Geld voor diaconie beschikbaar

Stichting Tijdig wil ‘makelen en schakelen’

De stichting Tijdig en enkele fondsen willen parochies in Limburg graag ondersteunen bij diaconale projecten. De stichting Tijdig wil kerkelijke en maatschappelijke projecten met elkaar verbinden en de Hendrix Stichting en de Edmond Beelstichting zijn bereid deze financieel mogelijk te maken. Zij roepen parochies op om projecten in te dienen.

Precies een jaar geleden ging de stichting Tijdig van start om een deel van het werk voort te zetten dat voorheen door de Dienst Kerk en Samenleving (DKS) van het bisdom werd gedaan. Bij de reorganisatie van het bisdom in 2019 werd de Dienst DKS opgeheven, maar enkele landelijke en regionale fondsen bleken bereid om samen een gedeeltelijke doorstart te financieren. Ook het bisdom heeft hieraan een bijdrage geleverd.

Er werden twee parttime kwartiermakers aangesteld, die diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten in Limburg in kaart brengen en met elkaar proberen te verbinden. “We hebben als stichting Tijdig zelf geen pot geld om uit te delen, maar we willen wel graag bemiddelen,” zegt Petra Ritzen, een van de kwartiermakers. “Makelen en schakelen, noemen we dat. Omdat we het netwerk kennen, kunnen we heel snel doorverwijzen.”

Haar collega René Haustermans beaamt dat: “Er zijn heel veel initiatieven in Limburg op het gebied van armoedezorg, schuldenproblematiek, hulp aan vluchtelingen of aan dak- en thuislozen. Wij proberen ze met elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen.” Zo is er onlangs in Parkstad een bijeenkomst geweest van lokale stichtingen die samen 150 vrijwilligers hebben en die nu bij elkaars projecten helpen. 

Evangelie in praktijk
Volgens beide kwartiermakers zijn bij deze projecten veel vrijwilligers betrokken die dit werk vanuit hun geloof doen. “Het zijn niet altijd trouwe kerkgangers, maar wel mensen die het evangelie in praktijk brengen,” zegt Ritzen. “Al zullen ze dat zelf nooit zo noemen, het is voor hen een vorm van zingeving. Vooral wanneer ze niet hoeven te vergaderen, maar concreet de handen uit de mouwen kunnen steken.” Naast het doorverwijzen van mensen en projecten wil Tijdig ook zelf initiatieven nemen, zoals het opzetten van een vrijwilligersacademie. Haustermans: “Het idee erachter is om kennis te delen, zodat niet ieder initiatief zelf het wiel hoeft uit te vinden.”

Ritzen en Haustermans willen bij hun werk ook graag de parochies in Limburg betrekken. “Wij kunnen hen helpen wegen te ontdekken om meer aan gemeenschapsvorming en verbinding te doen,” zegt Ritzen. “Daarover willen we graag het gesprek met parochies aangaan.” Diverse kerken kennen al een eigen voedsel- of kledingbank. Op andere plaatsen probeert men jongeren in contact te brengen met daklozen of werken parochies actief mee aan de opvang van vluchtelingen. Maar de kwartiermakers lopen ook regelmatig tegen parochies aan die helemaal niets aan diaconie doen. “Of niet doorhebben dat ze het doen,” zegt Haustermans. “Als je naar een diaconaal project vraagt weten ze dat niet te noemen. Wanneer je dan wat doorvraagt, blijkt er toch van alles te zijn rond armoede en eenzaamheid.”  

Fondsen
Juist voor het diaconale werk van parochies hebben fondsen als de Hendrix Stichting en de Edmond Beelstichting geld beschikbaar. “Maar we hebben dit hele jaar niet één aanvraag van een parochie gekregen,” zegt Hub Vossen, oud-medewerker van de Dienst Kerk en Samenleving en voorzitter van de Hendrix Stichting. Hoe dit komt weet hij niet. “Alle parochies zijn aangeschreven, dus ze zouden moeten weten dat we bestaan.” Wel is hij bang dat veel aandacht van pastorale teams wordt opgeslokt door liturgie en catechese, waardoor ze de diaconie wat uit het oog verliezen. “Terwijl mensen soms met heel kleine dingen al geholpen zijn.” Vossen wijst in dit verband op het Tientjesfonds, dat nog niet zo lang geleden in het leven is geroepen. “Dat is bedoeld voor mensen die direct kleinschalige hulp nodig hebben en soms met een paar tientjes al geholpen zijn.” Parochies die met een diaconaal project aan de slag willen kunnen contact opnemen met de Stichting Tijdig of een projectaanvraag indienen bij de genoemde stichtingen.  

