Felicitaties van paus voor Mgr. Wiertz

Paus Franciscus heeft emeritus-bisschop Frans Wiertz een persoonlijke felicitatie gestuurd bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterfeest en zijn 25-jarig jubileum als bisschop.

De oud-bisschop van Roermond ontving onlangs op zijn nieuwe adres in Maastricht een envelop met de felicitatie van de paus. In de, in het Latijn geschreven, tekst feliciteert de paus hem met beide jubilea en zegt hem in zijn gebeden te zullen herdenken, op voorspraak van Maria Sterre-der-Zee, Franciscus van Sales (patroonheilige van Mgr. Wiertz) en Sint Servaas, de eerste bisschop van Maastricht. 

Emeritus-bisschop Frans Wiertz viert deze maand zijn zilveren bisschopsjubileum. Het is komende week precies 25 jaar geleden dat hij in de kathedraal in Roermond tot bisschop werd gewijd. Bovendien was het afgelopen voorjaar vijftig jaar geleden dat Mgr. Wiertz de priesterwijding ontving.

Dankviering
Dit dubbele wijdingsjubileum wordt op zondag 30 september gevierd tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Om 10.30 uur is daar dan een plechtige eucharistieviering uit dankbaarheid. Na afloop van de mis is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. Mgr. Wiertz kijkt nog steeds met grote dankbaarheid terug op het hartverwarmende afscheid dat hij eind vorig jaar heeft gehad, zo laat hij weten. Ook realiseert hij zich dat velen op dit tijdstip verplichtingen in de eigen parochie hebben. Desondanks wil hij zijn zilveren bisschopsjubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Net als bij zijn afscheid vorig jaar vraagt de bisschop om geen persoonlijke cadeaus mee te brengen. Wie zijn aanwezigheid toch vergezeld wil laten gaan van een gift, kan een financiële bijdrage leveren ten behoeve van een school voor kinderen van vluchtelingen uit Eritrea in Sudan, waar de Limburgse aartsbisschop Mgr. Bert van Megen als nuntius werkt. Hij zal op 30 september bij de viering in Maastricht aanwezig zijn.

Bijdragen voor het project zijn welkom op rekeningnummer IBAN: NL83INGB0001030800 ten name van Bisdom Roermond onder vermelding van ‘bisschopsjubileum’.

PDF download

Economie & bouwzaken

Misstipendia in 2019 niet verhoogd

Tarieven voor het nieuwe jaar vastgesteld

Voorbereidingen Kerkbalans van start

Bereid campagne 2019 goed voor

Pas op met contracten voor gasmeters

Geen nieuwe contracten uitlezen gasmeters nodig

Heeft uw parochie al werk gemaakt van de AVG?

In mei van dit jaar is de nieuwe Europese privacywet AVG van kracht geworden. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming is ook van belang voor kerkelijke instellingen. Voldoet u als parochie al aan de nieuwe regels?

Door de wetswijziging is een aantal spelregels omtrent privacy veranderd. Belangrijkste uitgangspunt is dat organisaties – zoals de kerk – geen gegevens van mensen mogen hebben of publiceren zonder dat die mensen zich daarvan bewust zijn en daar ook toestemming voor hebben gegeven. Ook zegt de nieuwe wet dat iedereen recht op inzage in zijn of haar gegevens heeft en eventueel gegevens mag wijzigen of laten verwijderen. De organisatie van parochies moet hierop ingericht worden. Onderdeel daarvan is de nieuwe parochie-automatisering die momenteel wordt ingevoerd.

Om het parochies wat makkelijker te maken om AVG-proof te zijn heeft de Bisschoppenconferentie eerder dit jaar een Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 gepubliceerd. Parochies die dit reglement volgen, mogen ervan uitgaan dat ze ‘safe’ zitten. Ook is er landelijk een aantal handleidingen en modellen voor overeenkomsten voor parochies opgesteld. Deze zijn te downloaden van de website rkkerk.nl. Dezelfde pagina is ook te vinden via bisdom-roermond.nl

Infobijeenkomsten
Voor kerkbesturen die behoefte hebben aan meer persoonlijke toelichting bestaat de mogelijkheid om een presentatie door medewerkers van het bisdom aan te vragen. Zo’n informatiebijeenkomst kan per dekenaat of met meerdere dekenaten samen worden georganiseerd.

