in Rolduc de uitgestelde Info-ochtend van het Theologisch Instituut plaats. Dit is de opleiding voor diaken, pastoraal werkers, godsdienstdocenten en catechisten van het bisdom Roermond. Lees verder

Donderdag 15 april

Dekensvergadering

De dekens van de dertien dekenaten in Limburg vergaderen vandaag met de staf van het bisdom. 

-->