Stichting Tijdig Hendrix Stichting Edmond Beelstichting

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Oud-bisschop Wiertz viert 80e verjaardag

Op vrijdag 2 december

Adventsboodschap van bisschop

Voor 1e zondag van de Advent

Televisiemissen voortaan vanuit Roermond

Na drie jaar afscheid van Waubach

Parochies regio Susteren gaan fuseren

Nieuwe naam: Christus Salvator

Kerken Puth en Boekend gesloten

Officieel aan eredienst onttrokken

Mini-conferentie Missionaire Parochie

Sprekers bekend, aanmelding geopend

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemigen november 2022

Reli-zoekrubriek Vraag en Aanbod

Wie kan helpen?

Overleden priesters in afgelopen periode

De Hilster en Van Can

Bisdom verhuist naar één locatie in Roermond

Het bisdom Roermond gaat de kantoren van alle medewerkers en de woning van de bisschop concentreren op één centrale locatie in Roermond. Op dit moment is het bisdom nog op twee plekken gevestigd. In de toekomst wordt het voormalige grootseminarie aan de Swalmerstraat het woon- en werkadres van de bisschop en het kantooradres voor de medewerkers van het bisdom.

Bisschop Harrie Smeets heeft na uitvoerig overleg met diverse adviseurs dit principebesluit genomen. De komende maanden zal dit plan verder uitgewerkt worden. Binnen het bestaande gebouwencomplex aan de Swalmerstraat worden een appartement voor de bisschop en enkele gastenruimtes gecreëerd. De rest van het pand is al in gebruik als kantoor voor een deel van het bisdompersoneel en wordt geschikt gemaakt voor alle medewerkers, met aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen. Ook worden de bestaande ruimtes voor vergaderingen en representatieve ontvangsten gerenoveerd.

Het besluit dat nu genomen is, is een uitvloeisel van de reorganisatie van het bisdom drie jaar geleden. Toen werd al aangekondigd de huisvesting van het bisdom te heroverwegen. Voor de locatie Swalmerstraat is onder andere om historische en praktische redenen gekozen. Het pand is goed bereikbaar, heeft een eigen parkeergelegenheid en ruime vergaderfaciliteiten. Bovendien heeft het gebouw met de bekende Caroluskapel al meer dan 600 jaar een religieuze bestemming.

De oudste delen van het complex dateren uit de 14e eeuw. Tot 1783 was het een klooster van kartuizer monniken. Daarna heeft het korte tijd dienst gedaan als klooster voor zusters norbertinessen. In de 19e eeuw bracht toenmalig bisschop Johannes Paredis de priesteropleiding van het heropgerichte bisdom Roermond in het gebouw onder. Sindsdien is het pand eigendom van het bisdom Roermond. In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben diverse diensten van het bisdom al hun intrek in het pand genomen.

Nu de hele bisdomorganisatie naar de Swalmerstraat verhuist, betekent dit dat het huidige bisschopshuis aan de Paredisstraat in Roermond een andere bestemming gaat krijgen. Welke dat is, is nog niet bekend. Het bisdom wil het pand niet verkopen, maar zelf herbestemmen. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel onderzocht. De voormalige stadsboerderij is sinds 1860 als bisschopshuis in gebruik. Voor die tijd woonden de bisschoppen op diverse locaties in de stad. Voor de voormalige bisdomkantoren aan de Neerstraat in Roermond wordt bekeken of deze in het herbestemmingsplan van het huidige bisschopshuis meegenomen kunnen worden.

PDF download

Actie Kerkbalans

Bestuurdersconferentie over Kerkbalans

Maandag 12 december

De rol van de kerk in tijden van crisis

Onderzoek van Actie Kerkbalans

Nieuw: deurbanners voor kerkbalans

De eerste 100 exemplaren gratis!