Vraag infobijeenkomst aan

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Gebedsprentjes Paulus VI en Oscar Romero

Bij gelegenheid heiligverklaring op 14 oktober

Openingstijden receptie bisdom gewijzigd

Voortaan op vrijdagmiddag gesloten

Academie Rolduc: onderscheid geesten

Op vrijdag 19 oktober

Oud-pastoor van Valkenburg overleden

Overleden in het bisdom

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Bijzonder jubileum bij het bisdom

Hoofdredacteur Frans van Galen 40 jaar in dienst


Thomas Quartier over godsdienstles: 'Zet meer in op vorm dan op inhoud’

“Godsdienstlessen op middelbare scholen zouden veel meer ingestoken moeten worden vanuit de vorm dan vanuit de inhoud.” Dat opmerkelijke advies gaf broeder Thomas Quartiers o.s.b. tijdens een studiedag voor docenten godsdienst/levensbeschouwing, die op 13 september in Sittard werd gehouden. Volgens Quartier zijn kinderen op die leeftijd veel ontvankelijker voor zaken als “structuur, stijl en stilte” dan voor feitelijke kennisoverdracht.

De studiemiddag vond plaats in het Trevianumcollege in Sittard en was een gezamenlijk initiatief van het onderwijsbureau van het bisdom Roermond en de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Verus. De benedictijner monnik Thomas Quartier van de Willibrordusabdij in Doetinchem was gevraagd te spreken over het thema ‘Kansen voor Levensbeschouwelijke Vorming in Limburg’. Hij is onder meer docent rituele studies aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven.

Volgens Quartier is de huidige generatie kinderen op middelbare scholen opgevoed door ouders die zelf al redelijk ver van kerk en religie af zijn komen te staan. Daardoor is het geloof in de meeste gezinnen volgens hem helemaal geen onderwerp van gesprek meer. “Vroeger had je nog wel tegenstellingen in de kerk tussen links en rechts. Maar zelfs dat is iets van 60-plussers geworden. Jongere generaties begrijpen helemaal niet meer waar het in de kerk over gaat,” aldus Quartier. “Er heerst een totaal gebrek aan religieuze socialisatie.”

Nieuwe openheid
De monnik ziet dat overigens niet als iets negatiefs. “Het voordeel daarvan is dat er een nieuwe nieuwsgierigheid van onbevangen mensen ontstaat. Er is ruimte voor een nieuwe openheid om over geloof te praten.” zo betoogde Quartier. Volgens hem zouden scholen die openheid kunnen gebruiken door leerlingen niet direct te overladen met feitenkennis, maar door ze iets van het geloof te laten ervaren. Bijvoorbeeld door een kerk of een klooster te bezoeken en de leerlingen aan de hand van wat ze ervaren vragen te laten stellen, waardoor het gesprek over de inhoud toch op gang komt.

“We zijn geneigd te denken dat je het geloof kunt doorgeven door mensen vol te pompen met kennis. Mijn ervaring als benedictijn is dat het precies andersom werkt,” aldus Quartier. “Mensen worden in eerste instantie geraakt door de vorm, zoals liturgie, muziek, de sfeer in een kerk of de structuur van het kloosterleven. Pas als je die op je laat inwerken, komt er ook ruimte voor dieperliggende geloofsvragen.” Scholen zouden in hun manier van lesgeven meer gebruik van dat principe kunnen maken, zo hield Quartier de aanwezige docenten levensbeschouwing voor.

Doelloosheid
Deze waren het overigens lang niet allemaal met hem eens, waardoor er zich een levendige discussie ontspon. Van de leraren wordt verwacht dat ze door kennisoverdracht aan het einde van het schooljaar meetbare doelen hebben gehaald, zo luidde hun commentaar. Volgens Quartier is dat juist in het vak godsdienst onmogelijk. Hij pleitte daarom voor een “doelloosheid van het levensbeschouwelijk onderwijs.” Juist door het feit dat leerlingen niet perse iets hoeven te leren, maar vooral over hun ervaringen praten, leren ze volgens hem het meeste. “Het uiteindelijke doel is reflectie op jezelf, de ander en God en dat is nooit vast te leggen in meetbare doelen,” aldus Quartier.  

PDF download

Nieuwe lesbrieven over religieuze thema's voor middelbaar onderwijs

Er zijn tien nieuwe lesbrieven over religieuze onderwerpen beschikbaar voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De brieven zijn onlangs in Sittard gepresenteerd tijdens een studiemiddag voor docenten godsdienst/levensbeschouwing. De lesbrieven zijn op verzoek van de onderwijsstichting LVO samengesteld door het onderwijsbureau van het bisdom Roermond.

“LVO ontdekte dat veel leerlingen heel weinig weten over religieuze onderwerpen,” zegt docent Pierre Vossen, die de lesbrieven heeft samengesteld. “Het gaat er in teksten niet zozeer om geloofsoverdracht of catechese, maar vooral om algemene kennis over een maatschappelijk fenomeen als religie op de leerlingen over te brengen.”

