Bisschop Smeets schrijft Beleidsbrief 2020

Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij een aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot solidariteit tussen parochies.

De ‘Beleidsbrief 2020 – Naar missionaire geloofsgemeenschappen’ verschijnt in de week, waarin het precies twee jaar geleden is dat Mgr. Smeets werd benoemd tot bisschop van Roermond. Na een periode van kennismaken en oriënteren wil de bisschop met deze brief een aantal nieuwe beleidskaders scheppen voor de samenwerking tussen parochies en de vitalisering van de geloofsgemeenschappen in Limburg. Hierover is afgelopen maanden ook uitgebreid met de dekens van de dertien dekenaten in het bisdom gesproken.

Federatievorming
De Beleidsbrief 2020 sluit aan bij de Blauwdruk 2020 die tien jaar geleden door toenmalig bisschop Frans Wiertz werd uitgegeven. Daarin werden de contouren voor de samenwerking tussen parochies al aangegeven. Mgr. Smeets schrijft dat nu een inhaalslag nodig is om dat traject af te ronden. Naar aanleiding van de Blauwdruk zijn er de afgelopen jaren allerlei varianten van samenwerkingsverbanden en parochieclusters ontstaan. De bisschop wil dat deze eind 2021 geformaliseerd zijn in officiële federaties, met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie. Een volgende stap kan een officiële fusie zijn, waarbij er één nieuwe parochie voor het hele gebied van de federatie ontstaat.

Dit betekent dat het bisdom Roermond teruggaat van de ongeveer 300 huidige parochieverbanden naar zo’n 50 parochiefederaties/fusieparochies. Volgens Mgr. Smeets is schaalvergroting van de bestuurlijke structuur op dit moment de beste garantie om ervoor te zorgen dat de beschikbare pastorale krachten en vrijwilligers daar kunnen worden ingezet, waar ze het meest tot hun recht komen en er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven.

Vitalisering
In zijn Beleidsbrief gaat Mgr. Smeets ook in op enkele belangrijke speerpunten voor het pastorale beleid van parochiefederaties, waarbij gebed en catechese van belang zijn, maar ook het gemeenschapskarakter van de Kerk. “Daar waar de formele structuren groter worden, is het goed om binnen de federaties/fusieparochies kleine groepen te creëren, waardoor een gemeenschap van gemeenschappen ontstaat,” aldus de bisschop. “Ik hoop dat dergelijke gemeenschappen zich binnen het grotere geheel van federaties/fusieparochies kunnen ontwikkelen tot oases, waar mensen tot rust kunnen komen en hun geloof ten volle kunnen ervaren.” Ook wijst de bisschop erop dat het de taak van alle mensen in de Kerk is om het geloof uit te dragen via diaconie of een persoonlijk geloofsgetuigenis.

Benoemingenbeleid
Enkele maanden na zijn aantreden heeft Mgr. Smeets al aangegeven dat pastorale benoemingen in parochies voortaan plaatsvinden voor de duur van zes jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Die lijn is afgelopen jaar ingezet om meer doorstroming en een zekere mate van verjonging in parochies te kunnen doorvoeren. In zijn Beleidsbrief 2020 geeft de bisschop aan dat dit wordt voortgezet. Ook vraagt hij priesters en diakens om, zoals in de Kerk gebruikelijk is, bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden. Voor de benoeming van kerkbestuursleden wordt voortaan de officiële zittingstermijn van vier jaar gehanteerd, met eenmalig de mogelijkheid tot verlenging.

Solidariteit
De bisschop spreekt in de brief zijn grote waardering uit voor het vele werk dat in parochies wordt verzet. Hij doet tegelijkertijd een beroep op de onderlinge solidariteit tussen parochies binnen de federaties-in-wording om elkaar waar mogelijk ook op financieel vlak te ondersteunen en te helpen bij het werven van nieuwe inkomsten.

Mgr. Smeets besluit zijn Beleidsbrief 2020 met de opmerking dat het nieuwe beleid bedoeld is om parochies over een drempel heen te helpen naar een nieuwe toekomst van missionaire geloofsgemeenschappen in Limburg. “Het oude en vertrouwde was niet slecht, maar soms moeten we ook nieuwe wegen durven inslaan om ons doel te bereiken. En dat is: via liturgie, catechese/verkondiging, diaconie en gemeenschapsopbouw zoveel mogelijk mensen in contact brengen met Christus,” aldus Mgr. Smeets.

Download Beleidsbrief 2020

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Coronamaatregelen treffen ook kerk weer

Bisschoppen maken video met woorden van bemoediging

Allerzielenmis bisschopskapel besloten

Viering dit jaar niet publiek toegankelijk

Startdag Vastenactie geannuleerd

Voorbereiding campagne nu online

Website Actie Kerkbalans vernieuwd

Download nieuw stappenplan voor campagne

Collecteschema 2021 vastgesteld

Landelijke campagnedagen zijn bekend

In 2021 weer Priesterdagen in Rolduc

Als alternatief voor bisdomretraite

Overledenen in de afgelopen periode

Priesters en diaken

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen oktober 2020

Reli-zoekrubriek Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

St. Joseph's Stichting wil parochies financieel ondersteunen

Parochies die projecten voor de geloofsvorming van kinderen en jongeren ontwikkelen, kunnen hiervoor financiële ondersteuning krijgen van de Sint Joseph’s Stichting. Deze stichting roept parochies nadrukkelijk op zich met projecten te melden.