Belangstellenden kunnen solliciteren voor DPR

Belangstellenden kunnen solliciteren 

Elk bisdom hoort een Diocesane Pastorale Raad (DPR) te hebben. Dit is een adviesraad die samengesteld is uit gelovigen van het bisdom. De afgelopen jaren kende het bisdom Roermond geen DPR. Bisschop Harrie Smeets wil deze nu weer in het leven roepen. Anders dan voorheen wordt deze raad niet meer samengesteld uit afgevaardigden van dekenaten of maatschappelijke organisaties, maar kan iedereen die geïnteresseerd is zichzelf aanmelden.

Het belangrijkste doel van de Diocesane Pastorale Raad is om samen met de bisshop en zijn staf na te denken over de plaats en de opdracht van de katholieke Kerk in de huidige Limburgse samenleving en over de vraag hoe het geloof kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties. De Kerk wordt gevormd door alle gelovigen – leken, priesters, diakens en religieuzen – die samen het volk Gods vormen en ook samen staan voor de beleving, de viering en het uitdragen van het geloof. Het lidmaatschap van de DPR biedt gelovigen een mogelijkheid om actief invulling hieraan te geven. Dit past ook geheel in het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet.

Profiel kandidaten
Voor de nieuwe Diocesane Pastoral Raad in het bisdom roermond worden 30 leden gezocht, onder wie twee priesters en twee diakens. Bij de selectie zal gelet worden op een evenwichtige en representatieve afspiegeling van de katholieke Kerk in Limburg. Van geïnteresseerde kandidaten wordt verwacht dat zij rooms-katholiek zijn, kerkelijk geëngageerd en een brede maatschappelijke interesse hebben. Belangstellenden kunnen zich in een sollicitatiebrief kort voorstellen aan de hand van een persoonlijke situatieschets, de maatschappelijke en kerkelijke omgeving waarin zij actief zijn en een motivatie waarom ze graag lid willen zijn van deze raad en welke bijdrage ze daaraan denken te kunnen leveren. Ook wordt van belangstellenden gevraagd om een of meer namen op te geven van mensen bij wie de voordrachtscommissie desgewenst achtergrondinformatie kan opvragen. Het lidmaatschap van de DPR is onbezoldigd. Lees meer over de taken en bevoegdheden van een DPR op www.bisdom-roermond.nl.

Aanmelden
Aanmeldingen dienen uiterlijk 10 december bij het bisdom binnen te zijn. Een voordrachtscommissie maakt een selectie en legt deze ter benoeming voor aan de bisschop. De benoeming geldt in principe voor een zittingsperiode van de raad van vier jaar. De bedoeling is dat de nieuwe Diocesane Pastorale Raad met ingang van het nieuwe jaar zijn werkzaamheden kan beginnen.

Geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatiebrief met motivatie naar: Bisdom Roermond, t.a.v. Voordrachtscommissie DPR, Postbus 470, 6040 AL in Roermond of per e-mail naar info@bisdom-roermond.nl.

Direct reageren

PDF download

Terugblik op Ad Liminabezoek

De Nederlandse bisschoppen zijn van maandag 7 november tot en met zaterdag 13 november op Ad Liminabezoek in Rome geweest.
Ze hebben de graven van de apostelen bezocht en een bezoek aan de paus gebracht.
Ook bisschop Harrie Smeets en hulpbisschop Everard de Jong waren erbij.
Lees alle berichten over het Ad Liminabezoek terug op onze themapagina en bekijk het fotoalbum.

Themapagina Fotoalbum

Pastorale projecten

Lezing over antismitisme in Europa

Resonansgroep kerk en jodendom

Lesmateriaal Advent en Kerstmis 2022

Van Vastenactie en NKSR

Gratis huiszegenkaarten voor parochies

Kinderen gaan Driekoningenzingen

Agenda

Zondag 20 november

TV-mis

Voor de laatste keer wordt de eucharistieviering vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf op TV uitgezonden. Voorafgaand hieraan is het Geloofsgesprek met bisschop Harrie Smeets vanuit Rome te zien.

 

NPO2

9.45u: Geloofsgesprek met bisschop
10.00u: TV-mis vanuit Landgraaf-Waubach 

Donderdag 8 december

Dies Natalis Grootseminarie Rolduc

Vandaag viert het grootseminarie Rolduc zijn Dies Natalis (verjaardag). Om 10.30 uur is er een eucharistieviering in de Abdijkerk van Rolduc. 

Donderdag 15 december

Priesterraadvergadering

Kwartaalvergadering van de priesterraad van het bisdom.

-->