Volgens Vossen zijn de lesbrieven gemaakt vanuit het idee dat als leerlingen bijvoorbeeld langs een kerk fietsen, ze dat gebouw kunnen herkennen en ook weten welke functie het heeft. “De meeste leerlingen in Limburg worden thuis ook nog wel eens geconfronteerd met een doop, een communiefeest of een uitvaart van opa of oma. Het is goed als ze dan weten wat de achtergronden daarvan zijn.”

De lesbrieven zijn in een serie van tien boekjes uitgegeven. Er zijn drie boekjes over personen (Jezus, Maria en heiligen), twee over feesten (Pasen en Kerstmis), twee over gebouwen (kerken en kloosters) en drie over religieuze achtergroneen (bijbel, sacramenten en rituelen rond overlijden). De lesbrieven zijn als reeks te gebruiken, maar ook afzonderlijk. In elke lesbrief zit ook een aantal verwerkingsopdrachten.

Daarnaast heeft Vossen van elke lesbrief een digitale variant gemaakt, waarop leerlingen zelf vragen kunnen beantwoorden, filmpjes bekijken of een quiz spelen. Deze zijn via prowise-presenter te raadplegen. Dit is een programma dat in veel scholen voor digitale lessen wordt gebruikt. De lesbrieven kosten € 2,50 per stuk. Bij bestelling van grotere oplages is korting mogelijk. Bestellen kan bij het secretariaat van het onderwijsbureau van het bisdom.

Bestel lesbrieven

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Impulsdag 'Beter horen' over roeping

Woensdag 7 november in Utrecht

Ontmoetingsdag Biddende Moeders

Dinsdag 9 oktober in Ubachsberg

Beleef Wereldjongerendagen op Ameland

WJD @home in januari 2019

Aandacht voor Ethiopië in Wereldmissiemaand

In de Wereldmissiemaand oktober staan dit jaar de katholieke geloofsgemeenschappen in Ethiopië centraal. Oktober is van oudsher de Missiemaand. Via de organisatie Missio (Pauselijke Missiewerken) worden alle parochies gevraagd solidair te zijn met gelovigen elders in de wereld. We horen immers allemaal bij dezelfde kerk.

In het weekeinde van 20 en 21 oktober is het Wereldmissiedag. Het is de bedoeling dat dit weekeinde in alle kerken voor Missio wordt gecollecteerd. Dit jaar wordt daarvoor de blik gericht op Ethiopië: de wieg van de mensheid, land van koffie en het geboorteland van de koningin van Sheba. Ondanks modernisering en een groeiende economie behoort Ethiopië nog altijd tot een van de armste landen van de wereld. In het tot voor kort autoritair bestuurde land zorgen etnische conflicten voor toenemende spanningen. Desondanks biedt Ethiopië onderdak aan vele duizenden vluchtelingen.

Met psalmtekst “God is ons een toevlucht en een sterkte” (Psalm 46). Laat Missio ons kennis met het pastorale werk van de katholieke kerk in Ethiopië. Minder dan één procent van de bevolking is er katholiek. De meeste Ethiopiërs behoren tot Ethiopische koptische kerk. Maar de kleine katholieke gemeenschappen verzetten veel werk. In de Wereldmissiemaand ondersteunt Missio hun werk.

Meer info

PDF download

Agenda

Vrijdag 21 t/m zondag 23 september

Zomerweekend Jongeren

In kampeerboerdij Het Zinkviooltje in Epen vindt het jaarlijks Zomerweekend voor jongeren plaats.

Download flyer

Vrijdag 28 september

Symposium over Mgr. Henri Poels

Symposium over markante hoofdaalmoezenier Mgr. Henri Poels in Abdij Rolduc.

Meer info

Zondag 30 september

Jubilea Mgr. Frans Wiertz

Emeritus-bisschop Frans Wiertz viert dat hij 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd en 50 jaar geleden tot priester. Om 10.30 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Aansluitend gelegenheid tot feliciteren. 

Zaterdag 6 oktober

Tienerdag en Fakkeltocht

OVERDAG: Dag voor tieners van 12 tot en met 17 jaar in Roermond rond thema Samen op weg. Download flyer

AVOND: Fakkeltocht van kathedraal naar Kapel In 't Zand in Roermond. Download flyer

Donderdag 11 oktober

Dekensvergdadering

Regulier overleg van de bisdomstaf met alle dekens van het bisdom Roermond.

-->