De Sint Joseph’s Stichting heeft een lange geschiedenis in het bisdom Roermond en richt zich van oudsher op het ondersteunen van godsdienstonderwijs aan jeugd en jongeren. Dat kan op school, maar ook thuis of in de parochies plaatsvinden. De ontwikkeling van de laatste jaren laat zien dat op scholen nog maar relatief weinig aandacht aan catechese wordt besteed en dat hier een steeds belangrijkere rol voor parochies is komen te liggen. De St Joseph’s Stichting wil dit graag financieel ondersteunen.

Criteria
Catecheseprojecten voor kinderen van basisscholen, het voortgezet onderwijs en parochies kunnen voor subsidiëring in aanmerking komen. Parochies kunnen al dan niet in cluster- of federatieverband, projecten bij de stichting indienen. Daarbij wordt primair gekeken naar de volgende criteria: de projecten moeten gericht zijn op de doelgroep, nieuw of vernieuwend van aard zijn en deel uitmaken van een revitaliseringplan van de parochies en met het project moeten aantoonbare (meer-)kosten gemoeid zij, waarvan de parochies een substantieel deel voor hun rekening nemen. Een subsidies kan voor maximaal drie jaar worden verleend, waarna de parochies het project uit eigen middelen moeten kunnen voortzetten

Bij het beoordelen van aanvragen zal de Sint Joseph's Stichting zich ruimhartig opstellen en ook projecten voor een subsidie in aanmerking laten komen, die zich niet uitsluitend op jeugd en jongeren richten, maar ook volwassenen bereiken. Het is niet de bedoeling om reguliere exploitatiekosten over te nemen of exploitatietekorten af te dekken. De stichting heeft in het verleden ook regelmatig de ontwikkeling van nieuwe catechesemethoden gefinancierd, maar doet dat nu niet meer.

Parochies – en hieraan gelieerde instellingen – kunnen een subsidieaanvraag met een projectbeschrijving en een onderbouwde kostenraming indienen bij:

St. Joseph’s Stichting
t.a.v. drs. C.H.J.M. Lebens
Bettinumstraat 96
6122 BK Buchten

Stuur e-mail naar Sint Joseph's Stichting

PDF download

Pastorale projecten

Roepingenvespers in besloten kring

In gebed op afstand verbonden zijn

Lezing Academie Rolduc afgelast

Bijeenkomst 27 oktober gaat niet door

Inspiratiedag jongerenwerkers 2021

Noteer de datum vast: 27 februari 2021

Willibrordzondag: Samen de Heer tegemoet

Samen de Heer tegemoet. Dat is het motto van Willibrordzondag, die dit jaar in het weekeinde van 7 en 8 november wordt gehouden. In dat weekeinde wordt in de kerken in Nederland aandacht gevraagd voor oecumene: het contact tussen christenen van verschillende kerkgenootschappen.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene biedt parochies elk jaar materiaal aan om dit thema in de vieringen te verwerken. Op de website van de vereniging zijn voorbeden en een preekschets te vinden. Ook is er een poster gemaakt met een afbeelding van de bruidsmeisjes die met hun lamp de bruidegom tegemoet gaan, passend bij het evangelie van die zondag. Ook het motto van dit jaar is daarvan afgeleid, omdat christenen uit verschillende kerken samen de Heer tegemoet gaan.

Het is de bedoeling dat in weekeinde van Willibrordzondag in alle kerken wordt gecollecteerd voor het werk van de Vereniging voor Oecumene. Alle parochies hebben daarover onlangs een bericht ontvangen van de bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene in ons bisdom. De vereniging zich in voor oecumenische samenwerking in Nederland door middel van publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening.

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn feestdag: 7 november.  

website Vereniging voor Oecumene

PDF download

Al kennisgemaakt met de nieuwe Sleutel?

Het bisdomblad De Sleutel is vernieuwd. Al kennisgemaakt?
Het kleurrijke magazine over geloof en leven
verschijnt voortaan viermaal per jaar.
Vraag nu een proefnummer aan van de najaaruitgave.
Of neem direct een abonnement voor €29 per jaar.

Nu abonneren of proefnummer aanvragen

Agenda

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober

Wereldmissiedag

Op de een na laatste zondag van oktober viert de Kerk Wereldmissiedag. Centraal staat dan de roeping van elke christen om missionair te zijn en het geloof uit te dragen.
Dit weekeinde wordt in de kerken gecollecteerd voor het werk van Missio/Pauselijke Missiewerken. Meer info

Zaterdag 31 oktober

Diakenwijding

Voor deze dag staat de wijding van zes transeunt diakens gepland. In verband met de verscherpte coronamaatregelen zal de wijdingsplechtigheid vermoedelijk anders verlopen dan gebruikelijk. Meer informatie hierover volgt op de website van het bisdom

Zondag 1 en maandag 2 november

Allerheiligen & Allerzielen

Op het Hoogfeest van Allerheiligen (1 november) herdenkt de Kerk alle mensen die heilig geleefd hebben. Op maandag 2 november herdenkt de Kerk alle mensen die gestorven zijn. Vanwege de coronamaatregelen zullen de Allerzielenvieringen dit jaar in aangepaste vorm moeten plaatsvinden.   

Zondag 8 november

Zendingsviering missio canonica

Voor deze dag staat de jaarlijkse zendingsviering gepland voor mensen die een pastorale opleiding hebben gevolgd en een missio canonica krijgen uitgereikt. In verband met de cororamaatregelen zal de viering vermoedelijk op een aangepaste wijze plaatsvinden. 

Zondag 15 november

Wereldarmoededag

Tijdens het Jaar van de Barmhartigheid in 2016 heeft paus Franciscus deze 33e zondag door het jaar utigeroepen tot internationale dag van de armen. Een goed moment voor gelovigen om stil te staan bij het thema armoede. 

-->